Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka współczesnego języka japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0726-s1JAP1z-GWJJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka współczesnego języka japońskiego
Jednostka: Zakład Japonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie ma

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 30 godzin = praca własna (zapoznanie się z materiałami, przygotowanie do egzaminu) [1,2 ECTS]

• 15 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,6 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

-- student ma podstawową wiedzę o języku japońskim (K_W01)

-- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka japońskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (K_W02)

-- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach językowych w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym (K_W13)


Efekty uczenia się - umiejętności:

-- student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii (K_U06)

-- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze (K_U08)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia z gramatyki opisowej współczesnego języka japońskiego zapewnią słuchaczom teoretyczne podstawy zarówno do praktycznej nauki języka, jak i do badań naukowych z dziedziny językoznawstwa japońskiego.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane w ramach przedmiotu Gramatyka współczesnego języka japońskiego :

1. Wstępna charakterystyka języka japońskiego:

a) zarys typologiczny;

b) afiliacja genetyczna;

c) historia;

d) pismo;

e) systemy transliteracji.

2. Fonetyka i fonologia języka japońskiego:

a) cechy dystynktywne i niedystynktywne;

b) fonemy języka japońskiego;

c) fonologia suprasegmentalna.

d) mory i sylaby;

e) akcent;

f) wybrane zagadnienia morfofonologiczne.

3. Morfologia - wprowadzenie:

a) klasyfikacja kategorii leksykalnych;

b) kryteria klasyfikacyjne i rozbieżności w istniejących klasyfikacjach.

4. Morfologia czasownika:

a) kategorie odmiany czasownika;

b) podział czasowników na klasy fleksyjne;

c) podgrupy czasowników: właściwe, przymiotne, spójka.

5. Morfologia kategorii nominalnych:

a) paradygmat odmiany przez przypadki;

b) wykładniki struktury informacyjnej w odmianie przez przypadki;

c) formanty słowotwórcze i derywacyjne.

6. Morfologia kategorii nieodmiennych:

a) przysłówki;

b) onomatopeje ("mimetyki");

c) wykrzykniki.

7. Składnia:

a) zdanie proste: podstawowe role elementów zdania, struktura fraz;

b) zdania złożone współrzędnie;

c) "łańcuchy zdaniowe";

d) zdania dopełnieniowe;

e) zdania przydawkowe.

8. Zróżnicowanie dialektalne języka japońskiego.

9. Inne języki z rodziny japonicznej.

Literatura:

R. Huszcza, J. Majewski, M. Ikushima, Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami, t. 1, Wyd. Akademickie Dialog 1998

R. Huszcza, J. Majewski, M. Ikushima, J. Pietrow, Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami, t. 2, Wyd. UJ 2003

inna literatura podana przez wykładowcę

Metody i kryteria oceniania:

test semestralny sprawdzający wiedzę i zdolności zdobyte w ciągu semestru (W01, W02, W13, U06, K01)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Arkadiusz Jabłoński, Krzysztof Stefański
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.