Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bałkańska myśl społeczno-polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0724-s2B1L-BMSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bałkańska myśl społeczno-polityczna
Jednostka: Katedra Bałkanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nd.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 4 punkty ECTS = ok. 100 godz.

Godziny kontaktowe: obecność na zajęciach 30 godz. + konsultacje: 10 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach (lektury obowiązkowe, zdobywanie informacji we własnym zakresie na podstawie lektur dodatkowych i Internetu): 45 godz.

Przygotowanie do zaliczenia końcowego zajęć: 15 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna historię i stan współczesny bałkańskiej myśli społeczno-politycznej (a także literaturę na jej temat), jednakże nie chodzi tylko o posiadanie pewnego zasobu wiedzy podstawowej dotyczącej poszczególnych kultur bałkańskich (K_W10, 11), lecz o wiedzę ujętą w szerszej perspektywie – komparatystycznej, kulturoznawczej i międzykulturowej (K_W12). Myśl społeczno-polityczna (jak i inne zjawiska kultury) nie jest izolowaną dziedziną ludzkiej aktywności, zaś jej poznawanie wykracza poza ramy klasycznie pojmowanej filologii w stronę innych dyscyplin: filozofii, politologii, religioznawstwa, folklorystyki, itd. (K_W08). Student posiada zatem wiedzę dotycząca bałkańskiej myśli społeczno-politycznej wchodzącej w interakcje z polem np. religii, literatury, kultury popularnej, muzyki, itd. (K_W10) Student ma – bazując na swojej dotychczasowej wiedzy bałkanistycznej – pogłębioną wiedzę dotycząca kulturowych uwarunkowań myśli społeczno-politycznej (K_W11).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada umiejętności szerokiego spojrzenia na wybrane problemy społeczno-polityczne i umiejętność powiązania ich z innymi zjawiskami kultury oraz ujęcia w perspektywie komparatystycznej, historycznej, politycznej, kulturowej, itd. (K_U09). Student posiada umiejętności szerokiego patrzenia na wybrane problemy, przekraczającego granice kultur narodowych, a także wąsko zakreślonych dziedzin sztuki, zatem umie dostrzec powiązania między myślą społeczno-polityczną, naukami społecznymi i humanistyką (K_U06), dyskursem religijnym, prasowym i politycznym, oraz światem sztuki, w tym zwłaszcza literatury, filmu i – co na Bałkanach szczególnie ważne – muzyki (K_U01, 05). Student dostrzega podobieństwa, analogie, przy zachowaniu świadomości różnic wynikających z odmiennych tradycji, kultur, historii, języków zarówno w obrębie poszczególnych kultur bałkańskich, jak i w zestawieniu z rodzimym kontekstem (K_U05, 06, 09, 10). Wymaga to wszakże od studenta posiadania interdyscyplinarnych umiejętności i potrafi zastosować narzędzia i metody odpowiednie dla kulturowej historii idei (K_U01, 05, 06, 10).

Student umie stosować odpowiednie narzędzia analityczne, które pomóc mu mają nie tylko w dalszych studiach, czy ewentualnie pracy naukowej (K_U10), ale które przyczynią się do zwiększenia potencjału absolwentów na rynku pracy – jako kompetentnych dziennikarzy, tłumaczy, analityków i ekspertów w obszarze bałkańskim (K_U01, 05, 06). Ważne przy tym, by studenci – co szczególnie istotne w przypadku studiów II stopnia – posiadali pogłębioną umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań (K_U13).

Student potrafi rozpoznać i analizować różne typy pozaliterackich wytworów kultury (K_U20) oraz posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultur bałkańskich na podstawie wiedzy naukowej, doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach (K_U21), co może okazać się szczególnie istotne w ich przyszłej karierze zawodowej.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Bałkanów, ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05), a także systematycznie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania tegoż dziedzictwa (K_K06), np. poprzez zdobywanie wiedzy i jej propagowanie.

Dzięki kompetencjom językowym student jest przygotowany do sprawnego poruszania się w obrębie kultur bałkańskich (K_K08). W tym sensie student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K01).

Efektem ma być niezbędna we współczesnym świecie kompetencja swobodnego poruszania się wśród problemów wielokulturowego świata.


Metody dydaktyczne:

Zajęcia opierają się na pracy z tekstami, ich analizie i interpretacji.

Prowadzący zajęcia dokonuje ogólnego wprowadzenia w omawiany tekst, jego problematykę, tło kulturowo-polityczno-historyczne, na koniec zaś podsumowania (metoda podająca – przekazywanie wiedzy, a w ramach tego nauczanie pojęć i relacji między nimi, co w perspektywie komparatystycznej szczególnie istotne).

Na każde zajęcia wybrani studenci przygotowują krótką prezentację dotyczącą omawianych autorów, reprezentowanych przezeń szkół czy opcji politycznych, lub też wybranych problemów powiązanych z tematyką zajęć i uzgodnionych zarówno co do treści, jak i formy z prowadzącym zajęcia.

Najważniejsze jest zaangażowanie studentów i wypracowanie umiejętności analizy i interpretacji tekstów, przedstawiania krótkich prezentacji na zadany temat, a także prowadzenia sporów i dyskusji. Ważne zatem są następujące metody: praca z tekstem; dyskusja dydaktyczna związana z lekturą, realizacja zadań powierzonych przez prowadzącego, jak i w danej grupie (np. praca nad tekstem w grupie); praca samodzielna studentów, zwłaszcza w zakresie lektury tekstów i przygotowania prezentacji; komparatystyczne ujęcie wymaga metody poszukującej (twórcze rozwiązywanie problemów, stwarzanie sytuacji problemowych).


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z bałkańską myślą społeczno-polityczną przede wszystkim wieku XIX i XX, aczkolwiek wskazane zostaną starsze źródła myślenia polityczno-społecznego na Bałkanach. W zamierzeniu nie ma być to klasyczna historia idei, a próba nie-klasycznego podejścia, kładącego nacisk na ujęcie komparatystyczne i kulturoznawcze.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z bałkańską myślą społeczno-polityczną przede wszystkim wieku XIX i XX, aczkolwiek pierwszy blok wprowadzający uwypukli starsze korzenie myślenia polityczno-społecznego na Bałkanach, ze wskazaniem na różnego rodzaju zapożyczenia i źródła z kultur ościennych. W zamierzeniu nie ma to być klasyczna historia idei, a próba nie-klasycznego podejścia kładącego nacisk na ujęcie komparatystyczne i kulturoznawcze. Perspektywa kulturoznawcza oznacza tu, że historia idei traktowana jest jako część badań kulturoznawczych, co pozwala na prezentowanie myśli społeczno-politycznej na bogatym tle kulturowym (mentalności, wartości, historii, polityki, sztuki, literatury, itd.). Ukazane zostaną wzajemne wpływy myśli bałkańskiej i obcej, przy czym wskazana zostanie także zależność poszczególnych myślicieli od tradycji zachodnioeuropejskiej (przede wszystkim niemieckiej i francuskiej, zaś coraz silniej w wieku XX od tradycji anglosaskiej), jak i np. myśli słowiańskiej (ze szczególnym zwróceniem uwagi na istotne w wieku XIX odniesienia polskie, oraz od wieku XVIII na wpływy rosyjskie) oraz innych tradycji, np. śródziemnomorskich czy muzułmańskich.

Za początek w pełni rozwiniętej bałkańskiej myśli społeczno-politycznej uznać należy przełom wieku XVIII i XIX, wraz z odrodzeniem narodowym i tworzeniem się nowoczesnych tożsamości narodowych. Szczególną uwagę zwrócić należy w tym kontekście na różne odmiany myśli słowianofilskiej i panslawistycznej, które wśród Słowian południowych obecne są do dnia dzisiejszego (obecnie zazwyczaj jako negatywny punkt odniesienia). Jest to także ten element, który – zgodnie z romantycznym paradygmatem – niezwykle silnie oddziaływał na myśli polityczną na Bałkanach, zwłaszcza do roku 1918. W tej optyce widzieć należy również problem walki o niepodległość, która dotyczyła większości narodów bałkańskich w wieku XIX i XX, oraz – w obliczu nowych ruchów politycznych (anarchizm, socjalizm i in.) – prób znalezienia nowej formuły państwowości (czy niekiedy nawet jej przekroczenia). O ile myśliciele w wieku XIX skupiali swoją uwagę na kwestiach odrodzenia narodowego, konstruowania tożsamości narodowych i zarazem próbach budowania wspólnot słowiańskich (raczej południowosłowiańskich, nie zaś bałkańskich), o tyle wiek XX to przede wszystkim zmaganie się ze wspólnotami słowiańskimi zrealizowanymi (Jugosławia) oraz próba znalezienia miejsca narodów bałkańskich w Europie, co widoczne jest szczególnie na przełomie wieku XX i XXI. Okres powojenny to czas zafascynowania komunizmem w różnych narodowych odmianach, a także walka z systemem totalitarnym. W tym ostatnim kontekście nie można wszakże zapominać o latach 30. i 40. XX wieku, które przyniosły zarówno fascynację faszyzmem w jego lokalnych odmianach (przykład Rumunii i Chorwacji są tutaj instruktażowe), jak i radykalny wobec niego opór (np. partyzantka Tity na terenach jugosłowiańskich). Koniec XX wieku przynosi dyskusję nad integracją europejską oraz kwestiami tożsamości europejskiej i poszukiwania wspólnych, europejskich korzeni.

Niezwykle ważne w przypadku tych zajęć jest to, że będą się one starały pokazać, iż nawet tekst znane (np. kanon literatury pięknej poszczególnych narodów) niosą ze sobą też – co w kontekście bałkańskim jest szczególnie wyraźne – silny podkład polityczny, lub/i też w taki sposób bywają interpretowane („używane”) w bałkańskim kontekście. Literatura, sztuka, folklor, itd., stają się przeto działalnością na wskroś polityczną.

Bloki tematyczne (nie są tożsame z pojedynczymi zajęciami, albowiem niektóre tematy, jak np. 3 czy 5, będą realizowane w trakcie dwóch spotkań) – realizowane w odniesieniu do poszczególnych, wybranych kultur bałkańskich, w ujęciu porównawczym, niekiedy zaś z uwagą zogniskowaną na wybranych, partykularnych kulturach narodowych czy regionalnych [w nawiasie po temacie podano lekturę obowiązkową dla danych zajęć]:

[1] Bitwa na Kosowym Polu: źródła średniowieczne i cerkiewne, podania ludowe, reinterpretacje odrodzeniowe, współczesne „użycia” polityczne [Zieliński Bogusław, 2001, Kosowo w serbskiej kulturze i tradycji (na szerszym tle problemu kosowskiego w świecie współczesnym), [w:] red. B. Zieliński, Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – III. Litteraria, Poznań: Wyd. UAM, s. 15-48];

[2] Haeresis bulgarica – między Wschodem a Zachodem; ku źródłom bałkańskości [Szwat-Gyłybowa Grażyna, 2005, Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku, Warszawa: SOW, s. 18-41];

[3] Slawizm, iliryzm, jugoslawizm – germańskie źródła, bałkańskie realizacje. Wiek XIX i XX [Rapacka, Joanna, 1995, Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej, Warszawa: Energeia, s. 27-42];

[4] Srbi svi i svuda – polityczne koncepcje Vuka Stefanovicia Karadžicia [tekst dostępny w Internecie];

[5] Narodowe – ludowe. Polityczna rola tradycji i folkloru [Rapacka, Joanna, 1995, Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej, Warszawa: Energeia, s. 52-72; Čolović, Ivan, 2001,Polityka symboli. Eseje o antropologii politycznej, przeł. Magdalena Petryńska, Kraków: Universitas, s. 15-31, 40-60, 97-104; Halili, Rigels, 2012, Naród i jego pieśni. Rzecz o oralności, piśmienności i epice ludowej wśród Albańczyków i Serbów, Warszawa: WUW (wybrane fragmenty)];

[6] Uwikłani w faszyzm. Casus Rumunii, Chorwacji… [Laignel-Lavastine, Alexandra, 2010, Cioran, Eliade, Ionesco. O zapominaniu faszyzmu : trzech intelektualistów rumuńskich w dziejowej zawierusze, przeł. Ireneusz Kania, Kraków: Universitas, s. 67-94];

[7] Choroby ducha współczesnego [Noica, Constantin, 1997, Sześć chorób ducha współczesnego, przeł. i wstępem opatrzył Ireneusz Kania, Kraków: Oficyna Literacka, s. 17-44];

[8] W poszukiwaniu trzeciej drogi. O socjalizmie w Jugosławii (i nie tylko) [Kołakowski Leszek, b.d., Główne nurty marksizmu, część III Rozkład, Poznań: Zysk i S-ka, s. 555-560 (Rewizjonizm jugosłowiański); Podhorecki, Leszek, 2000, Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa: Mada, s. 180-194];

[9] Postkomunizm, czyli o trudnej drodze transformacji i o nostalgii [Debeljak, Aleš, Zmierzch idoli, [w:] Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, 2002, red. F. Modrzejewski, M. Sznajderman, Wołowiec: Czarne, s. 206-241];

[10] Feminizm na Bałkanach, czyli o procesach czarownic w świecie nie tylko współczesnym [Slapšak, Svetlana, Feminizm i pisarstwo kobiet na polu minowym: paradygmat jugosłowiański i postjugosłowiański w perspektywie synchronicznej i diachronicznej, przeł. E. Kraskowska, [w:] Kraskowska Ewa /red./, 2005, Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, tom II, Feminizm, Warszawa: Kolor Plus, s. 137-168];

[11] Myślenie postkolonialne, (anty)orientalizujące, (anty)bałkanizujące (nawiązanie do tematyki zajęć Literatury bałkańskie w ujęciu porównawczym);

[12] Bałkany w kawałkach: regionalizmy [Popiołek, Barbara, Regionalizm a kultura ogólnonarodowa na przykładzie Istrii (zjawisko ča-valu), [w:] Dąbrowska-Partyka, Maria, 2009, Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem. 1989-2004, Kraków: WUJ, s. 75-88].

Literatura:

Na literaturę składają się lektury podstawowe (szczegółowe pozycje podane są przy poszczególnych blokach tematycznych w opisie pełnym zajęć), jak i niewielki wybór literatury sekundarnej dotyczącej problematyki zajęć. Proponowane pozycje są dostępne w bibliotekach UMK, Internecie, zaś w niektórych wypadkach – u prowadzącego zajęcia.

Balcer, Adam

2002 Istria – bunt Ilirów, „Gazeta Wyborcza”, z dnia 26 czerwca 2002 roku.

Bobrownicka, Maria

1992 /red./, Mity narodowe w literaturach słowiańskich, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1995 Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych, Kraków: Universitas.

1996 /red./, Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej, Kraków: Universitas.

2003 Pogranicza w centrum Europy. Slavica, Kraków: Universitas

2006 Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich. Uwagi o genezie i transformacjach kategorii tożsamości, Kraków: Universitas.

Cardini Franco

2006 Europa a islam. Historia nieporozumień, przeł. B. Bielańska, Kraków: WUJ.

Čolović Ivan

2001 Polityka symboli. Eseje o antropologii politycznej, przeł. Magdalena Petryńska, Kraków: Universitas.

2007 Bałkany - terror kultury. Wybór esejów, przeł. Magdalena Petryńska, Wołowiec: Czarne.

Dar słowa. Ze starej literatury serbskiej

1983 Wybór i opracowanie Aleksander E. Naumow, przeł. Teresa Wątor-Naumow, Aleksander E. Naumow, Wanda Kotowicz, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

Dąbek-Wirgowa, Teresa i Jan Wierzbicki

1986 Kategorie peryferii i centrum w kształtowaniu się kultur narodowych, materiały konferencji naukowej dla uczczenia 1100-ej rocznicy śmierci świętego Metodego, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Dąbrowska-Partyka Maria

1988 Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej, Kraków-Wrocław: PWN.

1999 Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów, ss. 212, Kraków 1999.

2003 Świadectwa i mistyfikacje. Przed i po Jugosławii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2004 Literatura pogranicza, pogranicza literatury, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2005 /red./, W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacja tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2009 /red./, Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem. 1989-2004, Kraków: WUJ.

Drakulić, Slavenka

2006 Oni nie skrzywdziliby nawet muchy : zbrodniarze wojenni przed Trybunałem w Hadze, przeł. Jakub Szacki, Warszawa: W.A.B.

Epoha romantizma. Red. Z. Gluščević. Beograd 1972.

Felczak, Wacław i Tadeusz Wasilewski

1985 Historia Jugosławii, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo.

Gellner, Ernest

1991 Narody i nacjonalizm, przeł. Teresa Hołówka, Warszawa: PIW.

Gil Dorota

2005 Prawosławie, historia, naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Glenny, Misha

1996 The Fall of Yugoslavia. The Third Balkan War, Third edition with a new epilogue, London: Penguin Books.

1999 The Balkans. 1804 – 1999. Nationalism, War and the Great Powers, London: Granta Books.

Gołembski Franiciszek

2001 Stosunki kulturalne na Bałkanach, Warszawa: Elipsa.

Halili Rigels

2012 Naród i jego pieśni. Rzecz o oralności, piśmienności i epice ludowej wśród Albańczyków i Serbów, Warszawa: WUW.

Historia Królestwa Słowian czyli Latopis Popa Duklanina,

1988 przeł., wstęp, komentarz i opracowanie Jan Leśny, Warszawa: PWN.

Hroch, Miroslav

2003 Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, przeł. Grażyna Pańko, Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo.

Hrvatska književnost prema evropskim književnostima. Zagreb 1970

Hrvatska književnost u evropskim kontekstu. Zagreb 1978

Hupchick Dennis P.

2004 The Balkans. From Constantinople to Communism, New York: Palgrave MacMillan.

Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny

2004 /red./ Aleksander W. Mikołajczak, Witold Szulc, Bogusław Zieliński, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Janaszek-Ivaničková, Halina

2005 /red./, Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, tom I, Transformacja, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Jezernik, Božidar

2007 Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, przeł. P. Oczko, przedmowa J.M. Halpern, Kraków: Universtas.

Juda Celina

2009 /red./, Słowiańskie diaspory. Studia o literaturze emigracyjnej, Kraków: WUJ.

Jugosłowiańska epika ludowa. Wybór

1948 wybór i wstęp Marian Jakóbiec, przeł. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski, Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich [BN, seria II, nr 58].

Koch Magdalena

2007 …kiedy dojrzejemy jako kultura… Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku (kanon – genre – gender), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kola Adam F.

2011 Europa w dyskursie polskim, czeskim i chorwackim. Rekonfiguracje krytyczne, Toruń: UMK.

Kołakowski Leszek

b.d. Główne nurty marksizmu, część III Rozkład, Poznań: Zysk i S-ka.

Kraskowska Ewa

2005 /red./, Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, tom II, Feminizm, Warszawa: Kolor Plus

Krleža, Miroslav

1939 Chorwacki bóg Mars, przeł. Władysław Gluck, Halina Siennicka, przedmowa Juljusz Benešić, Warszawa: Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”.

1984 Dzienniki i eseje, wyboru dokonał Jan Wierzbicki, tłumacze różni, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

Laignel-Lavastine Alexandra

2010 Cioran, Eliade, Ionesco. O zapominaniu faszyzmu : trzech intelektualistów rumuńskich w dziejowej zawierusze, przeł. Ireneusz Kania, Kraków: Universitas.

MacDonald David Bruce

2002 Balcan Holocausts? Serbian and Croatian Victim-Centred Propaganda and the War in Yugoslavia, Manchester, New York: Manchester University Press.

Malcolm Noel

1999 Kosovo. A Short History, (with a New Preface), New York: HarperPerennial.

Matvejević, Predrag

2003a Jugoslavenstvo danas. Šta je ostalo danas od jugoslavenstva? Pitanja kulture, Sarajevo: buybook; Zagreb: Durieux; Beograd: MVTC (reprint; pierwsze wydanie: Zagreb: Globus 1982).

Mažuranić Ivan

1972 Śmierć Smail-agi Czengicia, oprac. Józef Magnuszewski, przeł Antoni Bogusławski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo [BN, seria II, nr 168].

Meštrović Stjepana G., Goret Miroslav, Letica Slaven

1993 Habits of the Balkan Heart. Social Character and the Fall of Communism, Texas: Texas A&M University Press.

Moroz-Grzelak Lilla

2011 Bracia Słowianie: wizje wspólnoty a rzeczywistość, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Fundacja Slawistyczna.

Njegoš Petar II Petrović

1932 Górski wieniec, Biblioteka Jugosłowiańska III, przeł. H. Batowski, Warszawa.

1958 Wybór pism, Biblioteka Narodowa, przeł. H. Batowski, Wrocław.

Noica Constantin

1997 Sześć chorób ducha współczesnego, przeł. i wstępem opatrzył Ireneusz Kania, Kraków: Oficyna Literacka.

Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem

2002 red. F. Modrzejewski, M. Sznajderman, Wołowiec: Czarne.

Pavličević, Dragutin

2004 Historia Chorwacji, przeł. Łucja Danielewska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Perica, Vjekoslav

2002 Balkan Idols. Religion and Nationalism in Yugoslav States, Oxford: Oxford University Press.

Pieniążek-Marković, Krystyna i Goran Rem, Bogusław Zieliński

2005 /red./, Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury chorwackiej. 1990-2005, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Podhorecki, Leszek

2000 Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa: Mada.

Pogonowski, J., Iliryzm i Słowiańszczyzna. Lwów 1924

Popov Nebojša

1994 Serbski dramat. Od faszystowskiego populizmu do Miloševicia, przeł. Maria Księżak, Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza.

Rapacka, Joanna

1995 Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej, Warszawa: Energeia.

1997 Leksykon tradycji chorwackich, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

2002 Śródziemnomorze. Europa Środkowa. Bałkany. Studia z literatur południowosłowiańskich, /red./ Maria Dąbrowska-Partyka, Kraków: Universitas.

Skowronek, Jerzy i Mieczysław Tanty, Tadeusz Wasilewski

1977 Historia Słowian południowo-zachodnich, Warszawa: PWN.

Szwat-Gyłybowa Grażyna

2005 Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku, Warszawa: SOW.

2011 Leksykon tradycji bułgarskiej, Warszawa: SOW.

Tanty, Mieczysław

2003 Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa: Książka i Wiedza.

Tismaneanu Vladimir

2000 Wizje zbawienia : demokracja, nacjonalizm i mit w postkomunistycznej Europie, przeł. Hanna Jankowska, Warszawa: Muza.

2010 Stalinizm na każdą okazję: polityczna historia rumuńskiego komunizmu, przeł. Piotr Nowakowski, Kraków: Universitas.

Todorova, Maria

2008 Bałkany wyobrażone, przeł. Piot Szymor, Magdalena Budzińska, Wołowiec: Czarne.

Ugrešić, Dubravka

1998 Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne), przeł. Danuta Cirlić-Straszyńska, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Waldenberg, Marek

2005 Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, tom 1 – 1991-2002, tom 2 – 2002-2004, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Walkiewicz, Wiesław

2000 Jugosławia. Byt wspólny i rozpad, Warszawa: Trio.

Wierzbicki Jan

1965 Ivo Andrić, Warszawa: Wiedza Powszechna.

1970 Z dziejów chorwacko-polskich stosunków literackich XIX wieku. Wrocław.

1975 Miroslav Krleža, Warszawa: Wiedza Powszechna.

M. Zdziechowski, Odrodzenie Chorwacji w wieku XIX. Kraków 1902.

Zieliński Bogusław

1998 Serbska powieść historyczna. Studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju, Poznań: Wyd. UAM.

2001 Kosowo w serbskiej kulturze i tradycji (na szerszym tle problemu kosowskiego w świecie współczesnym), [w:] red. B. Zieliński, Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – III. Litteraria, Poznań: Wyd. UAM, s. 15-48.

2002 Europa Środkowa, czyli Arkadia, Atlantyda i Jeruzalem, [w:] red. tenże, Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański, Poznań: Wyd. UAM, s. 39-57.

2007 Europa we współczesnym chorwackim dyskursie etnokulturowym, [w:] Nasza środkowoeuropejska ‘ars combinatoria’, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, Poznań: Wyd. UAM, s. 385-397.

2008 red., Tradycje pogranicza i przestrzeganie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu, Poznań: Wyd. UAM.

2008a Obraz Słowiańszczyzny południowej w polskim dyskursie publicznym III Rzeczpospolitej (po 1989 roku), [w:] tenże, red., Tradycje pogranicza i przestrzeganie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu, Poznań: Wyd. UAM, s. 35-50.

Županov, Josip

2002 Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma. Odabrane rasprave i eseji (1995 – 2001.), Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia będą: uczestnictwo i aktywność na zajęciach oraz – niezbędne do tego – przeczytane lektury. Efekty z zakresu wiedzy będą sprawdzane przez weryfikację przygotowanych prezentacji i przeczytanej ze zrozumieniem zadanej lektury na poszczególne zajęcia. Pod uwagę będą brane tutaj i oceniane umiejętności studentów z zakresu wskazanego w efektach kształcenia, w tym przede wszystkim dotyczące umiejętności i kompetencji społecznych. Te będą poddawane ciągłej ocenie w trakcie trwania zajęć stosownie do używanych metod dydaktycznych (np. praca z tekstem, w grupie, dyskusja, umiejętność korzystania z elementów wykładu w trakcie zajęć, itd.). Waga uczestnictwa w ocenie końcowej: 50%.

Nieobecności powyżej dwóch zajęć wymagają zaliczenia stosownego materiału przed przystąpieniem do końcowej rozmowy zaliczeniowej, po uzgodnieniu z prowadzącym przedmiot w trakcie konsultacji. Nieobecność na poziomie 50% zajęć uniemożliwia ich zaliczenie. Wyjątkiem są następujące sytuacje: w przypadku uzasadnionej niemożności uczestniczenia w zajęciach studenci posiadający indywidualną organizację lub tok studiów, a także przebywających w ramach wymiany międzynarodowej zagranicą, zobowiązani są do ustalenia formy zaliczenia zajęć przed ich rozpoczęciem lub w pierwszym okresie ich trwania.

Na zakończenie przewidziano rozmowę zaliczeniową z zakresu objętego programem zajęć, sprawdzającą przede wszystkim zdobytą wiedzę, lecz również posiadane umiejętności i kompetencje społeczne. Waga rozmowy zaliczeniowej w ocenie końcowej: 50%. Lista zagadnień obowiązujących studentów na rozmowie zaliczeniowej jest przygotowana i archiwizowana przez egzaminatora.

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest pozytywne zaliczenie obu komponentów (uczestnictwa i końcowej rozmowy zaliczeniowej).

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Domachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.