Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0719-s1WLHI1L-PNJH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Wymagania wstępne:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 150 godzin

Godziny kontaktowe: 90 godzin

Konsultacje: 30 godzin

Praca własna studenta: 30 godzinEfekty uczenia się - wiedza:

K_W01: student ma podstawową wiedzę o języku hiszpańskim

K_W02 : zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka hiszpańskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego

K_W13: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym i między-kulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02: student potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim

K_U03: potrafi tłumaczyć z języka hiszpańskiego na język polski

K_U04: potrafi tłumaczyć języka polskiego na język hiszpański

K_U05: potrafi porozumiewać się w języku hiszpańskim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

K_U09: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze

K_U15: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku hiszpańskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

K_U18: ma umiejętności językowe zgodne z wymogami poziomu A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w Hiszpanii i w krajach hiszpańskojęzycznych


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające: opis struktur i reguł gramatycznych na podstawie materiałów programowych.

Metody dydaktyczne eksponujące: odsłuch piosenek i analiza tekstów pod względem leksykalno-gramatycznym.

Metody praktyczne: ćwiczenia gramatyczne i tłumaczenie zdań.

Metody dydaktyczne aktywizujące: gry dydaktyczne, inscenizacje, dialogi sytuacyjne.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studentów zdolność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania krótkich wypowiedzi pisemnych i używania słownictwa i struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie A1-A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia praktyczne ułatwią studentom przyswojenie i zrozumienie języka mówionego w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na podstawie tekstów i dialogów odzwierciedlających życie codzienne Hiszpanów.W celu systematyzacji i utrwalenia wiedzy teoretycznej przerobionych zostanie wiele różnorodnych ćwiczeń gramatycznych rozwijających sprawność logicznego i uporządkowanego używania struktur językowych w różnych kontekstach komunikacyjnych. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie podstawowych sprawności językowych, które obejmują umiejętności fonologiczne, komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego.

Pełny opis:

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

- Teksty dotyczące zawodów i planów na przyszłość.

- Teksty dotyczące opisu domu, pokoju, miast.

- Teksty zawierające sceny z życia codziennego, dialogi w barach, w sklepach, na ulicy, itp.

- Teksty przekazujące wiadomości i informacje ze świata. Opisywanie zdarzeń.

- Teksty przygotowujące do organizowania wycieczek. Dialogi na lotnisku, na dworcu i w hotelu.

- Język reklamy. Teksty reklamowe.

- stopniowanie przymiotnika

- użycie rodzajnika

- zaimki wskazujące, zaimki dzierżawcze i nieokreślone

- liczebniki porządkowe

- zaimki osobowe i względne

- pytajniki i wykrzykniki

- koniugacja czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym trybu oznajmującego

- czas przeszły „Pretérito Imperfecto”

- czas przeszły „Pretérito Indefinido”

- czas przeszły „Pretérito Perfecto”

- tryb rozkazujący formalny i nieformalny afirmatywny

- konstrukcja peryfrastyczna „estar + gerundio”

- imiesłów bierny: formy nieregularne

- peryfrazy czasownikowe: „Acabar de”, „empezar a”, „volver a”

- czasowniki modalne: „poder”, „tener que”, „hay que”

- zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego

- spójniki i zdania złożone współrzędnie

- zdania złożone podrzędnie

Literatura:

Alonso Raya, Rosario. Gramática básica del estudiante de español: A1-B1. Barcelona: Difusión, 2011.

Andión Herrero, M. A. Actividades para el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: A1. Solucionario. [S.l.] : EnClave ELE : CLE Internacional, D.L. 2005.

Baralo, Marta. Vocabulario: elemental A1-A2. Madrid: Anaya, 2008.

Gonzalo, Carmen. Diálogos en español. Prácticas de comprensión oral. Madrid : Alhambra Longman, 1991.

Bartkowiak, Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne 1. Poznań: Wagros.

Cybulska-Janczew, M., J. Perlin, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. Warszawa: PWN.

Martín Leralta, Susana. Todo oídos: clase de comprensión auditiva. Barcelona: Difusión, 2011.

Michalska-Derlatka, M., Gramatyka hiszpańska. Kraków: Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona.

Palencia, Ramón. A la escucha: comprensión oral: español lengua extranjera. Madrid: SM, 1992.

Sánchez Alfaro, María. Tiempo para comprender. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2002.

Yagüe, Agustín. Dan que hablar: actividades con anuncios de la tele para la clase de español. Madrid: Edinumen, 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca: obecność i aktywność na zajęciach (K_K01, K_K02, K_U07)

Ocena semestralna jest średnią wystawioną z ocen uzyskanych z kilku krótkich prac kontrolnych (K_W01, K_W02, K_W03, K_W13, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_U15, K_U18, K_K08).

Prace kontrolne obejmują następujące zagadnienia:

- Znajomość słownictwa związanego z wykonywanym zawodem, z planami na przyszłość, z opisem domu, z rozmową na tematy zaczerpnięte z życia codziennego.

- Umiejętność opisywania zdarzeń w czasach przeszłych.

- Znajomość i użycie struktur gramatycznych: stopniowanie przymiotnika, użycie rodzajnika, liczebniki porządkowe, koniugacja czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym trybu oznajmującego, użycie czasów przeszłych, trybu rozkazującego, czasowników modalnych i konstrukcji peryfrastycznych.

Skala procentowa:

60% - 69,9% - ocena dostateczna

70% - 74,9% - ocena dostateczna plus

75% - 84,9% - ocena dobra

85% - 89,9% - ocena dobra plus

90% - 100% - ocena bardzo dobra

Praktyki zawodowe:

----------------------

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Pawlak
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Aneta Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studentów zdolność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania krótkich wypowiedzi pisemnych i używania słownictwa i struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie A1-A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia praktyczne ułatwią studentom przyswojenie i zrozumienie języka mówionego w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na podstawie tekstów i dialogów odzwierciedlających życie codzienne Hiszpanów.W celu systematyzacji i utrwalenia wiedzy teoretycznej przerobionych zostanie wiele różnorodnych ćwiczeń gramatycznych rozwijających sprawność logicznego i uporządkowanego używania struktur językowych w różnych kontekstach komunikacyjnych. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie podstawowych sprawności językowych, które obejmują umiejętności fonologiczne, komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego.

Pełny opis:

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

- Teksty dotyczące spotkań, randek, wyznaczania godziny, dnia i miejsca spotkania: La cita. Doce a las doce.

- Teksty dotyczące opisu miast: Barcelona.

- Teksty zawierające sceny z życia codziennego, dialogi w barach, w sklepach, na ulicy, itp.: El hombre del bar.

- Teksty przekazujące wiadomości i informacje ze świata: Una noticia.

- Teksty przygotowujące do organizowania wycieczek. Dialogi na lotnisku, na dworcu i w hotelu: Vuelo 505 con destino a Caracas.

- Język reklamy. Teksty reklamowe: Textos publicitarios.

- rodzaj i liczba rzeczownika

- rodzaj i liczba przymiotnika

- stopniowanie przymiotnika

- użycie rodzajnika

- zaimki wskazujące

- zaimki dzierżawcze i nieokreślone

- liczebniki porządkowe

- zaimki osobowe

- zaimki względne

- pytajniki i wykrzykniki

- przysłówki

- bezokoliczniki

- koniugacja czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym trybu oznajmującego

- czas przeszły „Pretérito Imperfecto”

- czas przeszły „Pretérito Indefinido”

- czas przeszły „Pretérito Perfecto”

- tryb rozkazujący formalny i nieformalny afirmatywny

- konstrukcja peryfrastyczna „estar + gerundio”

- imiesłów bierny: formy nieregularne

- peryfrazy czasownikowe: „Acabar de”, „empezar a”, „volver a”

- czasowniki modalne: „poder”, „tener que”, „hay que”

- zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego i dalszego

- spójniki i zdania złożone współrzędnie

- zdania złożone podrzędnie

Literatura:

Alonso Raya, Rosario. Gramática básica del estudiante de español: A1-B1. Barcelona: Difusión, 2011.

Andión Herrero, M. A. Actividades para el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: A1. Solucionario. [S.l.] : EnClave ELE : CLE Internacional, D.L. 2005.

Baralo, Marta. Vocabulario: elemental A1-A2. Madrid: Anaya, 2008.

Gonzalo, Carmen. Diálogos en español. Prácticas de comprensión oral. Madrid : Alhambra Longman, 1991.

Bartkowiak, Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne 1. Poznań: Wagros.

Cybulska-Janczew, M., J. Perlin, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. Warszawa: PWN.

Martín Leralta, Susana. Todo oídos: clase de comprensión auditiva. Barcelona: Difusión, 2011.

Michalska-Derlatka, M., Gramatyka hiszpańska. Kraków: Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona.

Palencia, Ramón. A la escucha: comprensión oral: español lengua extranjera. Madrid: SM, 1992.

Sánchez Alfaro, María. Tiempo para comprender. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2002.

Yagüe, Agustín. Dan que hablar: actividades con anuncios de la tele para la clase de español. Madrid: Edinumen, 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Pawlak
Prowadzący grup: Paula Reyes Alvarez Bernardez, Aneta Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć u studentów zdolność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, redagowania krótkich wypowiedzi pisemnych i używania słownictwa i struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie A1-A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia praktyczne ułatwią studentom przyswojenie i zrozumienie języka mówionego w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na podstawie tekstów i dialogów odzwierciedlających życie codzienne Hiszpanów.W celu systematyzacji i utrwalenia wiedzy teoretycznej przerobionych zostanie wiele różnorodnych ćwiczeń gramatycznych rozwijających sprawność logicznego i uporządkowanego używania struktur językowych w różnych kontekstach komunikacyjnych. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie podstawowych sprawności językowych, które obejmują umiejętności fonologiczne, komunikacyjne i gramatyczne w zakresie mowy ustnej i języka pisanego.

Pełny opis:

PNJH-lektury/pisanie

1. Dónde alojarse: Comprender información relativa a los hospedajes y espacios turísticos. Escribir un correo electrónico solicitando información sobre un alojamiento determinado.

2. Publicidad y consumo: Analizar un anuncio y comprender información relacionada con diferentes productos comerciales.

3. Foro de discusión: ¿Dónde vivir? ¿Dónde estudiar? ¿Qué hacer?: Aconsejar a alguien de manera escrita y valorar las ventajas e inconvenientes a la hora de tomar una decisión.

4. Costumbres españolas: Reflexionar y escribir una crítica sobre los hábitos y las costumbres más conocidas de los españoles.

Literatura:

Alonso Raya, Rosario. Gramática básica del estudiante de español: A1-B1. Barcelona: Difusión, 2011.

Andión Herrero, M. A. Actividades para el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: A1. Solucionario. [S.l.] : EnClave ELE : CLE Internacional, D.L. 2005.

Baralo, Marta. Vocabulario: elemental A1-A2. Madrid: Anaya, 2008.

Gonzalo, Carmen. Diálogos en español. Prácticas de comprensión oral. Madrid : Alhambra Longman, 1991.

Bartkowiak, Ewa, Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne 1. Poznań: Wagros.

Cybulska-Janczew, M., J. Perlin, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. Warszawa: PWN.

Martín Leralta, Susana. Todo oídos: clase de comprensión auditiva. Barcelona: Difusión, 2011.

Michalska-Derlatka, M., Gramatyka hiszpańska. Kraków: Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona.

Palencia, Ramón. A la escucha: comprensión oral: español lengua extranjera. Madrid: SM, 1992.

Sánchez Alfaro, María. Tiempo para comprender. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2002.

Yagüe, Agustín. Dan que hablar: actividades con anuncios de la tele para la clase de español. Madrid: Edinumen, 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.