Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka chorwackiego-konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0724-s2B2Z-PNJCHK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chorwackiego-konwersatorium
Jednostka: Katedra Bałkanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 2 punkty ECTS = ok. 60 godz.

Godziny kontaktowe: obecność na zajęciach 30 godz. + konsultacje: 15 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do zajęć, przygotowanie zadań domowych, zdobywanie informacji we własnym zakresie m.in. w zasobach internetowych: 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 5 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- ma podstawową wiedzę o języku chorwackim (poziom językowy B2) (K_W01)

- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka chorwackim w stopniu pozwalającym na kontynuowanie nauki (K_W02)

- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym, wpływających na rozwój obszaru kulturowego państw byłej Jugosławii na podstawie realizowanych tematów oraz własnych poszukiwań (K_W 08, K_W12)

- ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze Chorwacji i państw pojugosłowiańskich (K_W09)

- zna podstawowe zasady przekładoznawstwa odpowiednio do zaawansowania językowego (K_W10)

- ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych, widzi różnice między językiem oficjalnym, specjalistycznym i potocznym (K_W11)

- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym polsko-chorwackim. polsko-bałkańskim, kontrastywnym i międzykulturowym (K_W13)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z języka chorwackim odpowiednie dla danego poziomu językowego (K_U02)

- potrafi tłumaczyć z języka chorwackiego na język polski i z polskiego na język chorwacki odpowiednio do swojego poziomu językowego i tematyki objętej programem nauczania (K_U03, K_U04)

- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym, np. rozmowy telefoniczne, komunikatory społecznościowe, Internet (K_U05)

- potrafi pracować w mniejszych grupach i zespołowo według wskazówek i celów formułowanych przez prowadzącego zajęcia (K_U07)

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę, wzbogacać i rozwijać swoje umiejętności z zakresu tematyki programu zajęć przy wykorzystaniu zasobów np. Internetu, zasobów bibliotecznych (K_U08)

- posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i chorwackim z wykorzystaniem różnych źródeł o stopniu trudności odpowiednim dla danego poziomu językowego (K_U14, K_U15)

- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych osób oraz formułować wnioski (K_U16)

- ma umiejętności językowe zgodne z wymogami B2 w ramach języka specjalności (K_U18)

- rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na temat związany z kierunkiem studiów oraz większość rozmów, porozumiewających się w języku chorwackim (np. podczas krajowych i międzynarodowych spotkań oraz w ramach wymiany międzynarodowej) (K_U19)

- rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur (K_U20)

- potrafi rozpoznać różne rejestry i odmiany języka chorwackiego i języków byłej Jugosławii (K_U21)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju samodzielnie szukając informacji na interesujące go tematy objęte programem nauczania (K_K01)

- potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role, pracując w grupie, inspiruje inne osoby do realizacji zadań (K_K02)

- potrafi określić priorytety, służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, potrafi motywować grupę do pracy (K_K03)

- identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, samodzielnie podejmuje inicjatywę odbycia praktyk zawodowych z możliwością wykorzystania znajomości języka (K_K04)

- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Chorwacji i państw postjugosławiańskich i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K_K05)

- uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego Chorwacji i państw byłej Jugosławii (K_K06)

- wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych, np. poszukuje możliwości pracy o charakterze wolontariatu za granicą z możliwością wykorzystania znajomości języka (K_K07)

- dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do odpowiadającego poziomowi kształcenia poruszania się w obszarze kulturowym państw byłej Jugosławii (K_K08)Metody dydaktyczne:

Wśród metod dydaktycznych, odpowiednich dla poziomu językowego, znajdują się:

- ćwiczenia rozwijające rozumienie ze słuchu (odsłuchiwanie wybranych nagrań: fragmentów emisji radiowych, telewizyjnych, internetowych czy filmowych; odsłuchiwanie piosenek chorwackich): słuchanie ekstensywne, słuchanie intensywne, słuchanie selektywne na podstawie tekstów/nagrań i sytuacji komunikacyjnych

- ćwiczenia rozwijające rozumienie tekstu pisanego (czytanie i interpretacja zróżnicowanych tekstów pisanych o różnym stopniu skomplikowania - od pojedynczych napisów do całych tekstów, oraz rozumienie i formułowanie wypowiedzi odpowiednich do różnych sytuacji komunikacyjnych)

- ćwiczenia rozwijające poprawność gramatyczną (umiejętność rozpoznawania i stosowania poprawnych form językowych): ćwiczenia gramatyczne, odpowiednie dla poszczególnych zagadnień gramatycznych, np. transformacje tekstów, wstawianie poprawnych form

- ćwiczenia rozwijające komunikację (ćwiczenia w mówieniu, rozszerzanie słownictwa): komunikacja werbalna i niewerbalna, stymulowanie wypowiedzi, bodźce obrazkowe, słowne, dźwiękowe


Skrócony opis:

Zajęcia mają rozwinąć u studenta wszystkie kompetencje językowe – rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie, znajomość gramatyki na poziomie B2 i B2+. Jest to poziom średni ogólny, który daje studentowi możliwość swobodnego komunikowania się w ramach zdobytych umiejętności.

Pełny opis:

Različite teme iz članaka i interneta po izboru studenata: politika, društveni život, trgovina, ekonomija, kultura, zdravlje, znanost

Život i sport

Religija

Državni blagdani u Hrvatskoj i u Poljskoj

Imena i njihovo značenje

Kulinarstvo kroz regije Hrvatske

Flora i fauna

Kontinentalana i mediteranska Hrvatska ( razlike,sličnosti )

Bankarstvo

Način i mogućnosti studija u RH

Treća životna dob ( mirovina i život u njoj)

Literatura:

1. I. Pranjković, Sintaksa hrvatskoga jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.

2. I. Pranjković, Sintaksa hrvatskoga jezika: vježbenica za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.

3. M. Samardžija, Leksikologija hrvatskoga standardnoga jezika: udžbenik za 4. razred gimnazije, Zagreb, 1997.

4. M. Samardžija, Leksikologija hrvatskoga standardnoga jezika: vježbenica za 4. razred gimnazije, Zagreb, 1997.

5. J. Silić, Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.

6. J. Silić, Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika: vježbenica za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.

7. J. Silić, Morfologija hrvatskoga standardnog jezika: udžbenik za drugi razred gimnazije, Zagreb, 1995.

8. J. Silić, Morfologija hrvatskoga standardnog jezika: vježbenica za drugi razred gimnazije, Zagreb, 1995.

9. S. Ham, Školska gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb, 2000.

10. D. Raguž, Praktična hrvatska gramatika, Zagreb, 1997.

11. S. Težak – S. Babić, Gramatika hrvatskoga standardnog jezika, Zagreb, 1992.

12. V. Anić – J. Silić, Pravopis hrvatskoga jezika, Zagreb, 2001.

13. S. Babić – B. Finka – M. Moguš, Hrvatski pravopis, Zagreb, 2004.

14. M. Čubrić – M. Barbaroša Šikić, Praktični pravopis s vježbama i zadacima, Zagreb, 2004.

15. V. Anić, Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb, 2006.

16. M. Moguš – N. Pintarić, Poljsko-hrvatski rječnik, Zagreb, 2002.

17. Hrvatski enciklopedijski rječnik, Zagreb, 2002.

18. A. Menac – Ž. Fink-Arsovski – R. Venturin, Hrvatski frazeološki rječnik, Zagreb, 2003.

19. T. Sabljak, Rječnik hrvatskog žargona, Zagreb – Ljubljana, 2001.

20. J. Šonje, Rječnik hrvatskog jezika, Zagreb, 2000.

Dodatkowo:

1. Prasa chorwacka

2. Teksty literackie, popularno-naukowe

3. Materiały własne

4. Zasoby Internetu (portale społecznościowe, informacyjne, kulturalne, turystyczne)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest aktywność studenta zarówno na zajęciach, jak i poza zajęciami (przygotowywanie zadanych wypowiedzi ustnych, prezentacji, pisanie wypracowań, rozwiązywanie zadań gramatycznych), a także zaliczenie cząstkowych testów leksykalno-gramatycznych, weryfikujących kompetencje językowe przynajmniej na poziomie dostatecznym oraz testu końcowego (zaliczenie od 60% poprawnych rozwiązań).

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Domachowska
Prowadzący grup: Agata Domachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.