Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kurs komputerowy-podstawy administrowania systemem Linux

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-15KKPASL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kurs komputerowy-podstawy administrowania systemem Linux
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Systemy operacyjne

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 h

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 28 h

- czasy wymagany do uczestnictwa w procesie oceniania: 2 h

- czas wymagany do odbycia obowiązkowych praktyk: 0 h


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

Poniższe efekty kształcenia zawierają się kompetencjach K_W3,5,6 dla kierunku Informatyka Stosowana.


W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia charakteryzujące konfigurację i stan systemu komputerowego, m.in. fazy uruchamiania systemu komputerowego, poziomy pracy systemu operacyjnego, pamięć operacyjna, wymiany, pamięć podręczna stron i wymiany, bufory, interfejs sieciowy, itp.

W2: zna zasady konfiguracji komputera w sieci

W3: zna zasady zarządzania pakietami oprogramowania

W4: zna komendy do zarządzania procesami, plikami i oprogramowaniemEfekty uczenia się - umiejętności:

Poniższe efekty kształcenia zawierają się kompetencjach K_U2,4,5,7,10 dla kierunku Informatyka Stosowana


U1: potrafi uzyskać informacje o sprzętowej konfiguracji systemu komputerowego (architektura systemu, jednostka centralna, pamięć, interfejsy sieciowe, dyski)

U2: potrafi ustalać/zmieniać domyślny poziom pracy systemu

U3: potrafi włączać/wyłączać automatycznie uruchamiane przy starcie systemu usługi

U4: potrafi uzyskać informację o dostępnych/zainstalowanych pakietach oprogramowania; potrafi wyszukać pakiet w repozytorium/Sieci i go zainstalować

U5: potrafi zarządzać procesami

U5: potrafi zarządzać partycjami, systemami plików i plikami

U6: potrafi korzystać z dokumentacji (stron podręcznika systemowego)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Poniższe efekty kształcenia zawierają się kompetencjach K_K1 dla kierunku Informatyka Stosowana


K1: poszerza swoje kompetencje w zakresie komunikacji w mowie i na piśmie

K2: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w związku z rozwojem sprzętu i oprogramowaniaMetody dydaktyczne:

laboratoryjna

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie działania systemu operacyjnego klasy przemysłowej Red Hat Linux/CentOS poprzez analizę informacji uzyskiwanych dzięki zastosowaniu dostępnych w systemie narzędzi diagnostycznych oraz opanowanie w poszerzonym zakresie umiejętności zarządzania systemem z linii komend.

Pełny opis:

Złożoność współczesnych systemów komputerowych sprawia, że śledzenie ich pracy, konfiguracja lub strojenie wymaga dobrej teoretycznej znajomości podstaw działania systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Ta wiedza jest niezbędna do zrozumienia i

interpretacji parametrów pracy systemu, które można uzyskać dzięki całej gamie narzędzi diagnostycznych dostępnych administratorowi systemu. Bez tej wiedzy trudno także o poprawną (re)konfigurację systemu. Celem zajęć jest poznanie działania systemu operacyjnego Unix/Linux poprzez praktyczne administrowanie systemem komputerowym pracującym pod nadzorem systemu operacyjnego klasy przemysłowej Red Hat/CentOS. Wymaga to poznania szeregu komend diagnostycznych i konfiguracyjnych oraz zrozumienia dostarczanych przez nie informacji o stanie systemu i konsekwencji wprowadzanych zmian.

W ramach zajęć zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

1. Podstawowe parametry systemu komputerowego; układ katalogów i ich zawartość

2. Uruchamianie systemu komputerowego (konfiguracja GRUB-a, poziomy pracy, chkconfig)

3. Pakiety i zarządzanie pakietami (rpm, yum)

4. Procesy i zarządzanie procesami (top, ps, nice, kill, ulimit)

5. Zarządzanie pamięcią dyskową i plikami (df, du, fdisk/parted, mkfs, stat, itp., dowiązania sztywne i symboliczne); pamięć wymiany; montowanie systemów plików

6. Zarządzanie użytkownikami i grupami (useradd/mod/del, groupadd/mod/del)Zajęcia są skierowane zarówno do osób samodzielnie administrującyh stacjami roboczymi lub serwerami, jak i tych, które pragną pracować jako administratorzy systemów komputerowych wykorzystujących systemy operacyjne Unix/Linux. W czasie zajęć każdy z uczestników administruje oddzielnym (rzeczywistym bądź wirtualnym) system komputerowym.

Wymagania:

- znajomość podstaw pracy z systemem Unix/Linux

- zaliczenie przedmiotu Systemy operacyjne

- bierna znajomość j.angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji

Literatura:

Literatura

- zasadnicze pozycje literaturowe do wykładu z systemów operacyjnych i sieci komputerowych

- dokumentacja dostępna na stronach podręcznika systemowego i w Sieci

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot obejmuje 30 godzin ćwiczeń na pracowni komputerowej.

Laboratorium (2 godz): W1-4,U1-6,K1-2

Zaliczenie przedmiotu wymaga zdania kolokwium końcowego obejmującego część pisemną oraz

quiz (platforma Moodle). W części pisemnej sprawdzana jest znajomość pojęć, umiejętność

interpretowania danych uzyskiwanych przy pomocy programów diagnostycznych oraz sposobów

rozwiązywania problemów administracyjnych. W części quizowej sprawdzana jest praktyczna

znajomość komend uniksowych omawianych na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kobus
Prowadzący grup: Jacek Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kobus
Prowadzący grup: Jacek Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kobus
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kobus
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)