Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury rosyjskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0723-s1R1L-HLR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia literatury rosyjskiej
Jednostka: Katedra Filologii Słowiańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

bierna i czynna znajomość podstaw języka rosyjskiego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godzin

- udział w konwersatorium: 30 godzin


Godziny poświęcone na pracę indywidualną studenta: 45 godzin

- przygotowanie do konwersatorium: 30 godzin

- przygotowanie do kolokwium: 10 godzin

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim: 5 godzin


Łącznie: 75 godzin (3 punkty ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zdobywa podstawową wiedzę o literaturze rosyjskiej nazwanego okresu, zna jej periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów (K_W04), uzupełnia wiedzę z zakresu literaturoznawstwa (K_W05), poznaje wybrane zagadnienia historyczne, społeczne, religijne, filozoficzne i polityczne, które w wyznaczonym okresie historycznym warunkowały rozwój Rosji (K_W08), również w wymiarze międzykulturowym (K_W12).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi przeprowadzić analizę i zinterpretować utwór, stosując przy tym podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa (K_U11), osadzić poznane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym (K_U09) oraz określić i scharakteryzować rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów (K_U10). W pracy nad tekstem literackim student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, samodzielnie rozwija zdobytą na zajęciach wiedzę o zjawiskach zachodzących w obrębie literatury rosyjskiej pierwszej połowy XIX wieku (K_K01).

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny, problemowy

- klasyczna metoda problemowa

- dyskusja, prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest zapoznanie studenta z literaturą rosyjską pierwszej połowy XIX wieku: głównymi prądami literackimi, twórczością ich czołowych przedstawicieli, specyfiką ówczesnego życia literackiego.

Pełny opis:

Zajęcia polegają przede wszystkim na analizie dzieł literackich reprezentatywnych dla literatury rosyjskiej pierwszej połowy XIX wieku. W ich interpretacji uwzględnia się zarówno problematykę, jak i poetykę. Każdy z utworów jest ponadto umiejscawiany w kontekście twórczości danego autora oraz w kontekście literackich prądów i szkół epoki. Omawiane są także powiązania analizowanych tekstów z ówczesną myślą polityczną i filozoficzną.

Literatura:

Zob. informacje o zajęciach w cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. informacje o zajęciach w cyklu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kościołek
Prowadzący grup: Jolanta Brzykcy, Anna Kościołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależnych od cyklu).

Pełny opis:

Identyczny jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależnych od cyklu).

Literatura:

Literatura podmiotu:

D. Fonwizin - Synalek szlachecki

M. Karamzin - Biedna Liza

A. Radiszczew - Podróż z Petersburga do Moskwy (rozdziały: Lubanie, Spasskaja Polest', Zajcewo, Jedrowo, Pieszki)

A. Gribojedow - Mądremu biada

A. Puszkin - Eugeniusz Oniegin, Opowieści Biełkina, Dama pikowa, Córka kapitana, Jeździec miedziany

A. Mickiewicz - Ustęp III części Dziadów

M. Lermontow - Bohater naszych czasów

M. Gogol - Newski Prospekt, Portret, Pamiętnik szaleńca, Nos, Szynel, Rewizor, Martwe dusze (t. I)

Literatura podstawowa:

Dymowicz W., Owsiany H., Wybór tekstów z literatury XVIII wieku, Warszawa 1978.

Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, t. I, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, red. Z. Barański, A. Semczuk, Warszawa 1986.

Mucha B., Historia literatury rosyjskiej, Wrocław 1989.

Mucha B., Historia teatru rosyjskiego, Piotrków Trybunalski 2001.

Serczyk W., Kultura rosyjska XVIII wieku, Wrocław 1984.

Skrunda W., Literatura rosyjska XVIII w. Antologia, Warszawa 1986.

Wójcicka U., Literatura rosyjska XVIII wieku z elementami historii i kultury Rosji, Bydgoszcz 2008.

Wójcicka U., Русская литература XVIII века – эволюция жанров, Bydgoszcz 1998.

Literatura uzupełniająca:

Abassy M., Inteligencja w dobie dekabryzmu, „Slavia Orientalis” 2005, nr 1, s. 7-23.

Antologia poezji rosyjskiej, cz. I (od Kantemira do Rylejewa), wybór G. Porębiny, Gdańsk 1972.

Chojnicka K., Rodowód literacki inteligencji szlacheckiej, Wrocław 1992.

Czaadajew P., Listy, przeł. M. Leśniewska, L. Suchanek, Kraków 1992.

Dekabryści, przełożyła S. Bórska, wstępem opatrzył H. Batowski, Wrocław 1957.

Galster B., Paralele romantyczne. Polsko-rosyjskie powinowactwa literackie, Warszawa 1987.

Lis K., Romantycy. Powinowactwa rosyjsko-europejskie. Studia, Kielce 1998.

Kucharska E., Rosyjska powieść historyczna pierwszego trzydziestolecia XIX wieku, Opole 1976.

Łotman J., Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przekład i posłowie B. Żyłko, Gdańsk 1999.

Mazurek-Wita H., Dramat rosyjski doby Oświecenia: ze studiów nad komedią i gatunkami pokrewnymi, Katowice 1987.

Mazurek-Wita H., Tragedia rosyjska doby Oświecenia, Katowice 1993.

Mucha B., Studia nad życiem literackim w Rosji (lata 1801-1825), Kraków 1981.

Sielicki F., Русская литература первoй трети XIX века. Przewodnik tematyczny dla studentów filologii rosyjskiej, Wrocław 1978.

Suchanek L., Preromantyzm w Rosji, Kraków 1991.

Suchanek L., Rosyjska ballada romantyczna, Wrocław 1974.

Walicki A., Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973.

Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.

Aleksander Gribojedow:

Тынянов Ю., Сюжет „Горя от ума”, [w:] Ю.Тынянов, История литературы. Критика, Санкт-Петербург 2001, s. 325-367.

Aleksander Puszkin:

Achmatowa A., Mój Puszkin. Rozprawy i uwagi krytyczne, Warszawa 1976.

Bezwiński A., Aleksander Puszkin a idealiści moskiewscy. Kontakty, współpraca, powinowactwa, Bydgoszcz 1980.

Fiszman S., Bohater „Jeźdźca Miedzianego”, „Slavia Orientalis” 1966, nr 2, s. 153-163.

Goldgart S., Oniegin i Tatiana – próba nowego spojrzenia, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość – Kultura – Język, red. A. Bolek, D. Piwowarska, A. Raźny, Kraków 1998, s. 163-168.

Kaczkowska T., Struktura narracyjna prozy fabularnej Aleksandra Puszkina, Wrocław 1983.

Pomorski A., Sceptyk w piekle, [w:] idem, Sceptyk w piekle. Z dziejów ideowych literatury rosyjskiej, Warszawa 2004, s. 13-33.

Semczuk A., Kaukaz w literaturze rosyjskiej (Puszkin, Lermontow, Lew Tołstoj), [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, pod red. K. Galon-Kurkowej, Wrocław 1997, s. 47-53.

Stachurka M., Bołdinowski cykl dramatyczny – „małe tragedie”, „Slavia Orientalis” 2005, nr 1, s. 23-45; nr 4, s. 527-551.

Stachurka M., O „Damie pikowej” A. Puszkina i jej spuściźnie w literaturze współczesnej („Walet pikowy” Borysa Akunina), „Slavia Orientalis” 2007, nr 1, s. 7-17.

Toporowski M., Geniusz i caryzm, Rzecz o Puszkinie, Warszawa 1971.

Wieresajew W., Puszkin żywy, Kraków 1978.

Woroszylski W., Kto zabił Puszkina?, Warszawa 1983.

Michał Lermontow:

Ejchenbaum B., Proza Lermontowa, [w:] B. Ejchenbaum, Szkice o prozie i poezji, wybór i przekład L. Pszczołkowska, R. Zimand, Warszawa 1973, s. 7-49.

Galon-Kurkowa K., Nad prozą Lermontowa, Wrocław 1984.

Jakubowski W., Michał Lermontow, Warszawa 1972.

Semczuk A., Michał Lermontow. Dramatyczny los poety, Warszawa 1992.

Zgorzelski Cz., Lermontow, Łódź 1949.

Zgorzelski Cz., O „Bohaterze naszych czasów”, [w:] M. Lermontow, Bohater naszych czasów, przeł. W. Luboradzki, Łódź-Wrocław 1949, s. V-XXVIII.

Mikołaj Gogol:

Abassy M., Od „klerków” do biurokratyzmu – twórczość Mikołaja Gogola, [w:] Prace Komisji Słowian PAU, t. VII, Kultura i polityka, red. L. Suchanek, Kraków 2008, s. 5–21.

Evdokimov P., Gogol i Dostojewski czyli zstąpienie do otchłani, przeł. A. Kunka, Bydgoszcz 2002.

Galster B., Mikołaj Gogol, Warszawa 1967.

Galster B., O „przełomie światopoglądowym” Gogola, „Slavia Orientalis” 1970, nr 3, s. 247-257.

Galster B., Wstęp, [w:] Gogol M., Martwe dusze, tłum. W. Broniewski, M. Leśniewska, opracowanie B. Galster, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, s. V-CLII.

Kościołek A., „Wybrane fragmenty z korespondencji z przyjaciółmi”. O ideowych poszukiwaniach Mikołaja Gogola, Toruń 2004.

Smaga J., Z problematyki artystyczno-ideowego światopoglądu Mikołaja Gogola, [w:] Studia rusycystyczne z epoki romantyzmu, Wrocław 1973, s. 61-75.

Гарин И., Загадочный Гоголь, Москва 2002.

Мочульский К., Духовный путь Гоголя, Париж 1934.

Носов В., „Ключ” к Гоголю, London 1985.

Зенковский В., Гоголь, Париж 1961.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brzykcy
Prowadzący grup: Jolanta Brzykcy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Identyczny jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależnych od cyklu).

Pełny opis:

Identyczny jak w podstawowych informacjach o przedmiocie (niezależnych od cyklu).

Literatura:

Literatura podmiotu:

A. Gribojedow - Mądremu biada

F. Tiutczew - Predestynacja, O, popatrz, jak po fal przestworze…, Rosję nie rozum pojąć zdoła…

M. Lermonotw - I nudno, i smutno…, Wychodzę sam jeden na drogę…, Żagiel

A. Puszkin - Eugeniusz Oniegin, Jeździec miedziany, Opowieści Biełkina, Dama pikowa, Córka kapitana

M. Lermontow - Maskarada, Bohater naszych czasów

M. Gogol - Newski Prospekt, Portret, Pamiętnik szaleńca, Nos, Szynel, Rewizor, Martwe dusze (t. I)

Literatura przedmiotu - podstawowa:

Dymowicz W., Owsiany H., Wybór tekstów z literatury XVIII wieku, Warszawa 1978.

Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, t. I, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, red. Z. Barański, A. Semczuk, Warszawa 1986.

Mucha B., Historia literatury rosyjskiej, Wrocław 1989.

Mucha B., Historia teatru rosyjskiego, Piotrków Trybunalski 2001.

Serczyk W., Kultura rosyjska XVIII wieku, Wrocław 1984.

Skrunda W., Literatura rosyjska XVIII w. Antologia, Warszawa 1986.

Wójcicka U., Literatura rosyjska XVIII wieku z elementami historii i kultury Rosji, Bydgoszcz 2008.

Wójcicka U., Русская литература XVIII века – эволюция жанров, Bydgoszcz 1998.

Literatura przedmiotu - uzupełniająca:

Abassy M., Inteligencja w dobie dekabryzmu, „Slavia Orientalis” 2005, nr 1, s. 7-23.

Antologia poezji rosyjskiej, cz. I (od Kantemira do Rylejewa), wybór G. Porębiny, Gdańsk 1972.

Chojnicka K., Rodowód literacki inteligencji szlacheckiej, Wrocław 1992.

Czaadajew P., Listy, przeł. M. Leśniewska, L. Suchanek, Kraków 1992.

Dekabryści, przełożyła S. Bórska, wstępem opatrzył H. Batowski, Wrocław 1957.

Galster B., Paralele romantyczne. Polsko-rosyjskie powinowactwa literackie, Warszawa 1987.

Lis K., Romantycy. Powinowactwa rosyjsko-europejskie. Studia, Kielce 1998.

Kucharska E., Rosyjska powieść historyczna pierwszego trzydziestolecia XIX wieku, Opole 1976.

Łotman J., Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przekład i posłowie B. Żyłko, Gdańsk 1999.

Mazurek-Wita H., Dramat rosyjski doby Oświecenia: ze studiów nad komedią i gatunkami pokrewnymi, Katowice 1987.

Mazurek-Wita H., Tragedia rosyjska doby Oświecenia, Katowice 1993.

Mucha B., Studia nad życiem literackim w Rosji (lata 1801-1825), Kraków 1981.

Sielicki F., Русская литература первoй трети XIX века. Przewodnik tematyczny dla studentów filologii rosyjskiej, Wrocław 1978.

Suchanek L., Preromantyzm w Rosji, Kraków 1991.

Suchanek L., Rosyjska ballada romantyczna, Wrocław 1974.

Walicki A., Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973.

Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.

Aleksander Gribojedow:

Тынянов Ю., Сюжет „Горя от ума”, [w:] Ю.Тынянов, История литературы. Критика, Санкт-Петербург 2001, s. 325-367.

Aleksander Puszkin:

Achmatowa A., Mój Puszkin. Rozprawy i uwagi krytyczne, Warszawa 1976.

Bezwiński A., Aleksander Puszkin a idealiści moskiewscy. Kontakty, współpraca, powinowactwa, Bydgoszcz 1980.

Fiszman S., Bohater „Jeźdźca Miedzianego”, „Slavia Orientalis” 1966, nr 2, s. 153-163.

Goldgart S., Oniegin i Tatiana – próba nowego spojrzenia, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość – Kultura – Język, red. A. Bolek, D. Piwowarska, A. Raźny, Kraków 1998, s. 163-168.

Kaczkowska T., Struktura narracyjna prozy fabularnej Aleksandra Puszkina, Wrocław 1983.

Pomorski A., Sceptyk w piekle, [w:] idem, Sceptyk w piekle. Z dziejów ideowych literatury rosyjskiej, Warszawa 2004, s. 13-33.

Semczuk A., Kaukaz w literaturze rosyjskiej (Puszkin, Lermontow, Lew Tołstoj), [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, pod red. K. Galon-Kurkowej, Wrocław 1997, s. 47-53.

Stachurka M., Bołdinowski cykl dramatyczny – „małe tragedie”, „Slavia Orientalis” 2005, nr 1, s. 23-45; nr 4, s. 527-551.

Stachurka M., O „Damie pikowej” A. Puszkina i jej spuściźnie w literaturze współczesnej („Walet pikowy” Borysa Akunina), „Slavia Orientalis” 2007, nr 1, s. 7-17.

Toporowski M., Geniusz i caryzm, Rzecz o Puszkinie, Warszawa 1971.

Wieresajew W., Puszkin żywy, Kraków 1978.

Woroszylski W., Kto zabił Puszkina?, Warszawa 1983.

Michał Lermontow:

Ejchenbaum B., Proza Lermontowa, [w:] B. Ejchenbaum, Szkice o prozie i poezji, wybór i przekład L. Pszczołkowska, R. Zimand, Warszawa 1973, s. 7-49.

Galon-Kurkowa K., Nad prozą Lermontowa, Wrocław 1984.

Jakubowski W., Michał Lermontow, Warszawa 1972.

Semczuk A., Michał Lermontow. Dramatyczny los poety, Warszawa 1992.

Zgorzelski Cz., Lermontow, Łódź 1949.

Zgorzelski Cz., O „Bohaterze naszych czasów”, [w:] M. Lermontow, Bohater naszych czasów, przeł. W. Luboradzki, Łódź-Wrocław 1949, s. V-XXVIII.

Mikołaj Gogol:

Abassy M., Od „klerków” do biurokratyzmu – twórczość Mikołaja Gogola, [w:] Prace Komisji Słowian PAU, t. VII, Kultura i polityka, red. L. Suchanek, Kraków 2008, s. 5–21.

Evdokimov P., Gogol i Dostojewski czyli zstąpienie do otchłani, przeł. A. Kunka, Bydgoszcz 2002.

Galster B., Mikołaj Gogol, Warszawa 1967.

Galster B., O „przełomie światopoglądowym” Gogola, „Slavia Orientalis” 1970, nr 3, s. 247-257.

Galster B., Wstęp, [w:] Gogol M., Martwe dusze, tłum. W. Broniewski, M. Leśniewska, opracowanie B. Galster, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, s. V-CLII.

Kościołek A., „Wybrane fragmenty z korespondencji z przyjaciółmi”. O ideowych poszukiwaniach Mikołaja Gogola, Toruń 2004.

Smaga J., Z problematyki artystyczno-ideowego światopoglądu Mikołaja Gogola, [w:] Studia rusycystyczne z epoki romantyzmu, Wrocław 1973, s. 61-75.

Гарин И., Загадочный Гоголь, Москва 2002.

Носов В., „Ключ” к Гоголю, London 1985.

Зенковский В., Гоголь, Париж 1961.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.