Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka funkcjonalna języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0723-s1LS1L-GFJR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka funkcjonalna języka rosyjskiego
Jednostka: Katedra Filologii Słowiańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Konwersatorium (2 punkty ECTS): godziny z udziałem nauczyciela (udział w zajęciach) - 30, przygotowanie do zajęć - 9, przygotowanie do kolokwium - 7, konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 4.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma podstawową wiedzę o rozwoju i

funkcjonowaniu języka rosyjskiego (K_W01); zna

główne zasady rządzące funkcjonowaniem gramatyki

języka rosyjskiego, poszerzaniem zasobu leksykalnego

oraz sposobu zapisu w stopniu pozwalającym na

poszerzanie swojej wiedzy w zakresie studiów

filologicznych (K_W02); ma podstawową wiedzę o

terminologii językoznawczej (K_W03, K_W07,

K_W11) oraz orientuje się w zagadnieniach

dotyczących funkcjonowania języka rosyjskiego w

aspekcie porównawczym (K_W13).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim z wykorzystaniem zdobytej wiedzy o terminologii i zasadach funkcjonowania języka rosyjskiego, korzystając w tym celu z różnych źródeł (K_U15); zyskuje umiejętność rozumienia wypowiedzi na tematy

związane z językiem rosyjskim, jego funkcjonowaniem,

zasadami tworzenia leksyki, regułami wymowy itd. (K_U19);

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student nabywa kompetencji oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dzięki czemu zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego rozwoju i obserwacji dynamicznych zmian w zakresie języka rosyjskiego (K_K01); ma świadomość dziedzictwa języka rosyjskiego, ale dostrzega liczne zmiany w jego funkcjonowaniu (K_K05); zyskuje świadomość konieczności rzetelnego i sumiennego wykonywania

wyznaczonych mu zadań oraz dotrzymania terminu ich

realizacji (K_K03).


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z problematyką dotyczącą fonetyki słowotwórstwa, morfologii oraz składni języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym. W ciągu całego okresu trwania przedmiotu student stopniowo zdobywa podstawowe informacje o funkcjonowaniu całego systemu gramatycznego języka rosyjskiego, co ma swoje późniejsze zastosowanie komunikacyjne: student poszerza swoją wiedzę o języku rosyjskim, zwiększając tym samym poziom jego praktycznej znajomości oraz umiejętności posługiwania się nim i poprawnego budowania wypowiedzi w tym języku.

Pełny opis:

1. Podstawowe informacje o słowotwórstwie rosyjskim oraz kluczowych pojęciach tego działu gramatyki, takich jak: morfem, morf, analiza słowotwórcza i morfemowa, motywacja słowotwórcza, derywaty, łańcuch słowotwórczy, gniazdo słowotwórcze, paradygmat słowotwórczy, typ słowotwórczy. Omówienie zasad analizy morfemowej i słowotwórczej wyrazu rosyjskiego.

2. Charakterystykę kategorii morfologicznych rosyjskich części mowy - głównych i pomocniczych.

3. Omówienie przedmiotu i zadań składni języka rosyjskiego. Relacje między związkiem wyrazowym i zdaniem. Charakterystykę rosyjskich związków wyrazowych. Zdanie proste: główne i drugorzędne człony zdania. Analizę syntaktyczną zdania prostego. Omówienie poszczególnych typów zdań złożonych.

Literatura:

Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka., cz. 2 Zmarzer W., Leksyka, słowotwórstwo, Warszawa 1987.

Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. Лекант, Краткий справочник по современному русскому языку, под ред. П. А. Леканта, Москва: "Высшая школа", 1995

Л. Л. Касаткин, Современный русский язык. Фонетика., Москва: Academia, 20014

Л. Л. Касаткин (ред.), Большой орфоэпический словарь русского языка, Москва: Аст-Пресс, 2012

Cовременный русский литературный язык, под ред. П. А. Леканта, Москва: "Высшая школа", 1982

Современный русский язык, пoд ред. В. А. Белошапковой, Москва 1997

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe, które weryfikuje stopień realizacji

następujących efektów kształcenia: K_W01, K_W03, K_W07, K_W11,

K_U05, K_U19, K_K01

Kryteria oceniania:

Podsumowujące kolokwium zaliczeniowe. Wymagany próg na

ocenę dostateczną - 60%,dostateczny plus - 66 % , dobry - 72

%, dobry plus - 78 %, bardzo dobry – 85%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dembska
Prowadzący grup: Katarzyna Dembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części A.

Pełny opis:

Jak w części A.

Literatura:

Jak w części A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.