Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Aparatura biomedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-APBIOM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aparatura biomedyczna
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw anatomii, podstaw fizyki i podstaw elektroniki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 30

- udział w wykładach - 30

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):45

- przygotowanie do wykładu- 15

- czytanie literatury- 15

- przygotowanie do egzaminu- 15

Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawy działania aparatury biomedycznej - K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi określić jaki rodzaj aparatury diagnostycznej i terapeutycznej jest stosowany dla uzyskania specyficznych informacji o stanie organizmu i pożądanych efektów terapeutycznych - K_U05

U2: ma świadomość szybkiego postępu techniki medycznej w oparciu o wdrożenia najnowszych odkryć nauk przyrodniczych - K_U09

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę dalszego kształcenia się; potrafi krytycznie oceniać pseudonaukowe metody diagnostyki i terapii medycznej - K_K01

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z fizycznymi podstawami działania współczesnej aparatury biomedycznej używanej w diagnostyce i terapii

Pełny opis:

Na treść wykładu składają się:

- podstawowe wiadomości o sygnałach i układach pomiarowych,

- omówienie fizycznych właściwości tkanek biologicznych i biomateriałów,

- metody badania narządów wzroku, słuchu i równowagi,

- metody pomiarów elektrofizjologicznych (diagnostyka EKG, MKG, EMG, EEG),

- diagnostyczne i terapeutyczne techniki fiberoskopowe (endo- laparo-, broncho- cysto-, kolono-, sigmoido-, torako-, laryngo-, angio-, artroskopia),

- metody obrazowania (OCT, ultradźwięki, RTG, CT, MRI, PET, termografia),

- techniki monitorowania układu oddechowego i układu krążenia,

- metody fizykoterapeutyczne (promieniowanie elektromagnetyczne i korpuskularne),

- aparatura podtrzymująca i wspomagająca funkcje życiowe (sztuczne organy, rozrusznik serca).

Prezentowane są zasady działania i fizykochemiczne podstawy oddziaływania aparatury biomedycznej z żywym organizmem, a także przykłady zastosowań w diagnostyce i terapii.

Literatura:

1. A.Z.Hrynkiewicz , E.Rokita (red.) – Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wyd. PWN, Warszawa 2000

2. R. Tadeusiewicz (red.) – Inżynieria biomedyczna, Wyd. AGH, Kraków 2008

3. P. Augustyniak, R. Tadeusiewicz (red.) – Podstawy inżynierii biomedycznej, Wyd. AGH, Kraków 2009

4. P. Augustyniak - Elektroniczna aparatura medyczna, Wyd. AGH, Kraków 2015

5. B. Gonet - Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe, Wyd. PZWL, Warszawa 2016

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny – efekty kształcenia W1,U1,U2,K1

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)