Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe (z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0723-s1JRB3L-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe (z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa)
Jednostka: Katedra Filologii Słowiańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 13.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Seminarium licencjackie trwa dwa semestry, w związku z czym przewiduje się następujący nakład pracy studenta:

- I semestr=100 godzin:

Godziny realizowane z z nauczycielem (udział w seminarium) - 30; Praca indywidualna studenta: konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 25; przygotowanie studenta - 45 (student zbiera bibliografię, zaznajamia się z literaturą przedmiotu, pracuje nad ustaleniem koncepcji pracy, pisze konspekt pracy);

- II semestr=300 godzin:

Godziny realizowane z z nauczycielem (udział w seminarium) - 30; Praca indywidualna studenta: konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 90; przygotowanie pracy - 180 (student pisze kolejny rozdz. pracy,wstęp, zakończenie, dopracowuje całość pracy).

Efekty uczenia się - wiedza:

Po dwóch semestrach student ma podstawową wiedzę o powiązaniach nauk humanistycznych z pokrewnymi naukami społecznymi (K_W06).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po dwóch semestrach student zdobywa następujące umiejętności:


K_U01 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów;

K_U02 - potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku/językach danego obszaru kulturowego, a także tłumaczyć z języka/języków danego obszaru kulturowego na język polski i odwrotnie;

K_U04 - potrafi korzystać z podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu studiowanej specjalności;

K_U05 - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze, a także potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego;

K_U07 - w podstawowym zakresie potrafi umiejscowić poznawane pozaliterackie wytwory kulturowe w ogólnym kontekście społeczno-historycznym; umie dokonać ich analizy i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

K_U8 - posiada umiejętność pisania prac i/lub przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i zróżnicowanych źródeł; K_U9 - korzystając z poglądów innych badaczy, umie posługiwać się merytorycznymi argumentami oraz formułować wnioski;

K_U10 - potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację;

K_U12 - rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku/językach danego obszaru kulturowego (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej);

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po dwóch semestrach student zdobywa następujące kompetencje społeczne: K_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju;

K_K02 - potrafi elastycznie współpracować w zespole na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów;

K_K03 - potrafi odpowiednio zorganizować swoją pracę poprzez określenie priorytetów dla rozwiązania określonego zadania.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Celem zajęć przewidzianych na dwa semestry jest napisanie przez studenta pracy licencjackiej (dyplomowej).

Pełny opis:

Celem zajęć jest napisanie przez studenta pracy licencjackiej (dyplomowej). Nauka dotyczy m.in. wyboru zakresu pracy i tematu szczegółowego, poszukiwania materiałów potrzebnych do pracy, przeprowadzania kwerendy bibliotecznej i – jeśli wymaga tego opracowanie tematu pracy – archiwalnej, a także umiejętności szukania materiałów w Internecie. Kolejnym krokiem jest ich opracowanie, wybranie ostatecznego tematu, przygotowanie konspektu i sporządzenie bibliografii, napisanie kolejnych rozdziałów pracy zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi tego rodzaju prac.

Literatura:

Dobór literatury przedmiotu zależy od konkretnego tematu. Poniżej podane są przykładowe prace z zakresu metodyki pisania prac dyplomowych.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.

Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

Święcicki M. Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, PWE, Warszawa 1986.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998.

Wójcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych, Warszawa 1995.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

[lub:]

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania każdorazowo są ustalane przez promotora.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brzykcy, Wojciech Kosiedowski
Prowadzący grup: Jolanta Brzykcy, Wojciech Kosiedowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

dr hab. Jolanta Brzykcy - Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie pisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

dr hab. Jolanta Brzykcy - Podczas zajęć student zdobywa umiejętność określania zakresu planowanej pracy, formułowania jego tematu, sporządzania konspektu oraz tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych, spełniających merytoryczne i formalne kryteria tekstu naukowego.

Literatura:

dr hab. Jolanta Brzykcy - Literatura jest dobierana indywidualnie, w zależności od tematu przygotowywanej pracy dyplomowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.