Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe (z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0723-s1JRB3Z-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe (z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa)
Jednostka: Katedra Filologii Słowiańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Bierna i czynna znajomość języka rosyjskiego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Seminarium licencjackie trwa dwa semestry, w związku z czym przewiduje się następujący nakład pracy studenta:


- I semestr (4 punkty ECTS, zaliczenie)=100 godzin:


Godziny realizowane z z nauczycielem (udział w seminarium) - 30; Praca indywidualna studenta: konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 25; przygotowanie studenta - 45 (student zbiera bibliografię, zaznajamia się z literaturą przedmiotu, pracuje nad ustaleniem koncepcji pracy, pisze konspekt pracy);


- II semestr (12 punktów ECTS, zaliczenie z oceną)=300 godzin:


Godziny realizowane z z nauczycielem (udział w seminarium) - 30; Praca indywidualna studenta: konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 90; przygotowanie pracy - 180 (student pisze kolejny rozdz. pracy,wstęp, zakończenie, dopracowuje całość pracy).

Efekty uczenia się - wiedza:

Po dwóch semestrach nauki student:


- ma podstawową wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji (np. językoznawstwa lub literaturoznawstwa (K_W06, K_W07)).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po dwóch semestrach nauki student:


- nabywa umiejętności wyszukiwania, selekcji oraz analizy informacji zdobytych z różnych źródeł, potrafi dokonać ich krytycznej oceny (K_U01),


- czyta swobodnie i ze zrozumieniem teksty źródłowe w języku rosyjskim (K_U02),


- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii i pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U06, K_U07),


- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U08),


- umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (K_U12),


- posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U14),


- potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury (K_U13),


- posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U15),


- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków (K_U16),


- potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację (K_U17),


- rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmówców porozumiewających się w języku rosyjskim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) (K_U19).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po dwóch semestrach nauki student:


- umie wyznaczyć sobie zadania i określić wśród nich priorytety, mając świadomość swoich umiejętności i wiedzy oraz zdając sobie sprawę z konieczności ich pogłębiania (K_K01, K_K03), a także potrafi współpracować z innymi osobami w celu zdobycia lub wymiany informacji (K_K02).

Metody dydaktyczne:

- pogadanka

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem zajęć przewidzianych na dwa semestry jest napisanie przez studenta pracy licencjackiej (dyplomowej).

Pełny opis:

Celem zajęć jest napisanie przez studenta pracy licencjackiej (dyplomowej). Nauka dotyczy m.in. wyboru zakresu pracy i tematu szczegółowego, poszukiwania materiałów potrzebnych do pracy, przeprowadzania kwerendy bibliotecznej i – jeśli wymaga tego opracowanie tematu pracy – archiwalnej, a także umiejętności szukania materiałów w Internecie. Kolejnym krokiem jest ich opracowanie, wybranie ostatecznego tematu, przygotowanie konspektu i sporządzenie bibliografii, napisanie kolejnych rozdziałów pracy zgodnie z wymogami formalnymi dotyczącymi tego rodzaju prac.

Literatura:

Dobór literatury przedmiotu zależnie od konkretnego tematu. Temat pracy musi być zatwierdzony przez promotora.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.

Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1996.

Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.

Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.

Święcicki M. Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, PWE, Warszawa 1986.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997.

Woźniak K., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998.

Wójcik K., Piszę pracę magisterską. Poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych, Warszawa 1995.

Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

[lub:]

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

WARUNKI ZALICZENIA SEMINARIUM

Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest zaakceptowanie przez promotora tematu i konspektu pracy wraz z bibliografią i ewentualnie pierwszego rozdziału pracy, warunkiem zaliczenia semestru letniego - ukończenie pracy dyplomowej dającej podstawy do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego. Ostateczna kwestia zaliczenia każdego semestru zależy od promotora, związana jest z sytuacją określonego studenta (np. kwestia stypendiów, itp.), specyfiką subdyscypliny czy tematu, koniecznością przeprowadzenia określonych badań, itd.

Ocena końcowa za uczestnictwo w seminarium wystawiana jest na podstawie zaangażowania i systematyczności w pisaniu pracy dyplomowej i nie jest równoznaczna z oceną samej pracy.

PRACA DYPLOMOWA/LICENCJACKA

Praca powinna zostać napisana w tym języku, którego kultury temat dotyczy, bądź w języku polskim, w tym wypadku jednak musi zawierać obszerne streszczenie w danym języku kierunkowym. Decyzja należy do opiekuna pracy.

W przypadku rozbieżności w ocenie pracy dyplomowej o pół stopnia wpisywana jest wyższa ocena. Jeśli oceny różnią się bardziej, należy wyciągnąć średnią ocen.

EGZAMIN DYPLOMOWY

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana. W skład komisji wchodzą trzy osoby: opiekun, recenzent oraz przewodniczący. Komisji przewodniczy Dziekan lub Prodziekan, albo powołany przez Dziekana nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora. W wypadku promotora i recenzenta w stopniu doktora przewodniczącym komisji musi być samodzielny pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, a jego zakres określa temat pracy: student powinien orientować się w problematyce teoretycznej związanej z tematem pracy, znać szerszy kontekst zagadnienia, którego praca dotyczy. Na egzaminie dyplomowym opiekun i recenzent zadają po jednym pytaniu.

Ocena z egzaminu dyplomowego to średnia ocen wszystkich odpowiedzi.

Przygotowanie pracy dyplomowej oraz egzamin sprawdzają stopień realizacji następujących efektów kształcenia: K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U06, K_U07, K_K01, K_K02, K_K03

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brzykcy, Wojciech Kosiedowski
Prowadzący grup: Jolanta Brzykcy, Wojciech Kosiedowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.