Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0724-s1B3L-PNJCH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chorwackiego
Jednostka: Katedra Bałkanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: chorwacki
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 6 punkty ECTS = ok. 60 godz. po semestrze

Godziny kontaktowe: obecność na zajęciach 60 godz. + konsultacje: 35 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do zajęć, przygotowanie zadań domowych, zdobywanie informacji we własnym zakresie m.in. w zasobach internetowych: 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

- ma podstawową wiedzę o języku chorwackim (poziom językowy B2+) (K_W01)

- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka w stopniu pozwalającym na kontynuowanie nauki (K_W02)

- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym, wpływających na rozwój obszaru kulturowego Chorwacjii na podstawie realizowanych tematów oraz własnych poszukiwań (K_W 08, K_W12)

- ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze Chorwacjii (K_W09)

- zna podstawowe zasady przekładoznawstwa odpowiednio do zaawansowania językowego (K_W10)

- ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych, widzi różnice między językiem oficjalnym, specjalistycznym i potocznym (K_W11)

- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym polsko-chorwackim, kontrastywnym i międzykulturowym (K_W13)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka chorwackiego odpowiednie dla danego poziomu językowego (K_U02)

- potrafi tłumaczyć z języka chorwackiego na język polski i z polskiego na język chorwacki odpowiednio do swojego poziomu językowego i tematyki objętej programem nauczania (K_U03, K_U04)

- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym, np. rozmowy telefoniczne, komunikatory społecznościowe, Internet (K_U05)

- potrafi pracować w mniejszych grupach i zespołowo według wskazówek i celów formułowanych przez prowadzącego zajęcia (K_U07)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę, wzbogacać i rozwijać swoje umiejętności z zakresu tematyki programu zajęć przy wykorzystaniu zasobów np. Internetu, zasobów bibliotecznych (K_U08)

- posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku chorwackim z wykorzystaniem różnych źródeł o stopniu trudności odpowiednim dla danego poziomu językowego (K_U14, K_U15)

- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych osób oraz formułować wnioski (K_U16)

- ma umiejętności językowe zgodne z wymogami B2 w ramach języka specjalności (K_U18)

- rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmów, porozumiewających się w języku chorwackim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz w ramach wymiany międzynarodowej) (K_U19)

- rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur (K_U20)

- potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka chorwackiego(K_U21)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju samodzielnie szukając informacji na interesujące go tematy objęte programem nauczania (K_K01)

- potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role, pracując w grupie, inspiruje inne osoby do realizacji zadań (K_K02)

- potrafi określić priorytety, służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, potrafi motywować grupę do pracy (K_K03)

- identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, samodzielnie podejmuje inicjatywę odbycia praktyk zawodowych z możliwością wykorzystania znajomości języka (K_K04)

- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Chorwacjii i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

- uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Chorwacjiii (K_K06)

- wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych, np. poszukuje możliwości pracy o charakterze wolontariatu za granicą z możliwością wykorzystania znajomości języka (K_K07)

- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do odpowiadającego poziomowi kształcenia poruszania się w obszarze kulturowym Chorwacjii (K_K08).


Metody dydaktyczne:

Wśród metod dydaktycznych, odpowiednich dla poziomu językowego B2+, znajdują się:

- ćwiczenia rozwijające rozumienie ze słuchu (odsłuchiwanie wybranych nagrań: fragmentów emisji radiowych, telewizyjnych, internetowych czy filmowych; odsłuchiwanie piosenek): słuchanie ekstensywne, słuchanie intensywne, słuchanie selektywne na podstawie tekstów/nagrań i sytuacji komunikacyjnych

- ćwiczenia rozwijające rozumienie tekstu pisanego (czytanie i interpretacja zróżnicowanych tekstów pisanych o różnym stopniu skomplikowania - od pojedynczych napisów do całych tekstów, oraz rozumienie i formułowanie wypowiedzi odpowiednich do różnych sytuacji komunikacyjnych)

- ćwiczenia rozwijające poprawność gramatyczną (umiejętność rozpoznawania i stosowania poprawnych form językowych): ćwiczenia gramatyczne, odpowiednie dla poszczególnych zagadnień gramatycznych, np. transformacje tekstów, wstawianie poprawnych form

- ćwiczenia w pisaniu (komponowanie dialogów, krótszych i dłuższych wypracowań): pisanie kontrolowane (ćwiczenia uzupełniające, np. odtwarzanie przez studenta tekstu z wcześniejszych notatek, przekształcanie tekstów z naciskiem na gramatykę), pisani sterowane (pisanie na temat sugerowany przez nauczyciela, który pomaga zaplanować pisanie i udziela wskazówek w czasie pisania), pisanie wolne (pisanie na podany temat z samodzielnym wyborem formy i rozwiązywaniem trudności gramatyczno-leksykalnych bez pomocy nauczyciela)

- ćwiczenia rozwijające komunikację (ćwiczenia w mówieniu, rozszerzanie słownictwa): komunikacja werbalna i niewerbalna, stymulowanie wypowiedzi, bodźce obrazkowe, słowne, dźwiękowe

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- obserwacji
- referatu

Skrócony opis:

Studenci uczą się standardowego języka chorwackiego i ćwiczą jego użycie w różnych sytuacjach życiowych. Uczą się czytać, analizować i odtwarzać złożone teksty na różne tematy. Tworzą proste teksty. Zapoznają się z podstawami odróżniania funkcjonalnych stylów standardowego języka chorwackiego. Słuchacze zdobywają znajomość języka chorwackiego na poziomie B2+ i C.

Pełny opis:

LEKCJA 1

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; wydarzenia kulturalne, rozmowa o (nie)zainteresowaniach studentów kulturą, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (kino, teatr, muzeum, galerie, koncerty), zabawa

b) jednostki gramatyczne: powtórzenie materiału z niższego poziomu - stopniowanie przymiotników; słowotwórstwo (rzeczowniki oznaczające wykonawcę czynności), tworzenie zdrobnień i zgrubień

c) tematy kulturologiczne: Walentynki, ZagrebDox – międzynarodowy festiwal filmu dokumentalnego, karnawał, chorwacka gastronomia.

LEKCJA 2

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; film.

b) jednostki gramatyczne: słowotwórstwo – nazwy narodowości; wprowadzenie do zagadnienia aspekt czasowników – definiowanie dokonanych i niedokonanych czasowników, określanie aspektu na prostych przykładach; przyjmowanie sygnałów (przysłówki čim, dok, uvijek...)

c) tematy kulturologiczne: chorwacki film, literatura.

LEKCJA 3

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; pochodzenie Chorwatów, stereotypy

b) jednostki gramatyczne: kategoria aspektu czasowników; czasowniki w kontekście; sposoby tworzenia

c) tematy kulturologiczne: historia Chorwacji.

LEKCJA 4

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; przyjaźń, przyjaciele, „kategorie” przyjaciół (najlepszy przyjaciel, przyjaciele z dzieciństwa…); rodzice i dzieci, życie rodzinne; co czytają mężczyźni i kobiety

b) jednostki gramatyczne: imiesłowy i spójniki

c) tematy kulturologiczne: literatura, nawyki młodych Chorwatów.

LEKCJA 5

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; relacje płci, położenie kobiet w społeczeństwie

b) jednostki gramatyczne: szyk wyrazów

c) tematy kulturologiczne: stosunki męsko-damskie, (nie) równość płci, położenie kobiet we współczesnym społeczeństwie, Dzień Kobiet.

LEKCJA 6

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji, sztuka teatralna i muzyczna, sztuka i artyści, festiwale muzyczne i teatralne

b) jednostki gramatyczne: mowa zależna i niezależna (powtórzenie i ćwiczenie szyku wyrazów i spójników)

c) tematy kulturologiczne: sztuka muzyczna, teatralna i multimedialna (informowanie studentów o aktualnych muzycznych i teatralnych festiwalach w Zagrzebiu).

LEKCJA 7

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; zawody i ludzie, najatrakcyjniejsze zawody, tytuł, zawód

b) jednostki gramatyczne: strona bierna pasiv – tworzenie i użycie; imiesłów przymiotnikowy bierny

c) tematy kulturologiczne: zatrudnienie/bezrobocie w Chorwacji i na świecie, najbardziej poszukiwane zawody, najpopularniejsze zawody, warunki pracy.

LEKCJA 8

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; literatura, literatura chorwacka, struktura dzieła literackiego, opowiadanie dzieła literackiego (tematyka, bohaterowie…), użyteczne frazy

b) jednostki gramatyczne: zaimki nieokreślone, podstawowe związki składniowe

c) tematy kulturologiczne: literatura chorwacka.

LEKCJA 9

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; Wielkanoc w Chorwacji i krajach studentów, zwyczaje wielkanocne, tradycja

b) jednostki gramatyczne: liczebniki porządkowe; liczebniki zbiorowe – związek zgody

c) tematy kulturologiczne: Wielkanoc, zwyczaje wielkanocne w Chorwacji i krajach studentów

LEKCJA 10

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; języki jako nośniki tożsamości, języki jako istota życia kulturalnego i gospodarczego, wymieranie języków, język macierzysty, język obcy, drugi językk

b) jednostki gramatyczne: zdania współrzędnie złożone (sastavne, rastavne, suprotne rečenice, izuzetne rečenice, zaključne rečenice, objasnidbene rečenice – nacisk ćwiczeń językowych na użycie tych zdań)

c) tematy kulturologiczne: język chorwacki, język macierzysty, drugi język, język obcy.

LEKCJA 11

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; 2009 – Międzynarodowy Rok Astronomii pod patronatem UNESCO

b) jednostki gramatyczne: zdania podrzędnie złożone (načinske, uzročne, namjerne, uvjetne rečenice s negacjom, różnica w użyciu spójnika da i što - nacisk ćwiczeń językowych na użycie tych zdań)

c) tematy kulturologiczne: 2009 – Międzynarodowy Rok Astronomii pod patronatem UNESCO, wszechświat, odkrycia, rola kosmosu i odkryć dla nauki i kultury.

LEKCJA 12

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; 1-szy maja – prawa pracowników w Chorwacji i w krajach studentów

b) jednostki gramatyczne: leksykologia (internacjonalizmy, anglicyzmy, germanizmy, turcyzmy)

c) tematy kulturologiczne: 1-szy maja – prawa pracowników w Chorwacji i na świecie.

LEKCJA 13

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; plany wakacyjne, zabawa

b) jednostki gramatyczne: przygotowania do końcowego egzaminu, pisanie końcowego egzaminu

c) tematy kulturologiczne: wakacje, podróże, wakacje nad Adriatykiem, najatrakcyjniejsze miejscowości wypoczynkowe w Chorwacji, letnie wydarzenia kulturalne.

LEKCJA 14

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; podróże, ulubione miejsca wypoczynku

b) jednostki gramatyczne: egzamin ustny, poprawianie egzaminu pisemnego, usystematyzowanie i ćwiczenie reguł ortograficznych

c) tematy kulturologiczne: wakacje, podróże, wakacje nad Adriatykiem, najatrakcyjniejsze miejscowości wypoczynkowe w Chorwacji, letnie wydarzenia kulturalne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Cesarec, Učimo hrvatski: Sintaksa padeža, Zagreb, 2003.

2. V. Barac-Kostrenčić – Kovačićek, M. – Lukić, V, Učimo hrvatski 3, Čakovec, 2002.

3. V. Barac-Kostrenčić – Kovačićek, M. – Lukić, V, Učimo hrvatski 4, Čakovec, 2002.

4. J. Silić, Hrvatski jezik II i III, Zagreb, 1999.

5. J. Silić, Funkcjonalni stilovi hrvatskog jezika, Hrvatski za drugi i treći razred gimnazije, Zagreb, 2001.

6. V. Anić, Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb, 2006.

7. M. Moguš – N. Pintarić, Poljsko-hrvatski rječnik, Zagreb, 2002.

Literatura dodatkowa:

1. Babić, Finka, Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb, 1995.

2. Barić, Lončarić, Malić, Pavešić, Peti, Zečević, Znika, Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1997.

3. Ham, S, Školska gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb, 2000.

4. Raguž, D, Praktična hrvatska gramatika, Zagreb, 1997.

5. Čubrić, M. – Barbaroša Šikić, M: Praktični pravopis s vježbama i zadacima, Zagreb, 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu pisemnego i ustnego. Do egzaminu dopuszczeni są studenci, którzy wywiązali się ze wszystkich obowiązków w trakcie roku akademickiego (obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowywanie zadanych wypowiedzi ustnych, prezentacji, pisanie wypracowań, rozwiązywanie zadań gramatycznych). Egzamin pisemny składa się z testu sprawdzającego następujące kompetencje studentów: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie tekstu mówionego, znajomość struktur gramatycznych. Zaliczenie części pisemnej warunkuje przystąpienie do części ustnej egzaminu. Część ustna egzaminu obejmuje rozmowę sprawdzającą umiejętności językowe słuchaczy.

Student może opuścić dwa zajęcia w semestrze. Większa liczba nieobecności zobowiązuje studenta do zaliczenia na konsultacjach realizowanego na zajęciach materiału.

Ogólna ocena to średnia z egzaminów cząstkowych.

Metody oceniania:

wypowiedzi ustne: K_W01, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12, K_W11, K_W13, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U14, K_U16, K_U15, K_U18, K_U20, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08

kolokwia i testy cząstkowe: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W10, K_W12, K_W11, K_W13, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U18, K_K01

egzamin pisemny: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W10, K_W12, K_W11, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U15, K_U18, K_K01

egzamin ustny: K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W10, K_W12, K_W11, K_W13, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U15, K_U18, K_K01

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium

egzamin pisemny w formie testa egzamin ustny; wymagany próg na ocenę dostateczną - 60 %, - dostateczny plus, 70% - dobry, 80% - dobry plus, 90% - bardzo dobry95 %.

egzamin ustny; wymagany próg na ocenę dostateczną - 60 %, - dostateczny plus, 70% - dobry, 80% - dobry plus, 90% - bardzo dobry95 %.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium…; wymagany próg na ocenę dostateczną -60 %, - dostateczny plus, 70% - dobry, 80% - dobry plus, 90% - bardzo dobry95 %.

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Domachowska
Prowadzący grup: Agata Domachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.