Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0719-s1WLHI1L-PNJW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student ma dobrze opanowane podstawy gramatyki języka włoskiego, czyta ze zrozumieniem proste teksty i rozumie wypowiedzi w języku włoskim.

Całkowity nakład pracy studenta:

całkowity nakład pracy studenta: 200 godzin

godziny kontaktowe: 120 godzin

Konsultacje: 30 godzin

Praca własna studenta: 50 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: ma podstawową wiedzę o języku/ językach1 danego obszaru kulturowego

K_W02: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W08: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego

K_W13: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego obszaru kulturowego

K_U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym

K_U06: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowegoEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K06: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego kraju wybranego obszaru językowego


Metody dydaktyczne:

Oral approach, dialogów, piosenek i wypowiedzi w języku włoskim

Ćwiczenia gramatyczne, tłumaczenie krótkich zdań z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włosk

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

PNJW (gramatyka):

celem zajęć jest omówienie konkretnych zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

PNJW (słuchanie / ascolto):

rozwinięcie u studenta umiejętności rozumienia ze słuchu, słuchanie dialogów, piosenek i dłuższych wypowiedzi w języku włoskim.

PNJW (lektury / pisanie): Czytanie i analiza różnych typologii tekstów w języku włoskim oraz tworzenie własnych wypowiedzi pisemnych.

Pełny opis:

PNJW (gramatyka):

Celem zajęć jest omówienie konkretnych zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Treści:

Czas przeszły imperfetto – wprowadzenie (2 h)

Czasy imperfetto i passato prossimo (4 h)

Czas zaprzeszły trapassato prossimo (2 h)

Ćwiczenia na czasy przeszłe (imperfetto, passato prossimo i trapassato prossimo) (4 h)

Pronomi indiretti i czasownik “piacere” – 4 h

Pronomi diretti i indiretti 2 h

Pronomi combinati (6 h)

Particelle “ci” i “ne” (4 h)

Tryb rozkazujący imperativo diretto e indiretto (4 h)

Imperativo diretto e indiretto con pronomi e particelle (4 h)

Condizionale semplice (4 h)

Condizionale composto (4 h)

Condizionale semplice e composto (4 h)

PNJW (słuchanie / ascolto):

OBIETTIVO : sviluppare l’abilita’ ricettiva all’ascolto, quale elemento propedeutico, ad una fase piu’ attiva dell’apprendimento della lingua in cui il nuovo lessico e le regole linguistico- comunicative vengono impiegate nell’ambito di esercitazioni e attivita’di vario genere.

CONTENUTI e MATERIALI : gli argomenti trattati riguardano ambiti e situazioni comunicative della vita quotidiana. I materiali sono testi orali autentici o semiautentici:canzoni, filastrocche, schede di grammatica ed esercizi tratti da diversi manuali, dialoghi realistici.Si fara’ uso di canzoni in quanto testimonianza verace e spontanea della lingua italiana e del gergo studentesco e di filastrocche al fine di penetrare nel suono con attivita’ ludiche di ripetizione meccanica, drammatizzazione , cori e assimilarne i lessico e la grammatica poiche’ ad eogni testo corrispondera’ una struttura grammaticale .

VALUTAZIONE : frequenza , interesse , verifiche informali costanti e una verifica formale per valutare la abilita’ all’ascolto del discente che dovra’ ascoltare due brani e focalizzarne la comprensione.

1 lezione : facciamo uno spuntino? Gli italiani a tavola. Ascolto della canzone “ Bella “ di Jovanotti

2 lezione : ascolto della canzone “Raggio di sole “ di Jovanotti.Dialogo :” Un film “

3 lezione: ascolto della canzone:” Domenica e lunedi’ “di Angelo Branduardi. Testo “ Feste e viaggi”

4 lezione : ascolto di “ Tu non mi basti mai “ di Lucio Dalla .Dialogo “ Che bello “

5 lezione :dialogo “ fare la spesa “.ascolto della canzone “Alla fiera dell’est “ di Branduardi

6 lezione : ascolto di “ Sara” di Venditti .

7 lezione: ascolto di “Vedrai , vedrai “ di Tenco .Testo “ Che tempo fara’ domani ?”

8 lezione : dialogo” Problemi di cuore “ ascolto di “Cogli la rosa d’amore” di R.Gaetano.

9 lezione: “Gli italiani e il tempo libero. “A cena fuori, al ristorante”

10 lezione : E dove lavori adesso ? Di dove sei ?

11 lezione : Come passi il tempo libero ?

12 lezione :Dove abiti ?

13 lezione :Scrivere e telefonare

14 lezione Grazie/ Al bar.

15 lezione Cosa prendiamo ?

PNJW (lektury / pisanie):

Celem zajęć jest rozwinięcie u studentów umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz pisania różnych tekstów w języku włoskim. Podczas zajęć studenci będą analizować oraz tworzyć formy krótkie wypowiedzi pisemnej.

Treści:

Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa oraz wymaganiami – 2 h

Opis postaci – 2 h

Pocztówka (cartolina) – 2 h

Opis miasta – 2 h

Streszczenie filmu – 2 h

List do przyjaciela – 2 h

Articolo di cronaca – 4 h

Opowiadanie – 2 h

Opowiadanie kryminalne (racconto giallo) – 2 h

Biografia – 2 h

Przepis kulinarny (ricetta) – 2 h

List formalny (lettera formale) – 4 h

Literatura:

PNJW (gramatyka):

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005;

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Perugia 1985.

Marin T, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua, Roma 2009.

Materassi Napolitano J., Esercizi della lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Naddeo C. M., I pronomi italiani, Alma Edizioni, Firenze 1999.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Nocchi S., Chiappelli T., Gramma mia!, Alma Edizioni, Firenze 2005.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (słuchanie - ascolto):

I raccontastorie , Mondadori

Rodari Filastrocche in cielo e in terra , Einaudi e Antologia Sonora a cura di Portinari

Poeti e canzoni, Warner Musica Italia e Voci e parole d’ Italia , warner Music

Ignone Picchiassi “ Se ascoltando “ Guerra ed.

Anzivino D’Angelo “ Ci vuole orecchio “ Alma ed.Firenze ,Mezzadri “ Cantagramma” Guerra ed.

Naddeo , Trama “Canta che ti passa” alma ed.

PNJW (lektury / pisanie):

Cini L., Strategie di scrittura: quaderno di esercizi: livello intermedio, Bonacci Editore, Roma 1998.

Guastalla C., Giocare con la scrittura, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Moni A., Scriviamo! Attività per lo sviluppo dell’abilità di scrittura, Edilingua, Roma 2010.

Mazzetti A., Manili P., Bagianti M. R., Qui Italia più. Viaggio nell’italiano contemporaneo attraverso l’analisi del testo, Le Monnier, Milano 1997.

Piotti D., De Savorgnani G., Universitalia: corso di italiano: livello A1-B1, Alma Edizioni, Firenze 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Student musi uzyskać zaliczenie na ocenę. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich kolokwiów i wejściówek odbywających się w przeciągu danego semestru oraz przedłożenie wymaganych prac domowych (K_W01, K_W02, K_W03, K_W08, K_W13, K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_K02, K_K06).

Pod uwagę brana jest również obecność podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz praca na lekcji (K_K01, K_K05). Do egzaminu z PNJW w semestrze letnim mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali zaliczenie z poszczególnych części przedmiotu.

Skala ocen obowiązująca na egzaminie końcowym:

0-59 % - ndst, 60-68 % - dst, 69-76 % dst+, 77-84 % - db, 85-92 % - db+, 93-100 % - bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando, Olga Kutzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

PNJW (gramatyka):

celem zajęć jest omówienie konkretnych zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

PNJW (słuchanie / ascolto):

rozwinięcie u studenta umiejętności rozumienia ze słuchu, słuchanie dialogów, piosenek i dłuższych wypowiedzi w języku włoskim.

PNJW (lektury / pisanie): Czytanie i analiza różnych typologii tekstów w języku włoskim oraz tworzenie własnych wypowiedzi pisemnych.

Pełny opis:

PNJW (gramatyka):

Celem zajęć jest omówienie konkretnych zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Treści:

Czas przeszły imperfetto – wprowadzenie (2 h)

Czasy imperfetto i passato prossimo (4 h)

Czas zaprzeszły trapassato prossimo (2 h)

Ćwiczenia na czasy przeszłe (imperfetto, passato prossimo i trapassato prossimo) (4 h)

Pronomi indiretti i czasownik “piacere” – 4 h

Pronomi diretti i indiretti 2 h

Pronomi combinati (6 h)

Particelle “ci” i “ne” (4 h)

Tryb rozkazujący imperativo diretto e indiretto (4 h)

Imperativo diretto e indiretto con pronomi e particelle (4 h)

Condizionale semplice (4 h)

Condizionale composto (4 h)

Condizionale semplice e composto (4 h)

PNJW (słuchanie / ascolto):

OBIETTIVO : sviluppare l’abilita’ ricettiva all’ascolto, quale elemento propedeutico, ad una fase piu’ attiva dell’apprendimento della lingua in cui il nuovo lessico e le regole linguistico- comunicative vengono impiegate nell’ambito di esercitazioni e attivita’di vario genere.

CONTENUTI e MATERIALI : gli argomenti trattati riguardano ambiti e situazioni comunicative della vita quotidiana. I materiali sono testi orali autentici o semiautentici:canzoni, filastrocche, schede di grammatica ed esercizi tratti da diversi manuali, dialoghi realistici.Si fara’ uso di canzoni in quanto testimonianza verace e spontanea della lingua italiana e del gergo studentesco e di filastrocche al fine di penetrare nel suono con attivita’ ludiche di ripetizione meccanica, drammatizzazione , cori e assimilarne i lessico e la grammatica poiche’ ad eogni testo corrispondera’ una struttura grammaticale .

VALUTAZIONE : frequenza , interesse , verifiche informali costanti e una verifica formale per valutare la abilita’ all’ascolto del discente che dovra’ ascoltare due brani e focalizzarne la comprensione.

1 lezione : facciamo uno spuntino? Gli italiani a tavola. Ascolto della canzone “ Bella “ di Jovanotti

2 lezione : ascolto della canzone “Raggio di sole “ di Jovanotti.Dialogo :” Un film “

3 lezione: ascolto della canzone:” Domenica e lunedi’ “di Angelo Branduardi. Testo “ Feste e viaggi”

4 lezione : ascolto di “ Tu non mi basti mai “ di Lucio Dalla .Dialogo “ Che bello “

5 lezione :dialogo “ fare la spesa “.ascolto della canzone “Alla fiera dell’est “ di Branduardi

6 lezione : ascolto di “ Sara” di Venditti .

7 lezione: ascolto di “Vedrai , vedrai “ di Tenco .Testo “ Che tempo fara’ domani ?”

8 lezione : dialogo” Problemi di cuore “ ascolto di “Cogli la rosa d’amore” di R.Gaetano.

9 lezione: “Gli italiani e il tempo libero. “A cena fuori, al ristorante”

10 lezione : E dove lavori adesso ? Di dove sei ?

11 lezione : Come passi il tempo libero ?

12 lezione :Dove abiti ?

13 lezione :Scrivere e telefonare

14 lezione Grazie/ Al bar.

15 lezione Cosa prendiamo ?

PNJW (lektury / pisanie):

Celem zajęć jest rozwinięcie u studentów umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz pisania różnych tekstów w języku włoskim. Podczas zajęć studenci będą analizować oraz tworzyć formy krótkie wypowiedzi pisemnej.

Contenuto:

Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa oraz wymaganiami – 2 h

Descrizione fisica di una persona – 2 h

Cartolina – 2 h

Descrizione di una citta – 2 h

Riassunto – 2 h

Lettera ad un amico – 2 h

Articolo di cronaca – 4 h

Racconto – 2 h

Racconto giallo – 2 h

Biografia – 2 h

Ricetta di cucina– 2 h

Lettera formale – 4 h

Literatura:

PNJW (gramatyka):

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005;

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Perugia 1985.

Marin T, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua, Roma 2009.

Materassi Napolitano J., Esercizi della lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Naddeo C. M., I pronomi italiani, Alma Edizioni, Firenze 1999.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Nocchi S., Chiappelli T., Gramma mia!, Alma Edizioni, Firenze 2005.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (słuchanie - ascolto):

I raccontastorie , Mondadori

Rodari Filastrocche in cielo e in terra , Einaudi e Antologia Sonora a cura di Portinari

Poeti e canzoni, Warner Musica Italia e Voci e parole d’ Italia , warner Music

Ignone Picchiassi “ Se ascoltando “ Guerra ed.

Anzivino D’Angelo “ Ci vuole orecchio “ Alma ed.Firenze ,Mezzadri “ Cantagramma” Guerra ed.

Naddeo , Trama “Canta che ti passa” alma ed.

PNJW (lektury / pisanie):

Cini L., Strategie di scrittura: quaderno di esercizi: livello intermedio, Bonacci Editore, Roma 1998.

Guastalla C., Giocare con la scrittura, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Moni A., Scriviamo! Attività per lo sviluppo dell’abilità di scrittura, Edilingua, Roma 2010.

Mazzetti A., Manili P., Bagianti M. R., Qui Italia più. Viaggio nell’italiano contemporaneo attraverso l’analisi del testo, Le Monnier, Milano 1997.

Piotti D., De Savorgnani G., Universitalia: corso di italiano: livello A1-B1, Alma Edizioni, Firenze 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando, Olga Kutzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

PNJW (gramatyka):

celem zajęć jest omówienie konkretnych zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

PNJW (słuchanie / ascolto):

rozwinięcie u studenta umiejętności rozumienia ze słuchu, słuchanie dialogów, piosenek i dłuższych wypowiedzi w języku włoskim.

PNJW (lektury / pisanie): Czytanie i analiza różnych typologii tekstów w języku włoskim oraz tworzenie własnych wypowiedzi pisemnych.

Pełny opis:

PNJW (gramatyka):

Celem zajęć jest omówienie konkretnych zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Treści:

Czas przeszły imperfetto – wprowadzenie (2 h)

Czasy imperfetto i passato prossimo (4 h)

Czas zaprzeszły trapassato prossimo (2 h)

Ćwiczenia na czasy przeszłe (imperfetto, passato prossimo i trapassato prossimo) (4 h)

Pronomi indiretti i czasownik “piacere” – 4 h

Pronomi diretti i indiretti 2 h

Pronomi combinati (6 h)

Particelle “ci” i “ne” (4 h)

Tryb rozkazujący imperativo diretto e indiretto (4 h)

Imperativo diretto e indiretto con pronomi e particelle (4 h)

Condizionale semplice (4 h)

Condizionale composto (4 h)

Condizionale semplice e composto (4 h)

PNJW (słuchanie / ascolto):

OBIETTIVO : sviluppare l’abilita’ ricettiva all’ascolto, quale elemento propedeutico, ad una fase piu’ attiva dell’apprendimento della lingua in cui il nuovo lessico e le regole linguistico- comunicative vengono impiegate nell’ambito di esercitazioni e attivita’di vario genere.

CONTENUTI e MATERIALI : gli argomenti trattati riguardano ambiti e situazioni comunicative della vita quotidiana. I materiali sono testi orali autentici o semiautentici:canzoni, filastrocche, schede di grammatica ed esercizi tratti da diversi manuali, dialoghi realistici.Si fara’ uso di canzoni in quanto testimonianza verace e spontanea della lingua italiana e del gergo studentesco e di filastrocche al fine di penetrare nel suono con attivita’ ludiche di ripetizione meccanica, drammatizzazione , cori e assimilarne i lessico e la grammatica poiche’ ad eogni testo corrispondera’ una struttura grammaticale .

VALUTAZIONE : frequenza , interesse , verifiche informali costanti e una verifica formale per valutare la abilita’ all’ascolto del discente che dovra’ ascoltare due brani e focalizzarne la comprensione.

1 lezione : facciamo uno spuntino? Gli italiani a tavola. Ascolto della canzone “ Bella “ di Jovanotti

2 lezione : ascolto della canzone “Raggio di sole “ di Jovanotti.Dialogo :” Un film “

3 lezione: ascolto della canzone:” Domenica e lunedi’ “di Angelo Branduardi. Testo “ Feste e viaggi”

4 lezione : ascolto di “ Tu non mi basti mai “ di Lucio Dalla .Dialogo “ Che bello “

5 lezione :dialogo “ fare la spesa “.ascolto della canzone “Alla fiera dell’est “ di Branduardi

6 lezione : ascolto di “ Sara” di Venditti .

7 lezione: ascolto di “Vedrai , vedrai “ di Tenco .Testo “ Che tempo fara’ domani ?”

8 lezione : dialogo” Problemi di cuore “ ascolto di “Cogli la rosa d’amore” di R.Gaetano.

9 lezione: “Gli italiani e il tempo libero. “A cena fuori, al ristorante”

10 lezione : E dove lavori adesso ? Di dove sei ?

11 lezione : Come passi il tempo libero ?

12 lezione :Dove abiti ?

13 lezione :Scrivere e telefonare

14 lezione Grazie/ Al bar.

15 lezione Cosa prendiamo ?

PNJW (lektury / pisanie):

Celem zajęć jest rozwinięcie u studentów umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz pisania różnych tekstów w języku włoskim. Podczas zajęć studenci będą analizować oraz tworzyć formy krótkie wypowiedzi pisemnej.

Contenuto:

Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa oraz wymaganiami – 2 h

Descrizione fisica di una persona – 2 h

Cartolina – 2 h

Descrizione di una citta – 2 h

Riassunto – 2 h

Lettera ad un amico – 2 h

Articolo di cronaca – 4 h

Racconto – 2 h

Racconto giallo – 2 h

Biografia – 2 h

Ricetta di cucina– 2 h

Lettera formale – 4 h

Literatura:

PNJW (gramatyka):

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005;

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Perugia 1985.

Marin T, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua, Roma 2009.

Materassi Napolitano J., Esercizi della lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Naddeo C. M., I pronomi italiani, Alma Edizioni, Firenze 1999.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Nocchi S., Chiappelli T., Gramma mia!, Alma Edizioni, Firenze 2005.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

PNJW (słuchanie - ascolto):

I raccontastorie , Mondadori

Rodari Filastrocche in cielo e in terra , Einaudi e Antologia Sonora a cura di Portinari

Poeti e canzoni, Warner Musica Italia e Voci e parole d’ Italia , warner Music

Ignone Picchiassi “ Se ascoltando “ Guerra ed.

Anzivino D’Angelo “ Ci vuole orecchio “ Alma ed.Firenze ,Mezzadri “ Cantagramma” Guerra ed.

Naddeo , Trama “Canta che ti passa” alma ed.

PNJW (lektury / pisanie):

Cini L., Strategie di scrittura: quaderno di esercizi: livello intermedio, Bonacci Editore, Roma 1998.

Guastalla C., Giocare con la scrittura, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Moni A., Scriviamo! Attività per lo sviluppo dell’abilità di scrittura, Edilingua, Roma 2010.

Mazzetti A., Manili P., Bagianti M. R., Qui Italia più. Viaggio nell’italiano contemporaneo attraverso l’analisi del testo, Le Monnier, Milano 1997.

Piotti D., De Savorgnani G., Universitalia: corso di italiano: livello A1-B1, Alma Edizioni, Firenze 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.