Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka - język włoski (laboratorium)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0719-s1WLHI1z-FJW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Fonetyka - język włoski (laboratorium)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

I. Całkowity nakład pracy studenta: 100

1. godziny kontaktowe: 45

2. konsultacje: 25

3. praca własna studenta: 30


Efekty uczenia się - wiedza:

Ma podstawową wiedzę o języku danego obszaru kulturowego K_W01

Zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia K_W02

Ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów K_U01

Potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego K_U07

Potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka/języków danego obszaru kulturowego K_U21


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju K_K01

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium językowym ściśle związane z wprowadzonym materiałem z teorii fonetyki i fonologii realizowanym na zajęciach fonetyka - konwersatorium.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter laboratoryjny i mają na celu wykształcenie u studentów właściwej wymowy j. włoskiego zgodnie z normą italiano standard. Szczególny nacisk położony jest na zjawiska sprawiające szczególną trudność dla Polaków uczących się włoskiego, tj. system wokaliczny j. włoskiego, geminaty oraz zjawiska fonosyntaktyczne i soprasegmentalne (akcent i intonacja). Zajęcia zapoznają ponadto studentów z geograficznym zróżnicowaniem fonetycznych realizacji języka włoskiego u rodzimych użytkowników języka.

Pełny opis:

Cykl zajęć obejmuje:

- problematykę ogólno-teoretyczną dotyczącą statusu semiotycznego znaków językowych realizowanych w mowie i w piśmie;

- kwestie terminologiczne i definicyjne: fonem, cecha dystynktywna, grafem, opozycje fonologiczne stałe i neutralizowane, alofony, warianty kombinatoryczne i fakultatywne;

- opis aparatu mowy i procesu artykulacji dźwięków;

- prezentację włoskiego systemu fonologicznego i jego realizacji fonetycznych:

> głoska: samogłoski i spółgłoski

> dyftongi: wstępujące i zstępujące

> tryftongi: wstępująco-zstępujące i wstępujące

> rozziew

> dodatkowe zjawiska fonetyczne: elizja, opuszczenie ostatniej sylaby wyrazu (troncamento), proteza (prostesi)

> podział wyrazów na sylaby w języku włoskim

> akcent (rodzaje akcentów oraz ich użycie), intonacja i rytm w języku włoskim

- prezentację transkrypcji fonetycznej i fonologicznej;

- przedstawienie osobliwości ortograficznych w języku włoskim: grupy sce/scie, ce/cie, ge/gie, ni/gn, gn/gni, cuo/quo, cq/qq, gu/qu, cua, cue, cui/qua, que, qui, litera h;

- zasady stosowania interpunkcji w języku włoskim;

- przedstawienie podziału języka włoskiego na trzy podstawowe grupy dialektalne: południową, centralną i północną, co nie jest bez znaczenia dla fonologii i fonetyki języka włoskiego.

Literatura:

Brusa M, La pésca con la pèsca, Roma 1998

Calamai, Silvia, L’italiano: suoni e forme. Roma: Carocci.

Canepari, Luciano, Manuale di pronuncia italiana. Bologna: Zanichelli.

Costamagna, Lidia, Pronunciare l’italiano. Perugia: Guerra Edizioni.

De Mauro, Tullio, Linguistica elementare. Roma-Bari: Laterza. (część poświęcona transkrypcji fonetycznej)

Luraghi, Silvia e Thornton, Anna M., Linguistica generale: esercitazioni e autoverifica. (rozdział poświęcony fonologii)

Maturi, Pietro. I suoni delle lingue, i suoni dell’italiano. Bologna: Il Mulino.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność (K_K01)

- ocenianie ciągłe w trakcie zajęć

- końcowy test pisemny (K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U07, K_U21)

- metody podające: wykład informacyjny

- metody problemowe: wykład problemowy

- metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe

Praktyki zawodowe:

--------

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.