Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura rosyjska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0723-s1JRB1L-KR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kultura rosyjska
Jednostka: Katedra Filologii Słowiańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w ćwiczeniach 30;

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 28

- przygotowanie do kolokwiów - 15

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 2

Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego (np. media, teatr, film), wybranych aspektach jej ewolucji oraz zewnętrznych uwarunkowaniach rozwoju; K_W10 ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społeczno-politycznych i filozoficznych w wymiarze międzykulturowym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów; K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku/językach danego obszaru kulturowego, a także tłumaczyć z języka/języków danego obszaru kulturowego na język polski i odwrotnie; K_U07 w podstawowym zakresie potrafi umiejscowić poznawane pozaliterackie wytwory kulturowe w ogólnym kontekście społeczno-historycznym; umie dokonać ich analizy i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod; K_U08 posiada umiejętność pisania prac i/lub przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i zróżnicowanych źródeł; K_U12 rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku/językach danego obszaru kulturowego (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju; K_K05 szanuje tradycję i dziedzictwo kulturowe danego obszaru oraz wartość jego różnorodności; ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie; K_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: pokaz

Metody dydaktyczne podające: opis, opowiadanie, pogadanka, wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące: giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi osiągnięciami kultury rosyjskiej XIX i XX w. oraz kultury najnowszej w powiązaniu z najistotniejszymi wydarzeniami historycznymi tego okresu. Podczas zajęć omawiane są procesy i wydarzenia stanowiące punkty zwrotne w rozwoju kultury, cywilizacji i państwowości rosyjskiej.

Pełny opis:

1. Architektura i rzeźba rosyjska pierwszej połowy XIX wieku. Rosyjski Empire: A. Woronichin (Sobór Kazański w Petersburgu), A.Zacharow (gmach Admiralicji w Petersburgu), K. Rossi (Plac Pałacowy i gmach Sztabu Generalnego w Petersburgu), O. Bowe (Teatr Wielki w Moskwie). Rzeźba XIX wieku: I. Martos (pomnik Minina i Pożarskiego w Moskwie), P. Klodt (rzeźby Mostu Aniczkowa), A. Monferran (kolumna Aleksandra I)

2. Muzyka pierwszej połowy XIX wieku. Początki szkoły narodowej. Życie i twórczość M. Glinki i A. Dargomyskiego (romans rosyjski). Muzyka w kulturze dworskiej pierwszej połowy XIX wieku

3. Malarstwo rosyjskie drugiej połowy XIX wieku. Realizm, demokratyzm, naturalizm w malarstwie drugiej połowy XIX wieku. Ruch pieredwiżnicki – tło historyczno-społeczne, podstawowe założenia, działalność i przedstawiciele

4. M. Musorgskij i szkoła narodowa w muzyce drugiej połowy XIX wieku

5. Rosyjska architektura drugiej połowy XIX wieku – eklektyzm i powrót do korzeni

6. „Srebrny wiek” – ostatni bal starego świata. Intelektualna atmosfera przełomu wieków. Mistycyzm, stagnacja elit, rozwój dążeń demokratycznych

7. Teatr przed rewolucją: Moskiewskie Towarzystwo Sztuki i Literatury i jego działalność, powstanie МХАТ – początki działalności K. Stanisławskiego i W. Niemirowicza-Danczenki, przedwojenna działalność W. Meyercholda. Muzyka przełomu wieków: A. Skriabin, wczesna twórczość S. Prokofiewa, S. Rachmaninowa i I. Strawińskiego. S.P. Diagilew – życie człowieka „srebrnego wieku”

8. Zmiany w kulturze po rewolucji październikowej. Sztuka lat dwudziestych XX wieku. Działalność grup «4 искусства», АХРР, ОСТ. Porewolucyjny rozkwit sztuk i jego koniec. M. Chagall jako przedstawiciel porewolucyjnego rozkwitu sztuk

9. Początki socrealizmu. Narodziny i charakter sztuki „radzieckiej”. Najważniejsze osiągnięcia radzieckiej rzeźby, malarstwa i architektury. Moskiewskie metro jako osiągnięcie kultury. Kult jednostki w kulturze Rosji sowieckiej

10. Kinematografia radziecka połowy lat dwudziestych XX w. S. Eisenstein jako wybitny przedstawiciel kina światowego. Projekcja filmu „Pancernik Potiomkin”

11. Najważniejsi kompozytorzy Rosji radzieckiej: S. Prokofiew, S. Rachmaninow, I. Strawiński, D.Szostakowicz. Sowiecka pieśń masowa – charakterystyka i przykłady

12. Rosyjski underground muzyczny

13. dwie tendencje w sztuce rosyjskiej XXI wieku: nostalgie za przeszłością i artyści w walce o prawa obywatelskie

Literatura:

Bazylow L. Historia Rosji, t. II, Warszawa 1985 (i wydania późniejsze).

Smaga J., Narodziny i upadek imperium: ZSRR 1917-1991, Kraków 1992.

Figes O., Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2007.

Imos R., Wiara człowieka radzieckiego, Kraków 2007.

Jegorow B., Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, tłum. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002.

Krauze W., Sztuka radziecka w pierwszych latach po rewolucji, „Kultura i życie”, 1977, nr 10, s. 10-12.

Małek E., Wawrzyńczyk J., Kultura rosyjska: postacie – wydarzenia – symbole – daty, Warszawa 2001.

Piotrkowski P., Artysta miedzy rewolucją a reakcją. Studium z zakresu etycznej historii sztuki awangardy rosyjskiej, Poznań 1992.

Usenko K., Oczami radzieckiej zabawki. Antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu, Wołowiec 2012.

Pipes R., Malarze rosyjscy – pieriedwiżnicy, Warszawa 2008.

Pipes R., Krótka historia rewolucji rosyjskiej, Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium pisemnego na koniec semestru. Zakres tematyczny zaliczenia pokrywa się z tematami wymienionymi w opisie szczegółowym przedmiotu.

Kolokwium weryfikuje następujące efekty kształcenia - K_W07, K_W10, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_U12

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie sprawdzianu pisemnego; wymagany próg na ocenę dostateczną - 65%, 75%- dostateczny plus, 85% - dobry, 90% - dobry plus, 95% - bardzo dobry.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brzykcy
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi osiągnięciami kultury i sztuki rosyjskiej XIX wieku (do roku 1917) w powiązaniu z najistotniejszymi wydarzeniami historycznymi tego okresu. Podczas zajęć omawiane są zjawiska, procesy i wydarzenia stanowiące punkty zwrotne w rozwoju kultury i cywilizacji rosyjskiej.

Literatura:

Andruszko Cz., Rosyjskie archetypy władzy: Petersburg - Moskwa, [w:] Cywilizacja Rosji imperialnej, red. P. Kraszewski, Poznań 2002, s. 39-49.

Bazylow L., Historia Rosji, t. II, Warszawa 1985 (i wydania późniejsze).

Bazylow L., Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986.

Bazylow L., Społeczeństwo rosyjskie w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław 1973.

Cieślik K., Smaga J., Kultura Rosji przełomu stuleci (XIX-XX). Życie intelektualne, sztuka, literatura, Warszawa 1991.

Figes O., Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2007.

Яковкина Н. И., Русское дворянство первой половины XIX века. Быт и трaдиции, Санкт Петербург 2002.

Jegorow B., Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, tłum. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002.

Kosowska K., Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze: od Piotra Wielkiego do Mikołaja I, Kraków 2012.

Łotman J., Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 1999.

Małek E., Wawrzyńczyk J., Kultura rosyjska: postacie, wydarzenia, symbole, daty, Warszawa 2001.

Pipes R., Malarze rosyjscy – pieriedwiżnicy, Warszawa 2008.

Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją. Podręcznik akademicki, red. L. Suchanek, Kraków 2004.

Schrad M. L., Imperium wódki: alkohol, władza i polityka w Rosji carskiej, tłum. A. Czwojdrak, Kraków 2015.

Uwagi:

--

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.