Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0724-s2B2L-PNJCH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chorwackiego
Jednostka: Katedra Bałkanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: chorwacki
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 4 punkty ECTS = ok. 100 godz.

Godziny kontaktowe: obecność na zajęciach 30 godz. + konsultacje: 30 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do zajęć, przygotowanie zadań domowych, zdobywanie informacji we własnym zakresie m.in. w zasobach internetowych: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 10 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student osiąga następujące efekty kształcenia:

- ma pogłębioną wiedzę o języku chorwackim, jego powstaniu, rozwoju, odmianach (K_W01)

- zna gramatykę i leksykę chorwacką w stopniu poszerzonym (K_W02)

- zna zasady przekładoznawstwa w stopniu rozszerzonym (K_W03)

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych, np. język naukowy, język ekonomiczny, język medyczny (K_W04)

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym, które wpływają na kształt obszaru kulturowego współczesnej Chorwacji i państw byłej Jugosławii (K_W10, K_W12)

- ma pogłębioną wiedzę o szeroko pojętej kulturze Chorwacji współcześnie i w przeszłości, a także pozostałych państw postjugosławiańskich (K_W11)

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym (K_W13)Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student osiąga następujące efekty kształcenia:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i używać informacje przy użyciu różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy, potrafi wyrażać swoje zdanie, relacjonować opinie innych osób i poddawać je ocenie (K_U01)

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty o zaawansowanym stopniu trudności w języku chorwackim, w tym teksty specjalistyczne objęte programem nauczania (K_U02)

- potrafi tłumaczyć teksty o zaawansowanym stopniu trudności z języka polskiego na język chorwacki i z języka chorwackiego na język polski, wykorzystując leksykę wprowadzaną na zajęciach i samodzielnej pracy ze słownikiem lub innymi źródłami (K_U03, K_U04)

- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami różnych dyscyplin humanistycznych

w języku rodzimym i obcym, a także popularyzować wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny (K_U05)

- potrafi podejmować autonomiczne zadania uwzględniając cele i wskazówki formułowane przez prowadzącego zajęcia (K_U07)

- umie samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz poszerzać swoje umiejętności badawcze z zakresu tematyki realizowanej na zajęciach (K_U08)

- posiada pogłębioną umiejętność tworzenia prac pisemnych i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i chorwackim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U11, K_U12)

- posiada pogłębioną umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań (K_U13)

- ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka chorwackiego (K_U15)

- ma rozwinięte w stopniu zaawansowanym umiejętności tłumaczeniowe w zakresie przekładu ustnego i pisemnego (K_U17)

- potrafi zastosować różne rejestry i odmiany języka chorwackiego (K_U18)

- rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz rozmówców porozumiewających się w języku/językach danego obszaru kulturowego (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) (K_U19)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student osiąga następujące efekty kształcenia:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K01)

- potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_K02)

Po ukończeniu przedmiotu student osiąga następujące efekty kształcenia:

- potrafi odpowiednio określić priorytety realizowanego przez siebie lub innych zadania (K_K03)

- identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K_K04)

- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe chorwackiego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

- systematycznie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Chorwacji i państw byłej Jugosławii (K_K06)

- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym (K_K08)


Metody dydaktyczne:

Wśród metod dydaktycznych, odpowiednich dla poziomu językowego B2+, znajdują się:

- ćwiczenia rozwijające rozumienie ze słuchu (odsłuchiwanie wybranych nagrań: fragmentów emisji radiowych, telewizyjnych, internetowych czy filmowych; odsłuchiwanie piosenek chorwackich): słuchanie ekstensywne, słuchanie intensywne, słuchanie selektywne na podstawie tekstów/nagrań i sytuacji komunikacyjnych

- ćwiczenia rozwijające rozumienie tekstu pisanego (czytanie i interpretacja zróżnicowanych tekstów pisanych o różnym stopniu skomplikowania - od pojedynczych napisów do całych tekstów, oraz rozumienie i formułowanie wypowiedzi odpowiednich do różnych sytuacji komunikacyjnych)

- ćwiczenia rozwijające poprawność gramatyczną (umiejętność rozpoznawania i stosowania poprawnych form językowych): ćwiczenia gramatyczne, odpowiednie dla poszczególnych zagadnień gramatycznych, np. transformacje tekstów, wstawianie poprawnych form

- ćwiczenia w pisaniu (komponowanie dialogów, krótszych i dłuższych wypracowań): pisanie kontrolowane (ćwiczenia uzupełniające, np. odtwarzanie przez studenta tekstu z wcześniejszych notatek, przekształcanie tekstów z naciskiem na gramatykę), pisani sterowane (pisanie na temat sugerowany przez nauczyciela, który pomaga zaplanować pisanie i udziela wskazówek w czasie pisania), pisanie wolne (pisanie na podany temat z samodzielnym wyborem formy i rozwiązywaniem trudności gramatyczno-leksykalnych bez pomocy nauczyciela)

- ćwiczenia rozwijające komunikację (ćwiczenia w mówieniu, rozszerzanie słownictwa): komunikacja werbalna i niewerbalna, stymulowanie wypowiedzi, bodźce obrazkowe, słowne, dźwiękowe


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia ukierunkowane są na doskonalenie kompetencji językowych na poziomie B2+. Celem ćwiczeń językowych jest umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku chorwackim.

Pełny opis:

LEKCJA 1

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; wydarzenia kulturalne, rozmowa o (nie)zainteresowaniach studentów kulturą, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (kino, teatr, muzeum, galerie, koncerty), zabawa

b) jednostki gramatyczne: powtórzenie materiału z niższego poziomu - stopniowanie przymiotników; słowotwórstwo (rzeczowniki oznaczające wykonawcę czynności), tworzenie zdrobnień i zgrubień

c) tematy kulturologiczne: Walentynki, ZagrebDox – międzynarodowy festiwal filmu dokumentalnego, karnawał, chorwacka gastronomia.

LEKCJA 2

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; film.

b) jednostki gramatyczne: słowotwórstwo – nazwy narodowości; wprowadzenie do zagadnienia aspekt czasowników – definiowanie dokonanych i niedokonanych czasowników, określanie aspektu na prostych przykładach; przyjmowanie sygnałów (przysłówki čim, dok, uvijek...)

c) tematy kulturologiczne: chorwacki film, literatura.

LEKCJA 3

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; pochodzenie Chorwatów, stereotypy

b) jednostki gramatyczne: kategoria aspektu czasowników; czasowniki w kontekście; sposoby tworzenia

c) tematy kulturologiczne: historia Chorwacji.

LEKCJA 4

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; przyjaźń, przyjaciele, „kategorie” przyjaciół (najlepszy przyjaciel, przyjaciele z dzieciństwa…); rodzice i dzieci, życie rodzinne; co czytają mężczyźni i kobiety

b) jednostki gramatyczne: imiesłowy i spójniki

c) tematy kulturologiczne: literatura, nawyki młodych Chorwatów.

LEKCJA 5

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; relacje płci, położenie kobiet w społeczeństwie

b) jednostki gramatyczne: szyk wyrazów

c) tematy kulturologiczne: stosunki męsko-damskie, (nie) równość płci, położenie kobiet we współczesnym społeczeństwie, Dzień Kobiet.

LEKCJA 6

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji, sztuka teatralna i muzyczna, sztuka i artyści, festiwale muzyczne i teatralne

b) jednostki gramatyczne: mowa zależna i niezależna (powtórzenie i ćwiczenie szyku wyrazów i spójników)

c) tematy kulturologiczne: sztuka muzyczna, teatralna i multimedialna (informowanie studentów o aktualnych muzycznych i teatralnych festiwalach w Zagrzebiu).

LEKCJA 7

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; zawody i ludzie, najatrakcyjniejsze zawody, tytuł, zawód

b) jednostki gramatyczne: strona bierna pasiv – tworzenie i użycie; imiesłów przymiotnikowy bierny

c) tematy kulturologiczne: zatrudnienie/bezrobocie w Chorwacji i na świecie, najbardziej poszukiwane zawody, najpopularniejsze zawody, warunki pracy.

LEKCJA 8

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; literatura, literatura chorwacka, struktura dzieła literackiego, opowiadanie dzieła literackiego (tematyka, bohaterowie…), użyteczne frazy

b) jednostki gramatyczne: zaimki nieokreślone, podstawowe związki składniowe

c) tematy kulturologiczne: literatura chorwacka.

LEKCJA 9

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; Wielkanoc w Chorwacji i krajach studentów, zwyczaje wielkanocne, tradycja

b) jednostki gramatyczne: liczebniki porządkowe; liczebniki zbiorowe – związek zgody

c) tematy kulturologiczne: Wielkanoc, zwyczaje wielkanocne w Chorwacji i krajach studentów

LEKCJA 10

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; języki jako nośniki tożsamości, języki jako istota życia kulturalnego i gospodarczego, wymieranie języków, język macierzysty, język obcy, drugi językk

b) jednostki gramatyczne: zdania współrzędnie złożone (sastavne, rastavne, suprotne rečenice, izuzetne rečenice, zaključne rečenice, objasnidbene rečenice – nacisk ćwiczeń językowych na użycie tych zdań)

c) tematy kulturologiczne: język chorwacki, język macierzysty, drugi język, język obcy.

LEKCJA 11

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; 2009 – Międzynarodowy Rok Astronomii pod patronatem UNESCO

b) jednostki gramatyczne: zdania podrzędnie złożone (načinske, uzročne, namjerne, uvjetne rečenice s negacjom, różnica w użyciu spójnika da i što - nacisk ćwiczeń językowych na użycie tych zdań)

c) tematy kulturologiczne: 2009 – Międzynarodowy Rok Astronomii pod patronatem UNESCO, wszechświat, odkrycia, rola kosmosu i odkryć dla nauki i kultury.

LEKCJA 12

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; 1-szy maja – prawa pracowników w Chorwacji i w krajach studentów

b) jednostki gramatyczne: leksykologia (internacjonalizmy, anglicyzmy, germanizmy, turcyzmy)

c) tematy kulturologiczne: 1-szy maja – prawa pracowników w Chorwacji i na świecie.

LEKCJA 13

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; plany wakacyjne, zabawa

b) jednostki gramatyczne: przygotowania do końcowego egzaminu, pisanie końcowego egzaminu

c) tematy kulturologiczne: wakacje, podróże, wakacje nad Adriatykiem, najatrakcyjniejsze miejscowości wypoczynkowe w Chorwacji, letnie wydarzenia kulturalne.

LEKCJA 14

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; podróże, ulubione miejsca wypoczynku

b) jednostki gramatyczne: egzamin ustny, poprawianie egzaminu pisemnego, usystematyzowanie i ćwiczenie reguł ortograficznych

c) tematy kulturologiczne: wakacje, podróże, wakacje nad Adriatykiem, najatrakcyjniejsze miejscowości wypoczynkowe w Chorwacji, letnie wydarzenia kulturalne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Cesarec – M. Čilaš, Učimo hrvatski – čitanka, Zagreb, 2003.

2. J. Nemeth-Jajić, Sati s jezikom hrvatskim, Poznań, 1997.

3. M. Cesarec, Učimo hrvatski: Sintaksa padeža, Zagreb, 2003.

4. V. Barac-Kostrenčić – Kovačićek, M. – Lukić, V, Učimo hrvatski 4, Čakovec, 2002.

Literatura dodatkowa:

1. I. Pranjković, Sintaksa hrvatskoga jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.

2. I. Pranjković, Sintaksa hrvatskoga jezika: vježbenica za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.

3. M. Samardžija, Leksikologija hrvatskoga standardnoga jezika: udžbenik za 4. razred gimnazije, Zagreb, 1997.

4. M. Samardžija, Leksikologija hrvatskoga standardnoga jezika: vježbenica za 4. razred gimnazije, Zagreb, 1997.

5. J. Silić, Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.

6. J. Silić, Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika: vježbenica za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.

7. J. Silić, Morfologija hrvatskoga standardnog jezika: udžbenik za drugi razred gimnazije, Zagreb, 1995.

8. J. Silić, Morfologija hrvatskoga standardnog jezika: vježbenica za drugi razred gimnazije, Zagreb, 1995.

9. S. Ham, Školska gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb, 2000.

10. D. Raguž, Praktična hrvatska gramatika, Zagreb, 1997.

11. S. Težak – S. Babić, Gramatika hrvatskoga standardnog jezika, Zagreb, 1992.

12. V. Anić – J. Silić, Pravopis hrvatskoga jezika, Zagreb, 2001.

13. S. Babić – B. Finka – M. Moguš, Hrvatski pravopis, Zagreb, 2004.

14. M. Čubrić – M. Barbaroša Šikić, Praktični pravopis s vježbama i zadacima, Zagreb, 2004.

15. V. Anić, Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb, 2006.

16. M. Moguš – N. Pintarić, Poljsko-hrvatski rječnik, Zagreb, 2002.

17. Hrvatski enciklopedijski rječnik, Zagreb, 2002.

18. A. Menac – Ž. Fink-Arsovski – R. Venturin, Hrvatski frazeološki rječnik, Zagreb, 2003.

19. T. Sabljak, Rječnik hrvatskog žargona, Zagreb – Ljubljana, 2001.

20. J. Šonje, Rječnik hrvatskog jezika, Zagreb, 2000.

Dodatkowo:

1. Prasa chorwacka

2. Teksty literackie, popularno-naukowe

3. Materiały własne

4. Zasoby Internetu (portale społecznościowe, informacyjne, kulturalne, turystyczne)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu pisemnego i ustnego. Do egzaminu dopuszczeni są studenci, którzy wywiązali się ze wszystkich obowiązków w trakcie roku akademickiego (obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowywanie zadanych wypowiedzi ustnych, prezentacji, pisanie wypracowań, rozwiązywanie zadań gramatycznych). Egzamin pisemny składa się z testu sprawdzającego następujące kompetencje studentów: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie tekstu mówionego, znajomość struktur gramatycznych. Zaliczenie części pisemnej warunkuje przystąpienie do części ustnej egzaminu. Część ustna egzaminu obejmuje rozmowę sprawdzającą umiejętności językowe słuchaczy.

Ogólna ocena to średnia z egzaminów cząstkowych.

Metody oceniania:

wypowiedzi ustne:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W10, K_W12, K_W11, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U18, K_U19, K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08

kolokwia cząstkowe, testy:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W10, K_W12, K_W1, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, , K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U18, K_U21, K_K01, K_K05lturowym (K_K08)

egzamin pisemny:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W10, K_W12, K_W1, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, , K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U18, K_U21, K_K01, K_K05lturowym (K_K08)

egzamin ustny:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W10, K_W12, K_W1, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, , K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U18, K_U21, K_K01, K_K05lturowym (K_K08)

Kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testa. wymagany próg na ocenę dostateczną 60 %, - dostateczny plus70% - dobry80 % - dobry plus90 % - bardzo dobry95%

egzamin ustny; wymagany próg na ocenę dostateczną 60 %, - dostateczny plus70% - dobry80 % - dobry plus90 % - bardzo dobry95%

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium; wymagany próg na ocenę dostateczną 60%, - dostateczny plus70 % - dobry80% - dobry plus90 % - bardzo dobry95%.

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Domachowska
Prowadzący grup: Agata Domachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.