Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0723-s1JRB3Z-JR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język reklamy
Jednostka: Katedra Filologii Słowiańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w zajęciach – 30

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do zajęć - 9

- przygotowanie do kolokwium - 7

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 4


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 Ma podstawową wiedzę o języku/językach danego obszaru kulturowego; K_W02; Zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla danego języka/ języków w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia; K_W09 Ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze danego obszaru językowego (np. media, teatr, film) i jej zewnętrznych uwarunkowaniach; K_W11 Ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych;

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów; K_U02 Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka/języków danego obszaru kulturowego; K_U13 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł; K_U17 rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku/językach danego obszaru kulturowego (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej);

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: pokaz.

Metody dydaktyczne podające: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, pogadanka.

Metody dydaktyczne poszukujące: ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, projekt, metoda obserwacji.Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów ze środkami językowymi stosowanymi w reklamie, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej reklamy rosyjskiej.

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane jest samo pojęcie reklamy, zakres jej występowania, rola we współczesnym świecie oraz funkcje tekstu reklamowego, na którego przykładach charakteryzowane są środki językowe najczęściej wykorzystywane w reklamie. Są to m.in. zapożyczenia (głównie – z języka angielskiego), zastosowanie kategorii gramatycznej trybu, charakterystycznych części mowy (np. wykrzyknień), aposjopezy, eufemizmów, metafory, skrzydlatych słów – również w kontekście gry językowej. Analizie poddawany jest również styl poszczególnych spotów reklamowych (np. wykorzystanie stylu naukowego i potocznego, elementów żargonów). Rozpatrywane są także przykłady nagłówków oraz ogłoszeń prasowych, które są szczególnym typem reklamy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bralczyk J., Język na sprzedaż, Gdańsk 2004.

2. Skowronek K., Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków 2001.

3. Giedz-Topolewska T., Językowe wyznaczniki pragmatyki współczesnych rosyjskich tekstów reklamowych, Lublin 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Benedikt A., Reklama jako process komunikacji, Wrocław 2004.

2. Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2002.

3. Феофанов О., Реклама. Новые технологии в России, Санкт Петербург 2000.

4. Wołk M., Ogłoszenie czy reklama?: problem definiowania pojęcia 'ogłoszenie', „Prace językoznawcze” 3/2001, s. 149-166.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Kolokwium i prace kontrolne, które weryfikują stopień realizacji następujących efektów kształcenia: K_W01, K_W02, K_W09, K_W11, , K_U02, K_U17, K_K01

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, a także wyników zapowiedzianych prac kontrolnych oraz podsumowującego kolokwium zaliczeniowego. Wymagany próg na ocenę dostateczną - 60%, dostateczny plus - 66 % , dobry - 72 %, dobry plus - 78 %, bardzo dobry – 85%.

Projekt reklamy - ze względu na indywidualny charakter - nie podlega ocenie i stanowi jedynie element zaliczenia głównego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.