Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia miernictwa komputerowego dla AiR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ARMIERKO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0710) Inżynieria i technika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia miernictwa komputerowego dla AiR
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z podstaw elektroniki. Wymagane jest również zaliczenie przedmiotów: Fizyka ogólna i Matematyczne podstawy metrologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (40 godz.)

- udział w laboratoriach – 36 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 4 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (40 godz.)

- przygotowanie do laboratoriów– 15 godz.

- przygotowanie opracowań – 25 godz.


Łącznie: 80 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu:

W1: Student ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, w szczególności pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (temperatury, odległości), zna podstawy teorii niepewności pomiarowych oraz metody pomiaru podstawowych wielkości fizycznych – K_W03.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi stosować przetwornik A/C w pomiarach wielkości elektrycznych - K_U09, K_U10


U2: Potrafi zrealizować pomiary wielkości nieelektrycznych, np. temperatury, ciśnienia, natężenia światła – K_U08, K_U10


U3: potrafi w sposób uporządkowany przedstawić raport z wyników uzyskanych w trakcie przeprowadzanego eksperymentu i sformułować wnioski - K_U01, K_U02, K_U06


U4: potrafi uzupełniać wiedzę związaną z metrologią korzystając z literatury, dokumentacji, internetu - K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi krytycznie ocenić wiedzę z zakresu metrologii i dostrzegać jej aspekty pozatechniczne - K_K01, K_K05 dla AiR,

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Podczas zajęć na pracowni uczestnicy konstruują urządzenia pomiarowe różnych wielkości (elektrycznych i nieelektrycznych), którymi następnie dokonują pomiarów. Zebrane wyniki pomiarów są odpowiednio opracowywane i przedstawiane w raportach.

Pełny opis:

W ramach pracowni uczestnicy wykonują wybrane ćwiczenia z poniższej listy:

1. Pomiar częstotliwości.

2. Zliczanie impulsów przypadkowych.

3. Przetwornik ADC - pomiary napięcia i prądu.

4. Termometr cyfrowy – dioda półprzewodnikowa.

5. Termometr cyfrowy – termopara.

6. Pomiary ciśnień i przepływów w gazach.

7. Pomiar natężenia światła.

8. Pomiar rezystancji w funkcji temperatury.

9. Natężenia pola magnetycznego.

10. Ultradźwiękowy pomiar odległości.

11. Pomiar oporności metodą mostkową.

12. Pomiary tensometryczne.

Literatura:

1. Materiały z wykładu: Miernictwo komputerowe

2. Instrukcje do pracowni oraz literatura wymieniona w instrukcji do danego ćwiczenia

Literatura uzupełniająca:

1. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna

2. Smith S.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

3. Świsulski D.: Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Z każdego wykonanego ćwiczenia student oddaje opracowanie, które podlega ocenie.

Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń student odpowiada na pytania, które mają sprawdzić przygotowanie studenta do wykonania ćwiczenia. Odpowiedzi te także podlegają ocenie.

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią z uzyskanych przez studenta ocen cząstkowych (z opracowań i odpowiedzi). Uzyskana ocena stanowi podstawę do ostatecznej oceny z laboratorium wg tabeli:

ndst - (50% max liczby punktów)

dst- (60% max liczby punktów)

dst plus- (70% max liczby punktów)

db- (80% max liczby punktów)

db plus- (85% max liczby punktów)

bdb- pkt (95% max liczby punktów)

W procesie oceniania weryfikowane będzie osiągnięcie efektów kształcenia: W1 oraz U1-U3.

Oceniana będzie również aktywność: K1.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Andrzej Korcala, Michał Pawlak, Przemysław Płóciennik, Karol Strzałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Michał Pawlak, Przemysław Płóciennik, Marcin Szalkowski, Krzysztof Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Andrzej Korcala, Michał Pawlak, Karol Strzałkowski, Marcin Szalkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)