Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza performansu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0718-s2KUL1L-AP-AK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Analiza performansu
Jednostka: Katedra Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin, w tym godziny kontaktowe - 35, praca własna studenta - 25

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma uporządkowaną wiedzę dotycząca poetyki performansu artystycznego (np. współczesnego przedstawienia teatralnego, dzieła sztuki performansu) czy ludycznego (np. gry, widowiska, karnawału) (K_W04)

Student posiada podstawową wiedzę na temat miejsca kulturoznawstwa wśród nauk humanistycznych i rozumie jego interdyscyplinarny charakter (K_W05)

Student orientuje się w najważniejszych zjawiskach teatru niedramatycznego (postdramatycznego, łączącego różne formy teatralne, artystyczne, społeczne) i performansu na pograniczu sztuk, widowisk i mediów (K_W12)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie analizy performansów kultury współczesnej (K_U02)

Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wytworów kultury związanych z kulturą audiowizualną, stosując poznane teorie i stanowiska badawcze z zakresu teatrologii i performatyki (K_U05)

Student potrafi zbadać i ocenić współczesne dzieło sztuki o hybrydowym statusie ontologicznym i niedającej się jednoznacznie określić przynależności (połączenie różnych sztuk, konwencji, mediów) (K_U14)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest świadomym odbiorcą sztuki, który posiada umiejętność krytycznej oceny zjawisk kultury współczesnej; zna wartość historii kultury i sztuki oraz znaczenie kultury popularnej i masowej (K_K06)

Metody dydaktyczne:

1) Analiza tekstu

2) Analiza performansu (przedstawienia, widowiska, obrzędu)

3) Referat

4) Dyskusja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone analizie wybranych współczesnych form przedstawień i widowisk z perspektywy performatycznej. Przedmiotem zainteresowania będą więc zjawiska artystyczne (happening, sztuka performansu, sztuka wideo, teatr postdramatyczny, teatr telewizji), widowiska muzyczne (koncert rockowy, hiphopowy, festiwal muzyczny, np. Jarocin, Roskilde, Open’er, Przystanek Woodstock), sportowe (mecz piłki nożnej, mistrzostwa Europy i świata, igrzyska olimpijskie) w wersjach na żywo i zmediatyzowanych. Uczestnik zajęć zdobędzie narzędzia i umiejętności opisu spektakularnych zjawisk współczesnej kultury audiowizualnej.

Literatura:

1) Zbigniew Raszewski, Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991.

2) Richard Schechner, Performatyka. Wstęp, przeł. T. Kubikowski, Wrocław 2006.

3) Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, przeł. M. Borowski i M. Sugiera, Kraków 2008.

4) Tomasz Kubikowski, Reguła Nibelunga. Teatr w świetle nowych badań świadomości, Warszawa 2004.

5) Antropologia ciała, red. Małgorzata Szpakowska, Warszawa 2008

Metody i kryteria oceniania:

1) Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).

2) Obecność na zajęciach.

3) Praca zaliczeniowa - analiza i interpretacja wybranego performansu artystycznego lub nieartystycznego (przedstawienia teatru postdramatycznego, teatru tańca, koncertu rockowego, hiphopowego itp., zapisu wideo spektaklu czy koncertu, widowiska popularnego - na żywo lub telewizyjnego).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone zagadnieniom muzyczności i aktorstwa cielesno-performatywnego w teatrze postdramatycznym.

Pełny opis:

Artur Duda

Analiza performansu – program zajęć

Rok akademicki 2015/2016

1) Zajęcia organizacyjne (prezentacja programu i warunków zaliczenia zajęć)

- Anna R. Burzyńska, Polski teatr współczesny z ducha muzyki, „Teatr” 2015, nr 11, s. 32-35.

2) Estetyka performatywności według Eriki Fischer-Lichte

- A. Duda, Estetyka performatywności według Eriki Fischer-Lichte, „Dialog” 2007, nr 7-8, s. 151-158.

- model teatralności zaproponowany przez Erikę Fischer-Lichte: a) inscenizacja, b) cielesność, c) percepcja, d) przedstawienie/ performans

3) "Nieskończona historia" Artura Pałygi w reżyserii Małgorzaty Warsickiej – estetyka teatru chóralnego, problem muzyczności i audialności

4) Teatr postdramatyczny na przykładzie spektaklu Komuny Warszawa "Księgi"

- referat: Komuna Otwock (Komuna Warszawa) – specyfika alternatywnej grupy teatralnej

[m.in. A. Duda, Komuna Otwock/Warszawa jako „anarchistyczna wspólnota działań”, [w:] Polski teatr alternatywny po 1989 roku z perspektywy Akademickich/ Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra, red. A. Duda, E. Adamiszyn i B. Oleszek, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 183-199

- recenzje spektaklu w portalu www.e-teatr.pl]

- "Księgi" Komuny Warszawa w portalu Narodowego Instytutu Audiowizualnego: www.ninateka.pl

5) "Tramwaj zwany pożądaniem" Tennessee Williamsa w reż. Elii Kazana jako realizacja konwencji aktorstwa realistyczno-psychologicznego (The Method Lee Strasberga z Actors’ Studio)

- Radosław Rybkowski, Broadwayowski teatr reżysera: „Tramwaj zwany pożądaniem" Tennessee Williamsa w inscenizacji Elii Kazana, [w:] Arcydzieła inscenizacji. Od Reinhardta do Wilsona, red. Krzysztof Pleśniarowicz i Małgorzata Sugiera, Kraków 1997, s. 35-52.

6) "Endstation Amerika" w reż. Franka Castorfa jako realizacja konwencji aktorstwa cielesno-performatywnego

- Robin Detje, Castorf. Prowokacja dla zasady, tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Kraków 2013.

- "Endstation Amerika" w reż. Franka Castorfa (fragmenty)

7) "Albośmy to jacy tacy" w reżyserii Piotra Cieplaka – problem intertekstualności i muzyczności w teatrze postdramatycznym

- referat: Konstrukcja dramatu Stanisława Wyspiańskiego "Wesele" a nawiązania do niego w spektaklu P. Cieplaka

- "Albośmy to jacy tacy" Piotra Cieplaka w portalu www.ninateka.pl

8) "Albośmy to jacy tacy" w reżyserii Piotra Cieplaka – aktorstwo cielesno-performatywne

9) Album koncepcyjny Lao Che "Powstanie Warszawskie" – problem intertekstualności

- referaty (mogą być dwuosobowe zespoły)

a) nawiązania muzyczne

b) nawiązania literackie

c) nawiązania filmowe

- Borys Szumański, Intertekstualność w twórczości zespołu Lao Che, „Podteksty” – internetowe czasopismo kulturalno-naukowe, 2012, nr 1-2, www. podteksty.amu.edu.pl

10) "Akropolis" Stanisława Wyspiańskiego w inscenizacji Jerzego Grotowskiego, ze scenografią Józefa Szajny w kontekście działalności Teatru „Laboratorium”

- spektakl na wideo

11) "Akropolis" Stanisława Wyspiańskiego w inscenizacji Jerzego Grotowskiego – muzyczność i koncepcja aktorstwa w teatrze ubogim

- Zbigniew Osiński, „Akropolis” w Teatrze Laboratorium, [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, red. Janusz Degler i Grzegorz Ziółkowski, Wrocław 2006, s. 300-334.

12) "Ifigenia w A." Eurypidesa w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego

- referat: Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

13) Spektakl na żywo w Teatrze im. W. Horzycy (lub na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Kontakt”) (do wyboru)

14) Omówienie prac zaliczeniowych. Wystawienie zaliczeń

Literatura:

Wszystkie teksty podano wyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia będą poświęcone zagadnieniom muzyczności i aktorstwa cielesno-performatywnego w teatrze postdramatycznym.

Pełny opis:

Artur Duda

Analiza performansu – program zajęć

Rok akademicki 2015/2016

1) Zajęcia organizacyjne (prezentacja programu i warunków zaliczenia zajęć)

- Anna R. Burzyńska, Polski teatr współczesny z ducha muzyki, „Teatr” 2015, nr 11, s. 32-35.

2) Estetyka performatywności według Eriki Fischer-Lichte

- A. Duda, Estetyka performatywności według Eriki Fischer-Lichte, „Dialog” 2007, nr 7-8, s. 151-158.

- model teatralności zaproponowany przez Erikę Fischer-Lichte: a) inscenizacja, b) cielesność, c) percepcja, d) przedstawienie/ performans

3) "Nieskończona historia" Artura Pałygi w reżyserii Małgorzaty Warsickiej – estetyka teatru chóralnego, problem muzyczności i audialności

4) Teatr postdramatyczny na przykładzie spektaklu Komuny Warszawa "Księgi"

- referat: Komuna Otwock (Komuna Warszawa) – specyfika alternatywnej grupy teatralnej

[m.in. A. Duda, Komuna Otwock/Warszawa jako „anarchistyczna wspólnota działań”, [w:] Polski teatr alternatywny po 1989 roku z perspektywy Akademickich/ Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra, red. A. Duda, E. Adamiszyn i B. Oleszek, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 183-199

- recenzje spektaklu w portalu www.e-teatr.pl]

- "Księgi" Komuny Warszawa w portalu Narodowego Instytutu Audiowizualnego: www.ninateka.pl

5) "Tramwaj zwany pożądaniem" Tennessee Williamsa w reż. Elii Kazana jako realizacja konwencji aktorstwa realistyczno-psychologicznego (The Method Lee Strasberga z Actors’ Studio)

- Radosław Rybkowski, Broadwayowski teatr reżysera: „Tramwaj zwany pożądaniem" Tennessee Williamsa w inscenizacji Elii Kazana, [w:] Arcydzieła inscenizacji. Od Reinhardta do Wilsona, red. Krzysztof Pleśniarowicz i Małgorzata Sugiera, Kraków 1997, s. 35-52.

6) "Endstation Amerika" w reż. Franka Castorfa jako realizacja konwencji aktorstwa cielesno-performatywnego

- Robin Detje, Castorf. Prowokacja dla zasady, tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Kraków 2013.

- "Endstation Amerika" w reż. Franka Castorfa (fragmenty)

7) "Albośmy to jacy tacy" w reżyserii Piotra Cieplaka – problem intertekstualności i muzyczności w teatrze postdramatycznym

- referat: Konstrukcja dramatu Stanisława Wyspiańskiego "Wesele" a nawiązania do niego w spektaklu P. Cieplaka

- "Albośmy to jacy tacy" Piotra Cieplaka w portalu www.ninateka.pl

8) "Albośmy to jacy tacy" w reżyserii Piotra Cieplaka – aktorstwo cielesno-performatywne

9) Album koncepcyjny Lao Che "Powstanie Warszawskie" – problem intertekstualności

- referaty (mogą być dwuosobowe zespoły)

a) nawiązania muzyczne

b) nawiązania literackie

c) nawiązania filmowe

- Borys Szumański, Intertekstualność w twórczości zespołu Lao Che, „Podteksty” – internetowe czasopismo kulturalno-naukowe, 2012, nr 1-2, www. podteksty.amu.edu.pl

10) "Akropolis" Stanisława Wyspiańskiego w inscenizacji Jerzego Grotowskiego, ze scenografią Józefa Szajny w kontekście działalności Teatru „Laboratorium”

- spektakl na wideo

11) "Akropolis" Stanisława Wyspiańskiego w inscenizacji Jerzego Grotowskiego – muzyczność i koncepcja aktorstwa w teatrze ubogim

- Zbigniew Osiński, „Akropolis” w Teatrze Laboratorium, [w:] Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, red. Janusz Degler i Grzegorz Ziółkowski, Wrocław 2006, s. 300-334.

12) "Ifigenia w A." Eurypidesa w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego

- referat: Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

13) Spektakl na żywo w Teatrze im. W. Horzycy (lub na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Kontakt”) (do wyboru)

14) Omówienie prac zaliczeniowych. Wystawienie zaliczeń

Literatura:

Wszystkie teksty podano wyżej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.