Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka funkcjonalna języka czeskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0723-s1LS1L-GFJC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka funkcjonalna języka czeskiego
Jednostka: Katedra Filologii Słowiańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej leksyki czeskiej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w konwersatorium – 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- analiza materiałów zajęciowych - 12

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 5

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 3


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student po zaliczeniu przedmiotu:

- ma podstawową wiedzę o rozwoju i funkcjonowaniu języka czeskiego (K_W01),

- zna główne zasady rządzące funkcjonowaniem gramatyki języka czeskiego, poszerzaniem zasobu leksykalnego oraz sposobu zapisu w stopniu pozwalającym na poszerzanie swojej wiedzy w zakresie studiów filologicznych (K_W02),

- ma podstawową wiedzę o terminologii językoznawczej (K_W03, K_W07, K_W11) oraz orientuje się w zagadnieniach dotyczących funkcjonowania języka czeskiego w aspekcie porównawczym (K_W13).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student po zaliczeniu przedmiotu:

- potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim z wykorzystaniem zdobytej wiedzy o terminologii i zasadach funkcjonowania języka czeskiego, korzystając w tym celu z różnych źródeł (K_U15),

- zyskuje umiejętność rozumienia wypowiedzi na tematy związane z językiem czeskim, jego funkcjonowaniem, zasadami tworzenia leksyki, regułami wymowy itd. (K_U19),


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student po zaliczeniu przedmiotu:

- nabywa kompetencji oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dzięki czemu zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego rozwoju i obserwacji dynamicznych zmian w zakresie języka czeskiego (K_K01),

- ma świadomość dziedzictwa języka czeskiego (K_K05), ale dostrzega liczne zmiany w jego funkcjonowaniu,

- zyskuje świadomość konieczności rzetelnego i sumiennego wykonywania wyznaczonych mu zadań oraz dotrzymania terminu ich realizacji (K_K03).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- pokaz, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, metoda ćwiczeniowa.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie gramatyki języka czeskiego w ujęciu funkcjonalnym. Kolejno omawiane są najważniejsze zagadnienia czeskiej fonetyki, morfologii (słowotwórstwa i fleksji) oraz składni.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu student poznaje system gramatyczny języka czeskiego w ujęciu funkcjonalnym. Omawiane są kolejno następujące działy gramatyki: fonetyka, słowotwórstwo, morfologia i składnia. Podczas ich przedstawiania wprowadzane są główne pojęcia gramatyczne. Ukazanie funkcjonowania systemu gramatycznego ma być pomocne w opanowaniu języka czeskiego, zasad poprawności językowej , umiejętności posługiwania się językiem, poprawnym konstruowaniu wypowiedzi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Cvrček V., red., Mluvnice současné češtiny, č. 1, Praha 2010.

Čechová M., Čeština - řeč a jazyk, Praha 2000.

Palková, Z., Fonetika a fonologie češtiny, Praha 1997.

Petr Jan red., Mluvnice češtiny, t.I - III, Praha 1986.

Literatura uzupełniająca:

Brabcová R., Čeština našich dní, Praha 1996.

Brabcová R., Novinky z pravopisu a tvarosloví, Praha 1996.

Daneš F., Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha 1997.

Hartmannová V., Jazykové rozbory, Olomouc 2002.

Hauser P., Nauka o slovní zásobě, Praha 1980.

Martincová O. a kol., Neologizmy v dnešní češtině, Praha 2005.

Šmilauer, V., Nauka o českém jazyku, Praha 1972.

Štícha F., Možnosti a meze české gramatiky, Praha 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe, które weryfikuje stopień realizacji następujących efektów kształcenia: K_W01, K_W03, K_W07, K_W11, K_U05, K_U19, K_K01

Kryteria oceniania:

Podsumowujące kolokwium zaliczeniowe. Wymagany próg na ocenę dostateczną - 60%, dostateczny plus - 66% , dobry - 72%, dobry plus - 78%, bardzo dobry – 85%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A.

Pełny opis:

Identyczny jak w części A.

Literatura:

Identyczna jak w części A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.