Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kanon literatury rosyjskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0723-s1JRB1L-KLR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kanon literatury rosyjskiej
Jednostka: Katedra Filologii Słowiańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 28 godzin

- udział w ćwiczeniach – 28 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 47 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń – 34 godziny

- przygotowanie do kolokwium – 10 godzin

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim – 3 godziny


Łącznie: 75 godz. (3 punkty ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma podstawową wiedzę o wybranych zjawiskach literackich danego obszaru kulturowego oraz głównych kierunkach ich rozwoju (K_W04).

Student ma podstawową wiedzę o wybranych utworach literackich danego obszaru kulturowego, ich autorach, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki i specyfiki ich twórczości oraz miejscu poznawanych utworów w ogólnym kontekście społeczno-historycznym (K_W05).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01).

Student potrafi umiejscowić poznawane utwory literackie w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym, określić rolę, jaką odegrały w rozwoju literatury danego okresu (K_U08).

Student w podstawowym zakresie potrafi przeprowadzić analizę poznawanych utworów literackich (K_U10).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01).

Student szanuje tradycję i dziedzictwo kulturowe danego obszaru oraz wartość jego różnorodności (K_K05).


Metody dydaktyczne:

dyskusja, prezentacja multimedialna, film, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowaMetody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest zapoznanie studentów z najwybitniejszymi osiągnięciami literatury rosyjskiej XIX wieku na tle procesu historycznoliterackiego.

Pełny opis:

Zajęcia polegają przede wszystkim na analizie wybranych dzieł literackich w kontekście myśli filozoficznej, religijnej oraz europejskiej tradycji kulturowej. Niektóre z zagadnień realizowane są przy pomocy prezentacji multimedialnych oraz materiałów audiowizualnych.

Literatura:

Zob. informacje o zajęciach w cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. informacje o zajęciach w cyklu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brzykcy
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Zob. Podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Literatura podmiotu

Aleksander Puszkin – Eugeniusz Oniegin, Poczmistrz, Jeździec miedziany

Adam Mickiewicz – Ustęp III cz. Dziadów

Michał Lermontow – Bohater naszych czasów

Mikołaj Gogol – Newski Prospekt, Nos, Szynel

Iwan Turgieniew – Mumu

Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara, Wielki Inkwizytor (z Braci Karamazow), Żywot w Bogu zmarłego starca Zosimy z własnych jego słów spisany przez Aleksego Fiodorowicza Karamazowa (z Braci Karamazow)

Lew Tołstoj – Trzy śmierci, Śmierć Iwana Iljicza

Antoni Czechow – Śmierć urzędnika, Kameleon, Gruby i cienki, Wielki Tydzień, Sala nr 6, Człowiek w futerale

Literatura przedmiotu

Literatura podstawowa:

Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, Warszawa 1976.

Jegorow B., Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, przeł. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002.

Literatura rosyjska w zarysie, red. Z. Barański, A. Semczuk, Warszawa 1986.

Lis K., Romantycy. Powinowactwa rosyjsko-europejskie. Studia, Kielce 1998.

Łotman J., Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przekład i posłowie B. Żyłko, Gdańsk 1999.

Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca:

Aleksander Puszkin

Fiszman S., Bohater „Jeźdźca Miedzianego”, „Slavia Orientalis” 1966, nr 2, s. 153-163.

Łotman J., Aleksander Puszkin, przeł. A. Węgrzyn, Warszawa 1990.

Pomorski A., Sceptyk w piekle, [w:] idem, Sceptyk w piekle. Z dziejów ideowych literatury rosyjskiej, Warszawa 2004, s. 13-33.

Michał Lermontow

Galon-Kurkowa K., Nad prozą Lermontowa, Wrocław 1984.

Semczuk A., Michał Lermontow. Dramatyczny los poety, Warszawa 1992.

Mikołaj Gogol

Abassy M., Od „klerków” do biurokratyzmu – twórczość Mikołaja Gogola, [w:] Prace Komisji Słowian PAU, t. VII, Kultura i polityka, red. L. Suchanek, Kraków 2008, s. 5–21.

Galster B., Mikołaj Gogol, Warszawa 1967.

Galster B., O „przełomie światopoglądowym” Gogola, „Slavia Orientalis” 1970, nr 3, s. 247-257.

Iwan Turgieniew

Semczuk A., Iwan Turgieniew, Warszawa 1988.

W. Szczukin, Mit szlacheckiego gniazda. Studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej, Kraków 2006.

Fiodor Dostojewski

Bierdiajew M., Światopogląd Dostojewskiego, przeł. H. Paprocki, Kęty 2004.

Jewdokimow D., Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego, Poznań 2009.

Lazari A., W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo, Łódź 2000.

Nowy Testament Fiodora Dostojewskiego, przygotował i wstępem opatrzył A. Bezwiński, Bydgoszcz 2011.

Przybylski R., Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010.

Lew Tołstoj

Orłowski J., Śmierć i choroba jako kara i katharsis w twórczości Lwa Tołstoja, [w:] Między literaturą i medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku, red. E. Łoch i G. Wallner, Lublin 2005, s. 177-187.

Semczuk A., Lew Tołstoj, Warszawa 1987.

Wiśniak A., Obraz śmierci w opowieści Lwa Tołstoja „Śmierć Iwana Ilijcza”, [w:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura – kultura – język, red. B. Kodzis, Opole 2000, s. 17-23.

Antoni Czechow

Antoni Czechow, red. R. Śliwowski, Warszawa 1989.

Ksenicz A., Antoni Czechow i świat jego dzieła, Zielona Góra 1992.

Śliwowski R., Antoni Czechow, Warszawa 1986

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.