Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Astrofizyka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ASTROFIZ2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Astrofizyka 2
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczenie przedmiotu "Astrofizyka 1"

Rodzaj przedmiotu:

kanon (atrybut wycofany)

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy: 120g

30g praca z udziałem nauczycieli - wykład

15g praca z udziałem nauczycieli - ćwiczenia

30g praca indywidualna - przygotowanie się do bieżących zajęć

15g praca indywidualna - przygotowanie się do zaliczeń na ćwiczeniach

30g praca indywidualna - przygotowanie się do egzaminu

Efekty uczenia się - wiedza:

po zaliczeniu przedmiotu student


W1: zna podstawowe procesy i zjawiska fizyczne zachodzące w

różnych obiektach astrofizycznych.

W2: zna budowę i ewolucję gwiazd o małych i dużych masach

W3: zna podstawowe metody badań różnych obiektów astrofizycznych


Efekty te wpisują się w kierunkowe efekty kształcenia


K_W06

zna prawa rządzące zjawiskami astronomicznymi, zna budowę i ewolucję poszczególnych składowych wszechświata na rozmaitych skalach, od układu planetarnego, poprzez gwiazdy, galaktyki, po skalę kosmologiczną

Efekty uczenia się - umiejętności:

po zaliczeniu przedmiotu student


U1: umie rozpoznawać procesy fizyczne leżące u podłoża zjawisk astronomicznych


kierunkowe efekty kształcenia:


K_U08 potrafi posługiwać się terminologią astronomiczną, potrafi wypowiadać się na temat aktualnych badań astronomicznych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

po zaliczeniu przedmiotu student


K1: ma świadomość kluczowej roli fizyki i matematyki w opisie obiektów i zjawisk astronomicznych

K2: ma świadomość związku astronomii z innymi naukami przyrodniczymi


kierunkowe efekty kształcenia


K_K04: potrafi formułować opinie na temat współczesnych zagadnień fizycznych i astronomicznych, rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć astronomii

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny

ćwiczenia konwencjonalne

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

drugi z dwóch wykładów poświęconych przeglądowi całej astrofizyki,

obejmuje zagadnienia związane z procesami powstawania gwiazd o masie od 0.1 do 50 mas Słońca, produkcji pierwiastków i energii, transportu energii we wnętrzu gwiazdy, atmosfery gwiazdowe, opis właściwości i głównych procesów fizycznych w gromadach gwiazdowych, Galaktyce, galaktykach normalnych i aktywnych oraz gromad galaktyk, elementarne pojęcia z zakresu kosmologii

Pełny opis:

Szczegółowy program:

- Podstawy fizyczyne formowania gwiazd; równowaga hydrostatyczna, kryterium Jeans'a, twierdzenie wirału, funkcja masy początkowej, czas spadku swobodnego, ewolucja gwiazd przed osiągnięciem ciągu głównego

- Podstawy teorii wnętrza gwiazd; równania struktury, rodzaje transportu energii, modele politropowe, równanie stanu, przyczyny zmienności gwiazd, podstawy astrosejsmologii

- Synteza pierwiastków: postawy fizyczne fuzji pierwiastków, podstawowe cykle syntezy, wydajność produkcji energii, czas życia gwiazdy na ciągu głównym, zaawansowane reakcje syntezy

- Atmosfery gwiazdowe i transfer promieniowania

- Właściwości niektórych pozostałości ewolucji gwiazd; gwiazdy neutronowe, czarne dziury

- Gromady gwiazdowe i Galaktyka; populacje gwiazd, główne procesy fizyczne w galaktykach, ewolucja dynamiczna, skład chemiczny, ciemna materia

- Wstęp do fizyki materii międzygwiazdowej: główne składowe, właściwości gazu neutralnego i molekularnego, szacowanie parametrów fizycznych ośrodka

- Charakterystyka galaktyk i gromad galaktyk; opis obserwacyjny, budowa, podstawowe relacje kinematyka-jasność, ramiona spiralne, gaz koronalny.

- Charakterystyka galaktyk aktywnych; klasyfikacja, rozmaitości

AGN, modele fizyczne

- Wprowadzenie do opisu fizycznego Wszechświata; prawo Hubble'a, ogólna struktura Wszechświata, zasady kosmologiczne, parametry kosmologiczne

Literatura:

Wykład oparty na autorskiej kompilacji różnych podręczników i artykułów przeglądowych. W zakresie astrofizyki gwiazd godny polecenia jest podręcznik:

F. LeBlanc, "An introduction to stellar astrophysics", Wiley & Sons, 2010 (dostępna wersja elektroniczna)

H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K.J. Donner, "Astronomia ogólna", PWN, 2020

Inne podręczniki:

M. Jaroszyński, "Galaktyki i budowa Wszechświata, PWN, 1993

J. Kreiner, "Astronomia z astrofizyką", PWN, 1992

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

1) raporty z trzech ustalonych na dany semestr zagadnień,

2) kolokwium (pięć zadań)

Kryterium wystawienia oceny:

50% - dostateczny,

60% - dostateczny plus,

70% - dobry,

80% - dobry plus,

90% - bardzo dobry.

Wykład: egzamin pisemny 5 pytań z zakresu prezentowanego na wykładzie

każde pytanie oceniane w skali 0-5 punktów

11-13 punktów to ocena 3,0,

14-16p to 3,5

17-19p to 4,0

20-22p to 4,5

23-25p to 5,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- egzamin: W1, W2, W3, U1, K1, K2

- kolokwia: W1, W2, W3, U1, K1, K2

- raporty: W1, W2, W3, U1, K1, K2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz, Marian Szymczak
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Marian Szymczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Ćwiczenia odbędą się w trybie synchronicznym przy użyciu platformy BigBlueButton.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartkiewicz, Marian Szymczak
Prowadzący grup: Anna Bartkiewicz, Marian Szymczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Ćwiczenia odbędą się w trybie synchronicznym przy użyciu platformy BigBlueButton.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Bąkowska
Prowadzący grup: Karolina Bąkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Ćwiczenia odbędą się w trybie synchronicznym przy użyciu platformy BigBlueButton.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Bąkowska
Prowadzący grup: Karolina Bąkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Ćwiczenia odbędą się w trybie synchronicznym przy użyciu platformy BigBlueButton.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)