Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Projekt przejściowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AR2PROJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0710) Inżynieria i technika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekt przejściowy
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczone przedmioty: Modelowanie, identyfikacja i symulacja komputerowa,

Systemy nadzorujące SCADA,

Teoria i metody optymalizacji,

Programowanie obiektowe,

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 60 godz.):

- udział w laboratorium – 60 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 40 godz.)

- przygotowanie do laboratorium – 30 godz.

- przygotowanie do zaliczenia – 10 godz.


Łącznie: 100 godz. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę z zakresu obejmującego tematykę projektu przejściowego – K_W01, K_W07

W2: Posiada wiedzę pozwalającą pracować nad postawionym problemem o charakterze projektowym – K_W04

W3: orientuje się w najnowszych rozwiązaniach stosowanych w obszarze związanym z tematyką realizowanego projektu – K_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi integrować informacje pozyskane z literatury oraz dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski – K_U01

U2: Podczas rozwiązywania problemów i realizacji zadania projektowego potrafi zastosować metody naukowe i inżynierskie – K_U04

U3: Potrafi opracować dokumentację zadania projektowego – K_U07

U4: Potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych – K_U17

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie projektowe – K_K02

K2: Posiada kompetencje w zakresie twórczego udziału w projektach zespołowych – K_K03

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

- projektu

- doświadczeń

- obserwacji

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwiązanie przez studentów problemów o charakterze projektowo-konstrukcyjnym, obliczeniowym lub eksperymentalnym.

Pełny opis:

Prace realizowane przez studentów mają na celu zapoznanie z zasadami właściwego planowania, wykonania oraz dokumentowania wybranego zadania projektowego. Tematyka projektów jest ściśle związana z kierunkiem studiów i indywidualnie ustalana dla każdej grupy lub studenta. W ramach zajęć studenci projektują złożone obiekty, procesy lub systemy. Przeprowadzana jest ich analiza przy użyciu odpowiednich metod. W zależności od rodzaju projektowanego obiektu/systemu może być to analiza kompatybilności różnych komponentów, analiza ekonomiczna, analiza wydajności, analiza ryzyka.

Projekty, w zależności od stopnia złożoności i pracochłonności, mogą być realizowane indywidualnie lub w grupach.

Literatura:

Literatura obejmuje pozycje z zakresu związanego z tematem pracy przejściowej i jest ustalana w ramach konsultacji z opiekunem pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po zreferowaniu projektu i analizie przygotowanej dokumentacji projektowej: W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Lal-Jadziak, Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Jadwiga Lal-Jadziak, Tomasz Tarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Lal-Jadziak, Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Jadwiga Lal-Jadziak, Tomasz Tarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Lal-Jadziak, Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Tomasz Tarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Lal-Jadziak, Tomasz Tarczewski
Prowadzący grup: Tomasz Tarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)