Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Netnografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0718-s2KUL1Z-Net-C Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Netnografia
Jednostka: Katedra Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 h - udział w zajęciach

15 h - przeprowadzenia badań i przygotowanie raportu

5 h - konsultacje

Efekty uczenia się - wiedza:

Posiada usystematyzowaną wiedzę na temat zjawisk związanych ze społeczno-kulturowymi aspektami funkcjonowania internetu oraz rozwojem społeczności sieciowych; zna i rozumie terminologię, aktualny stan badań, teorię i metody badawcze właściwe dla analizy tego rodzaju zjawisk (KW 14).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi wyszukiwać i gromadzić różne informacje, wykorzystując źródła drukowane i elektroniczne, prowadzić kwerendy i badania wykorzystujące metody netnograficzne (KU 1).


Trafnie formułuje i analizuje problemy badawcze dotyczące zagadnień kulturowych, odpowiednio dobiera narzędzia i metody badawcze właściwe dla badań etnograficznych w sieci (KU 02).


Posiada umiejętność merytorycznego budowania dyskursu na temat zjawisk związanych z kulturą Internetu, logicznie argumentuje i formułuje wnioski wykorzystując własne opinie oraz wyniki przeprowadzonych badań (KU 06).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji celów przeprowadzonych przez siebie badań netnograficznych (KK 03).


Identyfikuje i rozstrzyga dylematy metodologiczne i etyczne związane z prowadzeniem badań kulturowych w interecie i za pomocą internetu (KK 09).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są metodom prowadzenia badań etnograficznych w sieci. Ich celem jest dostarczenie wyczerpujących wskazówek teoretycznych i metodologicznych, które umożliwią kompetentne przeprowadzenie analizy sposobu funkcjonowania dowolnego rodzaju społeczności on-line lub społeczno-kulturowych aspektów zjawisk zachodzących w sferze komunikacji internetowej . W ramach ćwiczeń omówiona zostanie metoda netnograficzna, etapy planowania badań, sposoby gromadzenia danych, kwestie związane z etyką prowadzenia badań oraz metody analizy danych. Wszystkie kwestie omówione zostaną na przykładach, a uczestniczy zajęć będą mieli za zadanie wykonywać przygotowane przez prowadzącego ćwiczenia (indywidualnie oraz grupowo).

Literatura:

R. Kozinets, Netnografia. Badania etnograficzne online, PWN, Warszawa 2012.

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, przeł. W. Betkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Web Studies, eds. D. Gauntlett, R. Horsley, Bloombsbury Academic 2004.

Metody badań jakościowych, red. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, t. 1-2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

T. Boellstorff, Dojrzewanie w Second Life : antropologia człowieka wirtualnego, przeł. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

P. Levinson, Nowe nowe media, przeł. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Przy ocenie brane są pod uwagę następujące elementy:

1. Obecność na zajęciach.

2. Przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach.

3. Zaplanowanie i przeprowadzenie własnych badań oraz opracowanie i przedstawienie raportu zawierającego wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Mianecki
Prowadzący grup: Adrian Mianecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Mianecki, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.