Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0719-s1WLHI1z-PNJW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Całkowity nakład pracy studenta:

150 godzin

Godziny kontaktowe: 90 godzin

Konsultacje: 20 godzin

Praca własna studenta: 40 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: ma podstawową wiedzę o języku/ językach1 danego obszaru kulturowego

K_W02: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03: ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa

K_W08: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój danego obszaru kulturowego

K_W13: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego obszaru kulturowego

K_U05: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym

K_U06: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K_U07: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K02: potrafi pracować w zespole przyjmując różne role

K_K05: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe wybranego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie

K_K06: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego kraju wybranego obszaru językowego

Metody dydaktyczne:

PNJW (gramatyka)

Ćwiczenia gramatyczne, tłumaczenie krótkich zdań z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski


PNJW (lektury / czytanie)

Czytanie różnego rodzaju tekstów w języku włoskim, ćwiczenia typu role play, wyszukiwanie wskazanych informacji w tekstach, analiza tekstu pisanego, tłumaczenie zdań z języka polskiego na język włoski i z języka włoskiego na język polski.

PNJW (słuchanie / ascolto)

Oral approach, dialogów, piosenek i wypowiedzi w języku włoski

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów

Skrócony opis:

Lektury / czytanie - rozwijanie umiejętności poprawnego rozumienia tekstów czytanych i treści mówionych o różnym stopniu trudności,

Odsłuch (ascolto) - rozumienie dłuższych wypowiedzi w języku włoskim

Gramatyka - omówienie teoretycznych zagadnień gramatycznych, które zostaną następnie pogłębione podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Pełny opis:

PNJW (lektury / czytanie):

Celem przedmiotu jest rozwinięcie u studentów umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów w języku włoskim oraz powiązanie czytania z innymi umiejętnościami językowymi. Teksty będą koncentrowały się wokół grup tematycznych.

Treści:

Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa. Czytanie krótkich dialogów zawierających podstawowe zwroty w języku włoskim – 2 h.

Praca i uczelnia – 2 h

Czas wolny – 2h

Geografia Włoch – 2h

„Che buono!” – ćwiczenia skupione wokół tekstów na temat włoskich lodów – 2h

Italiani chiacchieroni – 2 h

Italiani di città – 2h

Lei e lui – 2h

La famiglia italiana – 2 h

La fuga d’amore – 2 h

Anno nuovo, vita nuova – 2h

PNJW (słuchanie / ascolto):

Obiettivo: sviluppare l'abilita' ricettiva all'ascolto, quale elemento propedeutico, ad una fase piu' attiva dell'apprendimento della lingua in cui il nuovo lessico e le regole linguistico-comunicative vengono impiegate nell'ambito di esercitazioni e attivita' di vario genere

Programma del corso:

I lezione: Un telegramma. Ascolto di "La gatta" di G. Paoli (2 h)

II lezione: Ho cinque anni. Un incontro. Ascolto "E penso a te" di L. Battisti (2 h)

III lezione: Buongiorno! Ascolto di "Ci vuole un fiore di S. Endrigo (2 h)

IV lezione: In viaggio. Ascolto di "Domenica e lunedi' " di A. Branduardi (2 h)

V lezione: La casa. Ascolto di "Casa nel parco" di B. Lauzi (2 h)

VI lezione: Un negozio speciale "Eppure sentire" di Elisa (2 h)

VII lezione: Lavori di casa. Ascolto di "Luce dell'est" di L. Battisti (2h)

VIII lezione: Ascolto di "Acqua azzurra" di L. Battisti. San Lorenzo (2 h)

IX lezione: Una ricetta tipica. Ascolto di "La canzone del sole" (2 h)

X lezione: Nuovi misteri. Ascolto di "L'aridita' dell'aria" di C. Dona' (2 h)

XI lezione: Ricordi di scuola. Ascolto di "Altrove" di Morgan

XII lezione: Cerco un lavoro. Ascolto di "Il vento dell'eta' " di L. Madonia (2 h)

XIII lezione: Ascolto di "A cuore scalzo" di Max Gazze'. E dove lavori adesso? (2 h)

XIV lezione: Di dove sei? Ascolto di "Tutto l'universo obbedisce all'amore" di C. Consoli (2h)

XV lezione: Verifica degli obiettivi (2h)

PNJW (gramatyka):

Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Treści

1.Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa oraz wymaganiami.

2.Czasowniki „essere” i „avere” oraz zaimki osobowe w funkcji podmiotu.

3.Liczba pojedyncza i liczba mnoga.

4.Articolo determinativo i articolo indeterminativo.

5.Zgodność przymiotnika z rzeczownikiem

6.Czas teraźniejszy presente – odmiana czasowników regularnych.

7.Czas teraźniejszy presente – odmiana czasowników nieregularnych.

8.Czas teraźniejszy presente- odmiana czasowników zwrotnych.

9.Preposizioni semplici.

10.Preposizioni articolate.

11.Preposizioni semplici i preposizioni articolate – ćwiczenia.

12.Preposizioni e locuzioni preposizionali- ćwiczenia.

13.Przysłówek (avverbio).

14.Przymiotniki wskazujące. Przymiotniki bello i buono.

15.Czas przeszły passato prossimo, odmiana czasowników regularnych.

16.Czas przeszły passato prossimo, odmiana czasowników nieregularnych.

17.Passato prossimo – verbi con il doppio ausiliare.

18.Passato prossimo- ćwiczenia.

19.Passato prossimo z określeniami czasu.

20.Passato prossimo – utrwalenie wiadomości.

21.Particella “ci” w funkcji okolicznika miejsca.

22.Czas przyszły futuro semplice.

23.Czas przyszły futuro anteriore.

24.Ćwiczenia na czasy futuro semplice i futuro anteriore.

25.Ćwiczenia na czasy futuro semplice i futuro anteriore z określeniami czasu.

26.I possessivi.

27.I possessivi con i nomi di parentela.

28.Konstrukcje z czasownikiem stare.

29.Pronomi diretti.

30.Pronomi diretti al passato prossimo.

Literatura:

PNJW (lektury / czytanie):

Compagnoni Ezio, Italiano è bello! 1, Editrice La Scuola, Brescia 1989.

Consonno S., Rossin E., Piazza Italia 1, Alma Edizioni, Firenze 2010.

Canzoncine e filastrocche tradizionali per bambine e bambini con CD Audio, Edizioni del Baldo.

Da Grasso M., L’italiano all’università 1. Corso di lingua per studenti stranieri A1-A2, Edilingua, Roma 2011.

Marin T, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua, Roma 2009.

Piotti D., De Savorgnani G., Universitalia: corso di italiano: livello A1-B1, Alma Edizioni, Firenze 2007.

PNJW (słuchanie - ascolto):

PNJW (słuchanie / ascolto):

Marin, Magnelli, "Progetto Italiano", Edilingua

Naddeo, Trama, "Canta che ti passa", Alma Edizioni

Anzivino, D'Angelo, "Ci vuole un orecchio!", Alma Edizioni

G. Rodari, "I cinque libri", Einaudi

PNJW (gramatyka):

Bibliografia główna:

Jafrancesco E., Parla e scrivi, Vivnci, Casa Editrice Lilagan & C. SAS, 2005;

Katerinov K., La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Edizioni Guerra, Perugia 1985.

Bibliografia uzupełniająca:

Bailini S., Consonno S., I verbi italiani, Alma Edizioni, Firenze 2004.

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti 1, Alma Edizioni, Firenze 2008.

Iacovini G., Persiani N., Fiorentino B., Gramm.it. Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore, Formello 2009.

Marin T, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua, Roma 2009.

Materassi Napolitano J., Esercizi della lingua italiana, conversazioni, fonetica, Volume primo, Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri, Firenze 1991.

Nocchi S., Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, Firenze 2006.

Nocchi S., Chiappelli T., Gramma mia!, Alma Edizioni, Firenze 2005.

Widłak S. Gramatyka języka włoskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 2010.

Zawadzka D., Gramatyka języka włoskiego, Szkolne Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.

Metody i kryteria oceniania:

Student musi uzyskać pozytywną ocenę z każdej części przedmiotu PNJW. Do zaliczenia każdej z części przedmiotu PNJW konieczne jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich kolokwiów i wejściówek odbywających się w przeciągu danego semestru oraz przedłożenie wymaganych prac domowych (K_W01, K_W02, K_W03, K_W08, K_W13, K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U07, K_K02, K_K06).

Pod uwagę brana jest również obecność podczas zajęć, przygotowanie do zajęć oraz praca na zajęciach K_K01, K_K05).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando, Olga Kutzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Lektury / czytanie - rozwijanie umiejętności poprawnego rozumienia tekstów czytanych i treści mówionych o różnym stopniu trudności,

Odsłuch (ascolto) - rozumienie dłuższych wypowiedzi w języku włoskim

Gramatyka - omówienie teoretycznych zagadnień gramatycznych, które zostaną następnie pogłębione podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Pełny opis:

PNJW lektury/ czytanie:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie u studentów umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów w języku włoskim oraz powiązanie czytania z innymi umiejętnościami językowymi.

Treści:

Ćwiczenia będą opierały się na tekstach o następującej tematyce: Autoprezentacja, opis postaci, opis pokoju, geografia Włoch, włoska kuchnia, praca, czas wolny, rodzina

PNJW odsłuch

Celem zajęć jest rozwijanie i doskonalenie u studentów umiejętności rozumienia ze słuchu wypowiedzi w języku włoskim.

Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu będą skupione wokół następujących zagadnień

-Alfabet, zasady wymowy

-Przedstawianie się, zwroty na powitanie i pożegnanie

-Kraje i narodowości

-Liczebniki

-Praca i studia

-Dialog w barze

-Czas wolny

-Dom i hotel

-Rodzina

Literatura:

PNJW odsłuch

Materiały:

La Grassa M., L’italiano all’università 1, Edilingua

Marin T., Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua

Marin T., Primo Ascolto, Edilingua

Piotti D., De Savorgnani G., Universitalia. Corso di italiano, Alma Edizioni

PNJW lektury / czytanie:

Compagnoni Ezio, Italiano è bello! 1, Editrice La Scuola, Brescia 1989.

Consonno S., Rossin E., Piazza Italia 1, Alma Edizioni, Firenze 2010.

Mazzetti A., Falcinelli M., Servadio B., "Qui Italia! 1", wyd. Le Monnier

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Skuza
Prowadzący grup: Alessandro Gerlando, Olga Kutzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Lektury / czytanie - rozwijanie umiejętności poprawnego rozumienia tekstów czytanych i treści mówionych o różnym stopniu trudności,

Odsłuch (ascolto) - rozumienie dłuższych wypowiedzi w języku włoskim

Gramatyka - omówienie teoretycznych zagadnień gramatycznych, które zostaną następnie pogłębione podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Pełny opis:

PNJW lektury/ czytanie:

Celem przedmiotu jest rozwinięcie u studentów umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów w języku włoskim oraz powiązanie czytania z innymi umiejętnościami językowymi.

Treści:

Ćwiczenia będą opierały się na tekstach o następującej tematyce: Autoprezentacja, opis postaci, opis pokoju, geografia Włoch, włoska kuchnia, praca, czas wolny, rodzina

PNJW odsłuch

Celem zajęć jest rozwijanie i doskonalenie u studentów umiejętności rozumienia ze słuchu wypowiedzi w języku włoskim.

Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu będą skupione wokół następujących zagadnień

-Alfabet, zasady wymowy

-Przedstawianie się, zwroty na powitanie i pożegnanie

-Kraje i narodowości

-Liczebniki

-Praca i studia

-Dialog w barze

-Czas wolny

-Dom i hotel

-Rodzina

PNJW (gramatyka):

Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień gramatycznych, które zostają następnie pogłębiane podczas rozwiązywania praktycznych ćwiczeń.

Treści

1.Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z treścią sylabusa oraz wymaganiami.

2.Czasowniki „essere” i „avere” oraz zaimki osobowe w funkcji podmiotu.

3.Liczba pojedyncza i liczba mnoga.

4.Articolo determinativo i articolo indeterminativo.

5.Zgodność przymiotnika z rzeczownikiem

6.Czas teraźniejszy presente – odmiana czasowników regularnych.

7.Czas teraźniejszy presente – odmiana czasowników nieregularnych.

8.Czas teraźniejszy presente- odmiana czasowników zwrotnych.

9.Preposizioni semplici.

10.Preposizioni articolate.

11.Preposizioni semplici i preposizioni articolate – ćwiczenia.

12.Preposizioni e locuzioni preposizionali- ćwiczenia.

13.Przysłówek (avverbio).

14.Przymiotniki wskazujące. Przymiotniki bello i buono.

15.Czas przeszły passato prossimo, odmiana czasowników regularnych.

16.Czas przeszły passato prossimo, odmiana czasowników nieregularnych.

Literatura:

PNJW odsłuch

Materiały:

La Grassa M., L’italiano all’università 1, Edilingua

Marin T., Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua

Marin T., Primo Ascolto, Edilingua

Piotti D., De Savorgnani G., Universitalia. Corso di italiano, Alma Edizioni

PNJW lektury / czytanie:

Compagnoni Ezio, Italiano è bello! 1, Editrice La Scuola, Brescia 1989.

Consonno S., Rossin E., Piazza Italia 1, Alma Edizioni, Firenze 2010.

Mazzetti A., Falcinelli M., Servadio B., "Qui Italia! 1", wyd. Le Monnier

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.