Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kurs komputerowy - Python

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-31KKP-DW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kurs komputerowy - Python
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagane są podstawy obsługi systemu operacyjnego MS Windows lub Linux.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (35 godz.):

- udział w ćwiczeniach – 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (25 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 10

- przygotowanie do kolokwium – 15


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1, W2 - Po ukończeniu tego kursu student:

- posiada wiedzę na temat zasad programowania w języku Python,

- zna większość tzw. funkcji wbudowanych oraz instrukcje z łożone języka Python,

- zna typy i własności zmiennych, w szczególności listy, krotki i słowniki,

- potrafi wykorzystywać moduły zewnętrzne do realizacji zadań programistycznych, np. operacje wejścia/wyjścia, transfer danych przez sieć internetową,

- wie na czym polega programowanie obiektowe i potrafi tworzyć własne klasy,

- potrafi pisać programy posiadające graficzny interfejs użytkownika,

- posiada umiejętność użycia Pythona do obróbki i wizualizacji różnego rodzaju danych.


(K_W03 - Informatyka Stosowana 1st., K_W06 Automatyka i Robotyka 1st. dla wszystkich powyższych zakresów wiedzy).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu tego kursu student:

U1, U2 - potrafi pisać średnio zaawansowane (do kilkuset linii kodu) programy w języku Python, (K_KU6, K_U11 - Informatyka Stosowana 1st., K_U02 Automatyka i Robotyka 1st.),

U3, U4 - wie gdzie znaleźć i jak wykorzystać internetowe podręczniki programowania aby powiększyć swoje zdolności programistyczne (K_KU6 - Informatyka Stosowana 1st., K_U03 Automatyka i Robotyka 1st.),

U5, U6 - potrafi zastosować język Python do rozwiązania danego problemu naukowego, informatycznego lub inżynieryjnego (K_U11 - Informatyka Stosowana 1st., K_U02 Automatyka i Robotyka 1st.).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1, K2 - Po ukończeniu tego kursu student zna ograniczenia własnej wiedzy i zdaje sobie sprawę, że efektywne, profesjonalne programowanie w języku Python wymagać będzie dalszego pogłębiania zdobytej wiedzy (K_K01 - Informatyka Stosowana 1st., K_K01 Automatyka i Robotyka 1st.).

Metody dydaktyczne:

Zagadnienia omawiane są przy użyciu prezentacji elektronicznej, która zwiera podstawowe informacje oraz przykładowe programy.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem kursu jest nauczenie od podstaw programowania w języku Python. Do kursu można przystąpić z praktycznie zerową wiedzą programistyczną. W trakcie kursu omówione zostaną i praktycznie przećwiczone wszystkie ważne aspekty programowania w języku Python.

Pełny opis:

Zakres omawianych tematów:

Wstęp - geneza i ideologia Pythona, porównanie z innymi językami programowania, jak zainstalować Pythona na różnych systemach operacyjnych, Python w internecie.

Konsola - omówienie podstawowych funkcji, z których można efektywnie korzystać w tzw. trybie konsoli.

Podstawy programowania - struktura bloków programu, komentarze, operatory, rozgraniczniki, słowa kluczowe, instrukcje proste, importowanie zewnętrznych modułów, zmienne globalne i lokalne.

Listy, krotki i słowniki - omówienie najważniejszych właściwości oraz operacji jakie można przeprowadzać na tego typu zmiennych.

Instrukcje złożone - czyli tworzenie warunków, pętli oraz definiowanie funkcji i procedur.

Operacje na plikach - podstawowe operacje odczytu i zapisu danych oraz wykorzystanie zewnętrznych modułów.

Programowanie obiektowe - podstawy, tworzenie klas, operacje na obiektach, dziedziczenie.

Podstawy tworzenia graficznego interfejsu użytkownika przy użyciu zewnętrznych biblioteki, omówienie podstawowych widżetów/kontrolek.

Wątki i Timery - czyli równoczesne wykonywanie różnych operacji oraz cykliczne powtarzanie wybranych fragmentów kodu.

Komunikacja internetowa - podstawy połączeń TCP oraz UDP.

Wizualizacja danych naukowych.

Literatura:

INTERNET:

Podrecznik programisty Pythona - opis jezyka

Guido van Rossum,

pl.python.org/docs/ref/ref.html

Zanurkuj w Pythonie Mark Pilgrim i inni,

pl.wikibooks.org/wiki/Zanurkuj_w_Pythonie

Oficjalna dokumentacja Pythona,

docs.python.org

Think Python. How to Think Like a Computer Scientist

Allen B. Downey

www.greenteapress.com/thinkpython/thinkpython.html

KSIĄŻKI:

Python. Wprowadzenie, Mark Lutz, wyd. HELION

Python. Od podstaw, praca wieloautorska, wyd. HELION

Prezentacje wykorzystane w trakcie ćwiczeń, dostępne

po zakończeniu kursu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie końcowego testu zaliczeniowego (W1, W2, U2, U2, U3, U4, U5, U6). Skala ocen:

ndst - <5 pkt. (<50 %)

dst - 5 pkt. (50 %)

dst plus - 6 pkt. (60 %)

db - 7 pkt. (70 %)

db plus - 8 pkt. (80 %)

bdb - 9 pkt. (90 %)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Katarzyński
Prowadzący grup: Krzysztof Katarzyński, Gniewomir Sarbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Katarzyński
Prowadzący grup: Krzysztof Katarzyński, Gniewomir Sarbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Katarzyński
Prowadzący grup: Krzysztof Katarzyński, Gniewomir Sarbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Katarzyński
Prowadzący grup: Gniewomir Sarbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Katarzyński, Gniewomir Sarbicki
Prowadzący grup: Krzysztof Katarzyński, Gniewomir Sarbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Katarzyński, Gniewomir Sarbicki
Prowadzący grup: Krzysztof Katarzyński, Gniewomir Sarbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)