Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztat pracy tłumacza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0723-s1JRB1L-WPT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat pracy tłumacza
Jednostka: Katedra Filologii Słowiańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w ćwiczeniach – 28


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 10

- przygotowanie prac zaliczeniowych - 7

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 5


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma podstawową wiedzę o języku danego obszaru kulturowego – K_W01

W2: Zna podstawowe zasady warsztatu pracy tłumacza – K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje różne źródła w celu wyszukania informacji, informacje potrafi analizować, oceniać i selekcjonować – K_U01

U2: Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka danego obszaru kulturowego – K_U02

U3: Przygotowuje wystąpienia ustne w języku polskim i w języku danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju – K_K01

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z warsztatem pracy tłumacza.

Pełny opis:

1. Rola tłumacza we współczesnym świecie. Miejsca pracy tłumacza.

2. Zasady etyki zawodowej tłumacza. Status prawny i socjalny tłumacza. Organizacje tłumaczy. Prawo autorskie w działalności tłumacza.

3. Narzędzia w pracy tłumacza: słowniki, bazy terminologiczne, wyszukiwarki internetowe, narzędzia CAT, itp. Współpraca tłumacza ze zleceniodawcą i konsultantami. Znaczenie tekstów równoległych.

4. Działalność tłumacza przysięgłego: zasady ustanowienia, zakres kompetencji, wymogi dotyczące przekładów przysięgłych.

5. Specyfika tłumaczenia tekstów specjalistycznych, literackich, audiowizualnych.

6. Przekład ustny – rodzaje i podstawowe strategie tłumaczeniowe.

7. Kształcenie tłumaczy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pieńkos, Jerzy, Podstawy przekładoznawstwa od teorii do praktyki, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.

2. Kierzkowska D., Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011, wyd. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2011

3. Kozłowska Z., O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), Wyd. UW, Warszawa 1995.

4. Bednarczyk A., Kulturowe aspekty przekładu literackiego, Śląsk, Katowice 2002.

5. Tomaszkiewicz T., Przekład audiowizualny, PWN, Warszawa 2006.

6. Tryuk M., Przekład ustny konferencyjny, PWN, Warszawa 2007.

7. Rozan J.-F., Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Tertium, Kraków 2002.

+ Wybrane artykuły z zakresu omawianej tematyki

Literatura uzupełniająca:

1. Voellnagel, A., Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Warszawa, 1998.

2. Adamowicz-Grzyb G., Tłumaczenia filmowe w praktyce, FORTIMA Tłumaczenia - Edukacja – Media, Warszawa 2013.

3. Kubacki A., Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012.

4. Tryuk M., Przekład ustny środowiskowy, PWN, Warszawa 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie:

1/ bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności;

2/ prac do przygotowania w domu;

3/ opracowania w formie referatu poszczególnych zagadnień tematycznych.

wymagany próg:

- na ocenę dostateczną (3.0) – przewiduje się częściowe osiągnięcie przez studenta efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych = wynik 51- 60% procent przewidzianej liczby punktów)

- na ocenę dostateczną plus (3.5) – przewiduje się osiągnięcie przez studenta efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) w stopniu zadowalającym = wynik 61- 70% procent przewidzianej liczby punktów)

- na ocenę dobrą (4.0) – przewiduje się osiągnięcie przez studenta efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) w znacznym stopniu = wynik 71- 80% procent przewidzianej liczby punktów)

- na ocenę dobrą plus (4.5) – przewiduje się osiągnięcie przez studenta efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) w pełni, ale nie w sposób wyróżniający = wynik 81- 90% procent przewidzianej liczby punktów)

- na ocenę bardzo dobrą (5.0) – przewiduje się osiągnięcie przez studenta efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) w stopniu wyróżniającym się względem przeciętnej = wynik 91-100% przewidzianej liczby punktów)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)