Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Administrowanie sieciami lokalnymi i serwerami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ASLIS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Administrowanie sieciami lokalnymi i serwerami
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka Stosowana s2. Przedmioty do wyboru specjalistyczne (wszystkie)
Strona przedmiotu: http://jkob.fizyka.umk.pl/ssk17
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagania:

- znajomość podstaw pracy z systemem Unix/Linux

- zaliczenie przedmiotu Systemy operacyjne oraz Sieci komputerowe

- bierna znajomość j.angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30h wykładu

30h ćwiczeń

60h pracy własnej

Razem: 120h (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Poniższe efekty kształcenia zawierają się kompetencjach K_W03,K_W05 dla kierunku Informatyka Stosowana.


Student

- zna znaczenie skrótów takich jak MBR, POST, DHCP, TFTP, PXE, SSH, DNS, itp.

- zna poszczególne fazy uruchamiania systemu komputerowego, także sposoby ładowania do pamięci systemu komputerowego jądra systemu operacyjnego

- zna sposób w jaki system operacyjny GNU/Linux zarządza urządzeniami, na czym polega dynamiczne tworzenie/usuwani plików urządzeń, zarządzanie nazwami urządzeń, itp.

- zna znaczenie i działanie usług (R)ARP, BOOTP, DHCP, TFTP, DNS, NFS

- zna podstawowe i zzawansowane funkcje protokołu SSH, m.in, sposoby uwierzytelniania, autoryzacji, przekazywanie portów, tunelowanie)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Poniższe efekty kształcenia zawierają się kompetencjach K_U01, K_U02, K_U03, K_U07,K_U09, K_U10 dla kierunku Informatyka Stosowana.


Student

- uruchamia system komputerowy w trybie ratunkowym, naprawia MBR

- instaluje program ładujący GRUB, modyfikuje jego konfigurację

- dodaje/usuwa usługi uruchamiane automatycznie po włączeniu systemu

- modyfikuje konfigurację podsystemu udev, aby tworzyć pliki urządzeń o wybranych przez użytkownika nazwach

- wymienia i objaśnia funkcje serwera DHCP, objaśnia sposób w jaki następuje autokonfiguracja hosta w sieci

- tworzy/modyfikuje pliki konfiguracyjne interfejsów sieciowych

- buduje tunele w oparciu o SSH

- konfiguruje usługę DNS, sprawdza działanie serwera DNS przy pomocy programu dig

- doskonali znajomość języka BASH do tworzenia skryptów ułatwiających wykonywanie czynności administracyjnych

- doskonali umiejętność posługiwania się dokumentacją programów i usług, wzbogaca znajomość terminologii fachowej w języku polskim i angielskim


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Poniższe efekty kształcenia zawierają się kompetencjach K_K01, K_K04 dla kierunku Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia.


K1: poszerza kompetencje w zakresie komunikacji w mowie i na piśmie

K2: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w związku z rozwojem sprzętu i oprogramowania


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie w teorii i praktyce zaawansowanych aspektów działania i wykorzystania systemu operacyjnego Red Hat Linux/CentOS, który jest szeroko stosowany jako system operacyjny serwerów klasy przemysłowej. Chodzi o poznanie i zrozumienie procesu i metod uruchamiania systemu komputerowego, sposobów zarządzania i konfiguracji interfejsów sieciowych, bezpiecznych metod zarządzania systemem komputerowym, instalacji i konfiguracji szeregu usług sieciowych.

Pełny opis:

Sprawne zarządzanie współczesnym systemem komputerowym pracującym pod nadzorem systemu operacyjnego Unix/Linux jest trudnym wyzwaniem nie tylko z uwagi na złożoność systemu operacyjnego oraz sprzętu, ale także na ich wzajemne uwarunkowania.

Popularność Internetu wiąże się z powszechną dostępnością rozmaitych usług sieciowych, które wymagają poprawnego działania sieciowych systemów komputerowych, na których te usługi są realizowane. Celem wykładu jest dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy o usługach sieciowych, które warunkują wygodne uruchamianie sieciowych systemów komputerowych, ich konfigurację oraz zdalne administrowanie.

Zajęcia (wykład oraz ćwieczenia w pracowni komputerowej) są skierowane zarówno do osób samodzielnie administrującyh stacjami roboczymi lub serwerami, jak i tych, które pragną pracować jako administratorzy systemów komputerowych wykorzystujących systemy operacyjne Unix/Linux.

W ramach wykładu zostaną omówione szczegółowo takie zagadnienia jak:

1. Uruchamiania systemu GNU/Linux

- sprawdzanie sprzętu i ładowanie systemu operacyjnego

- uruchamianie usług (poziomy pracy, system Upstart)

- zarządzanie usługami

2. Metody uruchamiania systemu Linux (dysk, USB, PXE, tryb rescue)

- konfigurowanie i instalacja programów ładujących LILO i GRUB/GRUB2

- protokoły BOOTP (ARP/RARP), DHCP, TFTP, PXE

3. Wykrywanie i dynamiczna konfiguracja urządzeń (podsystem udev)

4. Konfiguracja urządzeń sieciowych

5. Usługa nazw domenowych (DNS)

6. Bezpieczne rejestrowanie się, budowa bezpiecznych tuneli (protokół SSH)

7. Sieciowy system plików (NFS)

Ćwiczenia

W ramach zajęć laboratoryjnych każdy z uczestników zajęć pełni rolę samodzielnego administratora serwera pracującego pod nadzorem systemu operacyjnego CentOS. Administrator musi wykonać szereg zadań stanowiących ilustrację zagadnień omawianych na wykładzie,

m.in.:

- uruchomić system w trybie umożliwiającym jego naprawienie

- zainstalować i skonfigurować program ładujący GRUB

- przygotować system operacyjny do załadowania z klucza USB

- zapoznać się ze sposobami wyłączania systemu komputerowego

- zainstalować i skonfigurować usługi takie jak DHCP, TFTP, PXE

- zainstalować i skonfigurować usługę DNS

- skonfigurować usługę SSH do rejestrowania się bez podawania hasła, lokalnego i zdalnego przekierowywania portów i bezpiecznego przekazywania danych w trybie graficznym (X Forwarding)

- skonfigurować usługę NFS (tryby eksportowania i montowania zasobu, prawa dostępu)

Literatura:

Literatura:

- D. Mosberger and S. Eranian, IA-64 Linux Kernel, Prentice-Hall PTR, Upper Saddle River, 2002

- D. J. Barrett, R. E. Silverman, R. G. Byrnes, SSH, the Secure Shell: The Definitive Guide, O'Reilly, 2005

- dokumentacja dostępna na stronach podręcznika systemowego

- materiały dostępne w Sieci, m.in.

M. T. Jones, Inside the Linux boot process, http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-linuxboot/

W. Almesberger, Booting Linux: the history and the future, http://www.almesberger.net/cv/papers/ols2k-9.ps.gz

R. Smith, Multibooting with GRUB, Linux Magazine, http://www.linux-mag.com/id/1506/

Red Hat Magazine, Issue #8 June 2005 , http://www.redhat.com/magazine/008jun05/departments/tips_tricks/

M. Sobell, Ubuntu's Upstart event-based init daemon, Linux.com, February 08, 2008, http://www.linux.com/archive/feature/125977

R. Landley, Introducing initramfs, a new model for initial RAM disks, Linux Devices, 15 March 2006

http://www.linuxfordevices.com/c/a/Linux-For-Devices-Articles/Introducing-initramfs-a-new-model-for-initial-RAM-disks/

R. Rebe, O. Frommel, J-Ch Brendel, Device manager, http://www.linux-magazine.com/w3/issue/71/Dynamic_Device_Management_in%20Udev.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu obejmującego wyłożony materiał teoretyczny oraz wiedzę zdobytą w czasie ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga napisania szeregu skryptów bashowych, które wspomagają i dokumentują wykonanie praktycznych zadań związanych z administrowaniem systemem komputerowym, a także zaliczenia quizu (platforma moodle), który sprawdza praktyczną znajomość komend uniksowych stosow anych na zajęciach. Poprawność działania skryptów jest oceniana przy pomocy specjalnego programu, a ich jakość poprzez analizę kodu. Zaliczenie quizu wymaga uzyskania co najmniej 65% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kobus
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kobus
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)