Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka chorwackiego - konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0724-s2B2L-PNJCHK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chorwackiego - konwersatorium
Jednostka: Katedra Bałkanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 2 punkty ECTS = ok. 60 godz.

Godziny kontaktowe: obecność na zajęciach 30 godz. + konsultacje: 15 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do zajęć, przygotowanie zadań domowych, zdobywanie informacji we własnym zakresie m.in. w zasobach internetowych: 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 5 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- ma pogłębioną wiedzę o języku chorwackim na poziomie językowym B2+ (K_W01)

- zna gramatykę i leksykę języka chorwackiego w stopniu zaawansowanym (K_W02)

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój państw byłej Jugosławii na podstawie realizowanych tematów oraz własnych poszukiwań (K_W10)

- ma pogłębioną wiedzę o szeroko pojętej kulturze Chorwacji i państw postjugosłowiańskich (K_W11)

- zna zasady przekładoznawstwa w stopniu poszerzonym (K_W03)

- ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych, widzi różnice między językiem oficjalnym, specjalistycznym i potocznym (K_W11)

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach, historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym (K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym (K_U05)

- potrafi podejmować autonomiczne zadania uwzględniając cele i wskazówki formułowane przez opiekuna naukowego (K_U07)

- umie samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz poszerzać swoje umiejętności badawcze (K_U08)

- posiada pogłębioną umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i chorwackim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U12)

- posiada pogłębioną umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań (K_U13)

- ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka chorwackiego (K_U15)

- potrafi zastosować różne rejestry i odmiany języka chorwackiego i języków byłej Jugosławii (K_U18)

- rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmów, porozumiewających się w języku chorwackim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz w ramach wymiany międzynarodowej) (K_U19)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K01)

- potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_K02)

- potrafi odpowiednio określić priorytety realizowanego przez siebie lub innych zadania (K_K03)

- identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K_K04)

- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Chorwacji i państw postjugosławiańskich i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

- systematycznie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Chorwacji i państw byłej Jugosławii (K_K06)

- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w obszarze kulturowym państw byłej Jugosławii (K_K08)


Metody dydaktyczne:

Wśród metod dydaktycznych, odpowiednich dla poziomu językowego, znajdują się:

- ćwiczenia rozwijające rozumienie ze słuchu (odsłuchiwanie wybranych nagrań: fragmentów emisji radiowych, telewizyjnych, internetowych czy filmowych; odsłuchiwanie piosenek chorwackich): słuchanie ekstensywne, słuchanie intensywne, słuchanie selektywne na podstawie tekstów/nagrań i sytuacji komunikacyjnych

- ćwiczenia rozwijające rozumienie tekstu pisanego (czytanie i interpretacja zróżnicowanych tekstów pisanych dostosowanych do poziomu jezykowego B2+ i wyższygo oraz rozumienie i formułowanie wypowiedzi w prowadzonych dyskusjach nad tekstem)

- ćwiczenia rozwijające poprawność gramatyczną (umiejętność rozpoznawania i stosowania poprawnych form językowych): ćwiczenia gramatyczne, odpowiednie dla poszczególnych zagadnień gramatycznych, np. transformacje tekstów, wstawianie poprawnych form

- ćwiczenia rozwijające komunikację (rozszerzanie słownictwa): komunikacja werbalna i niewerbalna, stymulowanie wypowiedzi, bodźce słowne, dźwiękowe


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu

Skrócony opis:

Zajęcia mają rozwinąć u studenta wszystkie kompetencje językowe – rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie, znajomość gramatyki na poziomie B2+. Jest to poziom, który daje studentowi możliwość swobodnego komunikowania się w ramach zdobytych umiejętności.

Pełny opis:

Različite teme iz članaka i interneta po izboru studenata: politika, društveni život, trgovina, ekonomija, kultura, zdravlje, znanost

Ekologija

Sport

Poznati Hrvati u svijetu

Obitelj

Medjugeneracijske različitosti

Tržište rada- kako naći zanimljiv posao

Promjene na tržištu rada

Mobing

Razvoj tehnike

Znanost i izumi

Moj diplomski rad

Navike

Zdravlje - dijagnostika

Kriminalitet

Mladi u svijetu

Razmjena dobara medju Hrvatskom i svijetom

Literatura:

1. I. Pranjković, Sintaksa hrvatskoga jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.

2. I. Pranjković, Sintaksa hrvatskoga jezika: vježbenica za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.

3. M. Samardžija, Leksikologija hrvatskoga standardnoga jezika: udžbenik za 4. razred gimnazije, Zagreb, 1997.

4. M. Samardžija, Leksikologija hrvatskoga standardnoga jezika: vježbenica za 4. razred gimnazije, Zagreb, 1997.

5. J. Silić, Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.

6. J. Silić, Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika: vježbenica za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.

7. J. Silić, Morfologija hrvatskoga standardnog jezika: udžbenik za drugi razred gimnazije, Zagreb, 1995.

8. J. Silić, Morfologija hrvatskoga standardnog jezika: vježbenica za drugi razred gimnazije, Zagreb, 1995.

9. S. Ham, Školska gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb, 2000.

10. D. Raguž, Praktična hrvatska gramatika, Zagreb, 1997.

11. S. Težak – S. Babić, Gramatika hrvatskoga standardnog jezika, Zagreb, 1992.

12. V. Anić – J. Silić, Pravopis hrvatskoga jezika, Zagreb, 2001.

13. S. Babić – B. Finka – M. Moguš, Hrvatski pravopis, Zagreb, 2004.

14. M. Čubrić – M. Barbaroša Šikić, Praktični pravopis s vježbama i zadacima, Zagreb, 2004.

15. V. Anić, Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb, 2006.

16. M. Moguš – N. Pintarić, Poljsko-hrvatski rječnik, Zagreb, 2002.

17. Hrvatski enciklopedijski rječnik, Zagreb, 2002.

18. A. Menac – Ž. Fink-Arsovski – R. Venturin, Hrvatski frazeološki rječnik, Zagreb, 2003.

19. T. Sabljak, Rječnik hrvatskog žargona, Zagreb – Ljubljana, 2001.

20. J. Šonje, Rječnik hrvatskog jezika, Zagreb, 2000.

Dodatkowo:

1. Prasa chorwacka

2. Teksty literackie, popularno-naukowe

3. Materiały własne

4. Zasoby Internetu (portale społecznościowe, informacyjne, kulturalne, turystyczne)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest aktywność studenta zarówno na zajęciach, jak i poza zajęciami (przygotowywanie zadanych wypowiedzi ustnych, prezentacji, pisanie wypracowań, rozwiązywanie zadań gramatycznych), a także zaliczenie cząstkowych testów leksykalno-gramatycznych, weryfikujących kompetencje językowe przynajmniej na poziomie dostatecznym oraz testu końcowego (zaliczenie od 60% poprawnych rozwiązań).

Metody oceniania:

wypowiedzi ustne:

K_W01, K_W02, K_W 08, K_W12, K_W09, K_W10, K_W11, K_W13, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_U14, K_U15, K_U16, K_U18. K_U19, K_U20. K_U21, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08

kolokwia cząstkowe i testy:

K_W01, K_W02, K_W 08, K_W12, K_W09, K_W10, K_W11, K_W1, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U14, K_U15, K_U16, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_K01, K_K05

Kryteria oceniania:

Dla kolokwiów cząstkowych, testów, zaliczeń czy egzaminów pisemnych wymagany próg jest następujący:

60% - ocena dostateczna,70% - ocena dostateczna plus,80% - ocena dobra95% - ocena dobra plus, ok. 100 % - ocena bardzo dobra

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Domachowska
Prowadzący grup: Agata Domachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.