Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka - język włoski (laboratorium)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0719-s1WLHI1L-FJW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Fonetyka - język włoski (laboratorium)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

I. Całkowity nakład pracy studenta: 100

1. godziny kontaktowe: 30

2. konsultacje: 30

3. praca własna studenta: 40


Efekty uczenia się - wiedza:

Ma podstawową wiedzę o języku danego obszaru kulturowego K_W01

Zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia K_W02

Ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów K_U01

Potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego K_U07

Potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka/języków danego obszaru kulturowego K_U21


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju K_K01

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium językowym ściśle związane z wprowadzonym materiałem z teorii fonetyki i fonologii realizowanym na zajęciach fonetyka - konwersatorium.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter laboratoryjny i mają na celu wykształcenie u studentów właściwej wymowy j. włoskiego zgodnie z normą italiano standard. Szczególny nacisk położony jest na zjawiska sprawiające szczególną trudność dla Polaków uczących się włoskiego, tj. system wokaliczny j. włoskiego, geminaty oraz zjawiska fonosyntaktyczne i soprasegmentalne (akcent i intonacja). Zajęcia zapoznają ponadto studentów z geograficznym zróżnicowaniem fonetycznych realizacji języka włoskiego u rodzimych użytkowników języka.

Pełny opis:

Cykl zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

- włoski system wokaliczny: samogłoski w pozycji akcentowanej i nieakcentowanej:

> samogłoski długie i krótkie

>samogłoski otwarte i zamknięte

- dyftongi: wstępujące i zstępujące

- tryftongi: wstępująco-zstępujące i wstępujące

- rozziew

- włoski system konsonantyczny:

> spółgłoski podwójny (geminaty)

> spółgłoski zwartowybuchowe

> spółgłoski szczelinowe

> afrykaty

> spółgłoski nosowe (ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska koartykulacji w procesie realizacji dźwiękowej głosek odpowiadających fonemowi /n/)

> spółgłoski boczne (ze szczególnym uwzględnieniem realizacji dźwiękowej głoski zapisywanej w ortografii gl/gli

> spółgłoski drżące

> spółgłoski spółotwarte

- dodatkowe zjawiska fonetyczne: elizja, opuszczenie ostatniej sylaby wyrazu (troncamento), proteza (prostesi)

> podział wyrazów na sylaby w języku włoskim

> akcent (rodzaje akcentów oraz ich użycie), intonacja i rytm w języku włoskim

- ćwiczenia z transkrypcji fonetycznej i fonologicznej;

- ćwiczenia z ortografii włoskiej: grupy sce/scie, ce/cie, ge/gie, ni/gn, gn/gni, cuo/quo, cq/qq, gu/qu, cua, cue, cui/qua, que, qui, litera h;

- zasady stosowania interpunkcji w języku włoskim;

- ćwiczenia polegające na rozpoznawaniu pochodzenia geograficznego rodzimych użytkowników języka na podstawie ich wymowy.

Literatura:

Brusa M, La pésca con la pèsca, Roma 1998

Calamai, Silvia, L’italiano: suoni e forme. Roma: Carocci.

Canepari, Luciano, Manuale di pronuncia italiana. Bologna: Zanichelli.

Costamagna, Lidia, Pronunciare l’italiano. Perugia: Guerra Edizioni.

De Mauro, Tullio, Linguistica elementare. Roma-Bari: Laterza. (część poświęcona transkrypcji fonetycznej)

Luraghi, Silvia e Thornton, Anna M., Linguistica generale: esercitazioni e autoverifica. (rozdział poświęcony fonologii)

Maturi, Pietro. I suoni delle lingue, i suoni dell’italiano. Bologna: Il Mulino.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca: obecność i aktywność na zajęciach (K_K01)

Śródsemestralne testy zaliczające.

Pisemny test końcowy oraz odpowiedź ustna (K_W01, K_W02, K_W03, K_U21, K_U07, K_U01)

- metody problemowe: wykład problemowy

- metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne

Praktyki zawodowe:

--------------------------

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alessandro Gerlando
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alessandro Gerlando
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.