Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0724-s2B2Z-PNJCH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chorwackiego
Jednostka: Katedra Bałkanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: chorwacki
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 4 punkty ECTS = ok. 100 godz.

Godziny kontaktowe: obecność na zajęciach 30 godz. + konsultacje: 30 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do zajęć, przygotowanie zadań domowych, zdobywanie informacji we własnym zakresie m.in. w zasobach internetowych: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 10 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student osiąga następujące efekty kształcenia:

- ma pogłębioną wiedzę o języku chorwackim, jego powstaniu, rozwoju, odmianach (K_W01)

- zna gramatykę i leksykę chorwacką w stopniu poszerzonym (K_W02)

- zna zasady przekładoznawstwa w stopniu rozszerzonym (K_W03)

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych, np. język naukowy, język ekonomiczny, język medyczny (K_W04)

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym, które wpływają na kształt obszaru kulturowego współczesnej Chorwacji i państw byłej Jugosławii (K_W10, K_W12)

- ma pogłębioną wiedzę o szeroko pojętej kulturze Chorwacji współcześnie i w przeszłości, a także pozostałych państw postjugosławiańskich (K_W11)

- ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym (K_W13)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student osiąga następujące efekty kształcenia:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i używać informacje przy użyciu różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy, potrafi wyrażać swoje zdanie, relacjonować opinie innych osób i poddawać je ocenie (K_U01)

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty o zaawansowanym stopniu trudności w języku chorwackim, w tym teksty specjalistyczne objęte programem nauczania (K_U02)

- potrafi tłumaczyć teksty o zaawansowanym stopniu trudności z języka polskiego na język chorwacki i z języka chorwackiego na język polski, wykorzystując leksykę wprowadzaną na zajęciach i samodzielnej pracy ze słownikiem lub innymi źródłami (K_U03, K_U04)

- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami różnych dyscyplin humanistycznych

w języku rodzimym i obcym, a także popularyzować wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny (K_U05)

- posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w różnorodnych sytuacjach, np. przy wyrażaniu własnego zdania, motywowaniu swoich poglądów itp. (K_U06)

- potrafi podejmować autonomiczne zadania uwzględniając cele i wskazówki formułowane przez prowadzącego zajęcia (K_U07)

- umie samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz poszerzać swoje umiejętności badawcze z zakresu tematyki realizowanej na zajęciach (K_U08)

- posiada pogłębioną umiejętność tworzenia prac pisemnych i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i chorwackim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U11, K_U12)

- posiada pogłębioną umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań (K_U13)

- ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka chorwackiego (K_U15)

- potrafi zastosować różne rejestry i odmiany języka chorwackiego (K_U18)

- rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz rozmówców porozumiewających się w języku/językach danego obszaru kulturowego (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz zajęć w ramach wymiany międzynarodowej) (K_U19)

- posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach (K_U21)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student osiąga następujące efekty kształcenia:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K01)

- potrafi pracować w zespole przyjmując różne role (K_K02)

Po ukończeniu przedmiotu student osiąga następujące efekty kształcenia:

- potrafi odpowiednio określić priorytety realizowanego przez siebie lub innych zadania (K_K03)

- identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K_K04)

- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe chorwackiego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

- systematycznie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Chorwacji i państw byłej Jugosławii (K_K06)

- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w danym obszarze kulturowym (K_K08)


Metody dydaktyczne:

Wśród metod dydaktycznych, odpowiednich dla poziomu językowego B2+, znajdują się:

- ćwiczenia rozwijające rozumienie ze słuchu (odsłuchiwanie wybranych nagrań: fragmentów emisji radiowych, telewizyjnych, internetowych czy filmowych; odsłuchiwanie piosenek chorwackich): słuchanie ekstensywne, słuchanie intensywne, słuchanie selektywne na podstawie tekstów/nagrań i sytuacji komunikacyjnych

- ćwiczenia rozwijające rozumienie tekstu pisanego (czytanie i interpretacja zróżnicowanych tekstów pisanych o różnym stopniu skomplikowania - od pojedynczych napisów do całych tekstów, oraz rozumienie i formułowanie wypowiedzi odpowiednich do różnych sytuacji komunikacyjnych)

- ćwiczenia rozwijające poprawność gramatyczną (umiejętność rozpoznawania i stosowania poprawnych form językowych): ćwiczenia gramatyczne, odpowiednie dla poszczególnych zagadnień gramatycznych, np. transformacje tekstów, wstawianie poprawnych form

- ćwiczenia w pisaniu (komponowanie dialogów, krótszych i dłuższych wypracowań): pisanie kontrolowane (ćwiczenia uzupełniające, np. odtwarzanie przez studenta tekstu z wcześniejszych notatek, przekształcanie tekstów z naciskiem na gramatykę), pisani sterowane (pisanie na temat sugerowany przez nauczyciela, który pomaga zaplanować pisanie i udziela wskazówek w czasie pisania), pisanie wolne (pisanie na podany temat z samodzielnym wyborem formy i rozwiązywaniem trudności gramatyczno-leksykalnych bez pomocy nauczyciela)

- ćwiczenia rozwijające komunikację (ćwiczenia w mówieniu, rozszerzanie słownictwa): komunikacja werbalna i niewerbalna, stymulowanie wypowiedzi, bodźce obrazkowe, słowne, dźwiękowe


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia ukierunkowane są na doskonalenie kompetencji językowych na poziomie B2+. Celem ćwiczeń językowych jest umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku chorwackim.

Pełny opis:

LEKCJA 1

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; wydarzenia kulturalne, rozmowa o (nie)zainteresowaniach studentów kulturą, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (kino, teatr, muzeum, galerie, koncerty), zabawa

b) jednostki gramatyczne: powtórzenie materiału z niższego poziomu - stopniowanie przymiotników; słowotwórstwo (rzeczowniki oznaczające wykonawcę czynności), tworzenie zdrobnień i zgrubień

c) tematy kulturologiczne: Walentynki, ZagrebDox – międzynarodowy festiwal filmu dokumentalnego, karnawał, chorwacka gastronomia.

LEKCJA 2

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; film.

b) jednostki gramatyczne: słowotwórstwo – nazwy narodowości; wprowadzenie do zagadnienia aspekt czasowników – definiowanie dokonanych i niedokonanych czasowników, określanie aspektu na prostych przykładach; przyjmowanie sygnałów (przysłówki čim, dok, uvijek...)

c) tematy kulturologiczne: chorwacki film, literatura.

LEKCJA 3

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; pochodzenie Chorwatów, stereotypy

b) jednostki gramatyczne: kategoria aspektu czasowników; czasowniki w kontekście; sposoby tworzenia

c) tematy kulturologiczne: historia Chorwacji.

LEKCJA 4

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; przyjaźń, przyjaciele, „kategorie” przyjaciół (najlepszy przyjaciel, przyjaciele z dzieciństwa…); rodzice i dzieci, życie rodzinne; co czytają mężczyźni i kobiety

b) jednostki gramatyczne: imiesłowy i spójniki

c) tematy kulturologiczne: literatura, nawyki młodych Chorwatów.

LEKCJA 5

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; relacje płci, położenie kobiet w społeczeństwie

b) jednostki gramatyczne: szyk wyrazów

c) tematy kulturologiczne: stosunki męsko-damskie, (nie) równość płci, położenie kobiet we współczesnym społeczeństwie, Dzień Kobiet.

LEKCJA 6

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji, sztuka teatralna i muzyczna, sztuka i artyści, festiwale muzyczne i teatralne

b) jednostki gramatyczne: mowa zależna i niezależna (powtórzenie i ćwiczenie szyku wyrazów i spójników)

c) tematy kulturologiczne: sztuka muzyczna, teatralna i multimedialna (informowanie studentów o aktualnych muzycznych i teatralnych festiwalach w Zagrzebiu).

LEKCJA 7

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; zawody i ludzie, najatrakcyjniejsze zawody, tytuł, zawód

b) jednostki gramatyczne: strona bierna pasiv – tworzenie i użycie; imiesłów przymiotnikowy bierny

c) tematy kulturologiczne: zatrudnienie/bezrobocie w Chorwacji i na świecie, najbardziej poszukiwane zawody, najpopularniejsze zawody, warunki pracy.

LEKCJA 8

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; literatura, literatura chorwacka, struktura dzieła literackiego, opowiadanie dzieła literackiego (tematyka, bohaterowie…), użyteczne frazy

b) jednostki gramatyczne: zaimki nieokreślone, podstawowe związki składniowe

c) tematy kulturologiczne: literatura chorwacka.

LEKCJA 9

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; Wielkanoc w Chorwacji i krajach studentów, zwyczaje wielkanocne, tradycja

b) jednostki gramatyczne: liczebniki porządkowe; liczebniki zbiorowe – związek zgody

c) tematy kulturologiczne: Wielkanoc, zwyczaje wielkanocne w Chorwacji i krajach studentów

LEKCJA 10

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; języki jako nośniki tożsamości, języki jako istota życia kulturalnego i gospodarczego, wymieranie języków, język macierzysty, język obcy, drugi językk

b) jednostki gramatyczne: zdania współrzędnie złożone (sastavne, rastavne, suprotne rečenice, izuzetne rečenice, zaključne rečenice, objasnidbene rečenice – nacisk ćwiczeń językowych na użycie tych zdań)

c) tematy kulturologiczne: język chorwacki, język macierzysty, drugi język, język obcy.

LEKCJA 11

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; 2009 – Międzynarodowy Rok Astronomii pod patronatem UNESCO

b) jednostki gramatyczne: zdania podrzędnie złożone (načinske, uzročne, namjerne, uvjetne rečenice s negacjom, różnica w użyciu spójnika da i što - nacisk ćwiczeń językowych na użycie tych zdań)

c) tematy kulturologiczne: 2009 – Międzynarodowy Rok Astronomii pod patronatem UNESCO, wszechświat, odkrycia, rola kosmosu i odkryć dla nauki i kultury.

LEKCJA 12

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; 1-szy maja – prawa pracowników w Chorwacji i w krajach studentów

b) jednostki gramatyczne: leksykologia (internacjonalizmy, anglicyzmy, germanizmy, turcyzmy)

c) tematy kulturologiczne: 1-szy maja – prawa pracowników w Chorwacji i na świecie.

LEKCJA 13

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; plany wakacyjne, zabawa

b) jednostki gramatyczne: przygotowania do końcowego egzaminu, pisanie końcowego egzaminu

c) tematy kulturologiczne: wakacje, podróże, wakacje nad Adriatykiem, najatrakcyjniejsze miejscowości wypoczynkowe w Chorwacji, letnie wydarzenia kulturalne.

LEKCJA 14

a) tematyka i leksyka: aktualne wiadomości i teksty o aktualnych wydarzeniach na świecie i w Chorwacji; podróże, ulubione miejsca wypoczynku

b) jednostki gramatyczne: egzamin ustny, poprawianie egzaminu pisemnego, usystematyzowanie i ćwiczenie reguł ortograficznych

c) tematy kulturologiczne: wakacje, podróże, wakacje nad Adriatykiem, najatrakcyjniejsze miejscowości wypoczynkowe w Chorwacji, letnie wydarzenia kulturalne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Cesarec – M. Čilaš, Učimo hrvatski – čitanka, Zagreb, 2003.

2. J. Nemeth-Jajić, Sati s jezikom hrvatskim, Poznań, 1997.

3. M. Cesarec, Učimo hrvatski: Sintaksa padeža, Zagreb, 2003.

4. V. Barac-Kostrenčić – Kovačićek, M. – Lukić, V, Učimo hrvatski 4, Čakovec, 2002.

Literatura dodatkowa:

1. I. Pranjković, Sintaksa hrvatskoga jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.

2. I. Pranjković, Sintaksa hrvatskoga jezika: vježbenica za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.

3. M. Samardžija, Leksikologija hrvatskoga standardnoga jezika: udžbenik za 4. razred gimnazije, Zagreb, 1997.

4. M. Samardžija, Leksikologija hrvatskoga standardnoga jezika: vježbenica za 4. razred gimnazije, Zagreb, 1997.

5. J. Silić, Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.

6. J. Silić, Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika: vježbenica za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.

7. J. Silić, Morfologija hrvatskoga standardnog jezika: udžbenik za drugi razred gimnazije, Zagreb, 1995.

8. J. Silić, Morfologija hrvatskoga standardnog jezika: vježbenica za drugi razred gimnazije, Zagreb, 1995.

9. S. Ham, Školska gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb, 2000.

10. D. Raguž, Praktična hrvatska gramatika, Zagreb, 1997.

11. S. Težak – S. Babić, Gramatika hrvatskoga standardnog jezika, Zagreb, 1992.

12. V. Anić – J. Silić, Pravopis hrvatskoga jezika, Zagreb, 2001.

13. S. Babić – B. Finka – M. Moguš, Hrvatski pravopis, Zagreb, 2004.

14. M. Čubrić – M. Barbaroša Šikić, Praktični pravopis s vježbama i zadacima, Zagreb, 2004.

15. V. Anić, Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb, 2006.

16. M. Moguš – N. Pintarić, Poljsko-hrvatski rječnik, Zagreb, 2002.

17. Hrvatski enciklopedijski rječnik, Zagreb, 2002.

18. A. Menac – Ž. Fink-Arsovski – R. Venturin, Hrvatski frazeološki rječnik, Zagreb, 2003.

19. T. Sabljak, Rječnik hrvatskog žargona, Zagreb – Ljubljana, 2001.

20. J. Šonje, Rječnik hrvatskog jezika, Zagreb, 2000.

Dodatkowo:

1. Prasa chorwacka

2. Teksty literackie, popularno-naukowe

3. Materiały własne

4. Zasoby Internetu (portale społecznościowe, informacyjne, kulturalne, turystyczne)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

W trakcie semestru oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i poza zajęciami (przygotowywanie wypowiedzi ustnych, prezentacji, pisanie wypracowań, rozwiązywanie zadań gramatycznych). Umiejętności studenta są weryfikowane przez cząstkowe testy/sprawdziany/dyktanda.

Na koniec semestru przewidziany jest test (zaliczenie od 60% poprawnych rozwiązań).

Metody oceniania:

kolokwia cząstkowe, testy:

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W10, K_W12, K_W1, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, , K_U11, K_U12, K_U13, K_U15, K_U18, K_U21, K_K01, K_K05lturowym (K_K0

Kryteria oceniania:

Dla kolokwiów cząstkowych, testów, zaliczeń czy egzaminów pisemnych wymagany próg jest następujący: na ocenę dostateczną 60%, - dostateczny plus70 % - dobry80% - dobry plus90 % - bardzo dobry95%.

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Domachowska
Prowadzący grup: Agata Domachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.