Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AR2SEMMGR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student przystępujący do seminarium musi mieć wyznaczony temat pracy magisterskiej i jej opiekuna.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- 30 godziny z udziałem nauczyciela,

- 30 godzin pracy własnej nad przygotowaniem prezentacji i pracy pisemnej


Łącznie: 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wykonywanej pracy dyplomowej (K_W01, K_W02, K_W04)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w polskiej i obcej – w szczególności anglojęzycznej – literaturze fachowej (K_U01)

U2 – potrafi przedstawić wyniki badań własnych i zaczerpnięte z literatury w formie pisemnej, ustnej i w prezentacji multimedialnej, na poziomie specjalistycznym i popularnym (K_U02)

U3 – student potrafi krytycznie ocenić i dyskutować wyniki badań własnych i obcych ze studiowanej dziedziny (K_U15)

U4 – zna język angielski w stopniu umożliwiającym efektywne korzystanie z literatury fachowej (K_U16)

U5 – ma świadomość konieczności dotrzymywania terminów (K_U18)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – zna ograniczenia własnej wiedzy i dąży do jej poszerzenia (K_K01)

K2 – student potrafi formułować opinie na temat zagadnień studiowanej dziedziny i rozumie potrzebę popularyzacji jej osiągnięć (K_K07)

K3 – rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej oraz rzetelności badawczej i zawodowej (K_K06)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć seminaryjnych jest wyrobienie umiejętności klarownego prezentowania wyników swoich lub obcych przed szerszym audytorium oraz umiejętności dyskusji na tematy naukowe i techniczne.

Pełny opis:

Seminarium obejmuje swoim zakresem tematy wykonywanych przez studentów prac magisterskich. Każdy student wygłasza co najmniej dwa referaty, prezentujące ogólne tło wykonywanej przez siebie pracy, jej zamierzenia i stosowane metody oraz otrzymane rezultaty. Po każdym referacie następuje dyskusja wszystkich uczestników seminarium nad jego treścią, a następnie – dyskusja nad technicznymi i formalnymi aspektami dotyczącymi jakości prezentacji i wypowiedzi.

Ponadto każdy student przedstawia pracę pisemną wprowadzającą w problematykę swojej pracy dyplomowej. Praca ta, po zaakceptowaniu przez opiekuna, może stać się rozdziałem pracy magisterskiej.

Literatura:

Literaturę związaną z tematyką pracy magisterskiej ustala ze studentem opiekun pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest przygotowanie prezentacji i pracy pisemnej na odpowiednim poziomie merytorycznym i formalnym oraz udział w dyskusjach nad problemami prezentowanymi przez innych uczestników seminarium. Istotne jest również dotrzymywanie (niedotrzymywanie) terminów.

Referaty (prezentacje) są oceniane z uwzględnieniem:

- ich formalnej konstrukcji (w tym dotrzymania wyznaczonego czasu),

- przejrzystości prezentacji,

- merytorycznej poprawności przedstawianych treści,

- sposobu wypowiedzi,

- umiejętności skupienia uwagi słuchaczy.

Przy ocenie prac pisemnych szczególną uwagę zwraca się na:

- strukturę podziału treści,

- precyzję i oryginalność sformułowań,

- właściwe cytowanie źródeł.

Ocena prezentacji i prac pisemnych weryfikuje osiągnięcie efektów W1, U1 – U5, K2 – K3.

Ocena udziału w dyskusjach sprawdza osiąganie efektów U3, K1, K2, K3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 0 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Mandra
Prowadzący grup: Andrzej Dzieliński, Krystian Erwiński, Robert Frankowski, Marcin Iwanowski, Jadwiga Lal-Jadziak, Sławomir Mandra, Łukasz Niewiara, Marcin Paprocki, Tomasz Piotrowski, Tomasz Tarczewski, Piotr Wcisło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 0 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Mandra
Prowadzący grup: Krystian Erwiński, Sławomir Mandra, Tomasz Piotrowski, Rafał Szczepański, Tomasz Tarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Mandra
Prowadzący grup: Tomasz Tarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)