Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AR2PRAKT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0417) Świat pracy
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.fizyka.umk.pl/student/praktyki/
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość przepisów BHP

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład czasu pracy studenta, w tym konsultacje z opiekunem praktyk ze strony WFAiIS oraz firmy, (co najmniej 300 godz.)


Łącznie: co najmniej 300 godz. (10 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1:: Ma wiedzę umożliwiającą pracę indywidualną oraz w grupie podczas realizacji projektów jednej lub wielu dziedzin (projekty interdyscyplinarne) pełniąc w nich różne role zawodowe - K_W04


W2: Opisuje metody rozwiązywania problemów konstrukcyjnych z dziedziny automatyki, zna narzędzia do rozwiązywania zadań inżynierskich, ma wiedzę o specjalistycznym oprogramowaniu i bazach elementów konstrukcyjnych z zakresu automatyki przemysłowej - K_W02


W3: Opisuje i potrafi uwzględnić w procesie projektowania aspekty ekonomiczne i społeczne działalności inżyniera automatyka – K_W09


W4: Zna zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością inżyniera - K_W14, K_W09


W5: Zna potrzeby rynku związanego z automatyką przemysłową, zasady funkcjonowania i tworzenia oraz rozwoju firm z branży automatyki - K_W15

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego procesu projektowania układów automatyki, wykorzystuje i łączy różne metody konstrukcyjne i badawcze. Potrafi interpretować dane eksperymentalne oraz wyciągać wnioski z popełnianych błędów – K_U01, K_U02

U2: Potrafi użytkować i konfigurować narzędzia programistyczne stosowane w zakładzie pracy podczas odbywania praktyk. Potrafi wykorzystać metody naukowe poznane w toku studiów do rozwiązywania problemów zleconych przez opiekuna - K_U04, K_U05

U3: Potrafi przygotować raport z przebiegu praktyki zawodowej zawierający szczegółowy opis zadań projektowych oraz stopnia ich realizacji - K_U07

U4: Potrafi zaplanować harmonogram zadań i prac powierzonych przez opiekuna praktyk oraz dostrzec zróżnicowane aspekty ich wykonania w tym systemowe i pozatechniczne. Potrafi wykorzystać bazy danych w celu dokonania wstępnej analizy ekonomicznej przedsięwzięcia - K_U01, K_U13, K_U14

U5: Potrafi dołączyć do zespołu badawczego i współdziałać z osobami realizującymi bieżące zadania projektowe. Potrafi dyskutować, formułować i uzasadniać własne opinie podczas kontaktów ze specjalistami różnych dziedzin - K_U01, K_U15, K_U17

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie i docenia rolę mentora w procesie samodoskonalenia i pogłębiania własnych umiejętności, dostrzega potrzebę dalszego rozwoju - K_K01

K2: Posiada zdolność integracji z członkami zespołu badawczego i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania – K_K02, K_K03

K3: Posiada umiejętność oceny efektów pracy oraz jej wpływu na środowisko naturalne - K_K07

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- projektu

Skrócony opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 300 godzin oraz napisanie raportu końcowego.

Pełny opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 300 godzin. W tym czasie student, pod kierunkiem opiekuna praktyk, zobowiązany do zapoznania się ze strukturą zakładu pracy, oraz zasadami jego funkcjonowania. Ponadto powinien odbyć szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, wykonać zadania powierzone mu przez opiekuna. Zawodowe praktyki studenckie mają na celu osiąganie założonych efektów uczenia się przewidzianych dla praktyk Powinien ocenić zakres swoich wiadomości i umiejętności. Po odbyciu praktyki student powinien przedstawić raport końcowy.

Literatura:

Literatura uzależniona od tematyki i zadań przydzielonych przez opiekuna praktyk w danym zakładzie pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej jest przedstawienie przez studenta raportu z przebiegu praktyki. Raport powinien zawierać informacje o zadaniach powierzonych do realizacji w trakcie praktyk oraz stopniu ich wykonania. Powinien też opisywać nowe umiejętności i zawierać informacje o brakach w wiedzy napotkanych podczas wykonywania powierzonych zadań. Poza raportem student musi dostarczyć zaświadczenie, potwierdzone przez zakład pracy, o odbyciu 300 godzin praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 300 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korcala
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://www.fizyka.umk.pl/student/praktyki/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 480 godzin oraz napisanie raportu końcowego.

Pełny opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 480 godzin. W tym czasie student, pod kierunkiem opiekuna praktyk, zobowiązany do zapoznania się ze strukturą zakładu pracy, oraz zasadami jego funkcjonowania. Ponadto powinien odbyć szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, wykonać zadania powierzone mu przez opiekuna. Zawodowe praktyki studenckie mają na celu osiąganie założonych efektów uczenia się przewidzianych dla praktyk Powinien ocenić zakres swoich wiadomości i umiejętności. Po odbyciu praktyki student powinien przedstawić raport końcowy.

Literatura:

Literatura uzależniona od tematyki i zadań przydzielonych przez opiekuna praktyk w danym zakładzie pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 300 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korcala
Prowadzący grup: Andrzej Korcala
Strona przedmiotu: https://www.fizyka.umk.pl/student/praktyki/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 480 godzin oraz napisanie raportu końcowego.

Pełny opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 480 godzin. W tym czasie student, pod kierunkiem opiekuna praktyk, zobowiązany do zapoznania się ze strukturą zakładu pracy, oraz zasadami jego funkcjonowania. Ponadto powinien odbyć szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, wykonać zadania powierzone mu przez opiekuna. Zawodowe praktyki studenckie mają na celu osiąganie założonych efektów uczenia się przewidzianych dla praktyk Powinien ocenić zakres swoich wiadomości i umiejętności. Po odbyciu praktyki student powinien przedstawić raport końcowy.

Literatura:

Literatura uzależniona od tematyki i zadań przydzielonych przez opiekuna praktyk w danym zakładzie pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 300 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korcala
Prowadzący grup: Andrzej Korcala
Strona przedmiotu: https://www.fizyka.umk.pl/student/praktyki/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 480 godzin oraz napisanie raportu końcowego.

Pełny opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 480 godzin. W tym czasie student, pod kierunkiem opiekuna praktyk, zobowiązany do zapoznania się ze strukturą zakładu pracy, oraz zasadami jego funkcjonowania. Ponadto powinien odbyć szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, wykonać zadania powierzone mu przez opiekuna. Zawodowe praktyki studenckie mają na celu osiąganie założonych efektów uczenia się przewidzianych dla praktyk Powinien ocenić zakres swoich wiadomości i umiejętności. Po odbyciu praktyki student powinien przedstawić raport końcowy.

Literatura:

Literatura uzależniona od tematyki i zadań przydzielonych przez opiekuna praktyk w danym zakładzie pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 300 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Korcala
Prowadzący grup: Andrzej Korcala
Strona przedmiotu: https://www.fizyka.umk.pl/student/praktyki/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 480 godzin oraz napisanie raportu końcowego.

Pełny opis:

Zadaniem studenta jest przepracowanie w wybranym zakładzie pracy 480 godzin. W tym czasie student, pod kierunkiem opiekuna praktyk, zobowiązany do zapoznania się ze strukturą zakładu pracy, oraz zasadami jego funkcjonowania. Ponadto powinien odbyć szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP, wykonać zadania powierzone mu przez opiekuna. Zawodowe praktyki studenckie mają na celu osiąganie założonych efektów uczenia się przewidzianych dla praktyk Powinien ocenić zakres swoich wiadomości i umiejętności. Po odbyciu praktyki student powinien przedstawić raport końcowy.

Literatura:

Literatura uzależniona od tematyki i zadań przydzielonych przez opiekuna praktyk w danym zakładzie pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.