Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Astronomia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ASTROG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Astronomia ogólna
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

90 godzin lekcyjnych,

w tym:

30g praca z udziałem nauczycieli - wykład

15g praca indywidualna - przygotowanie się do bieżących zajęć

45g praca indywidualna - przygotowanie się do egzaminu

Efekty uczenia się - wiedza:

student zna podstawy astronomii bez których nie możliwe jest zrozumienia innych zajęć astronomicznych (K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności:

student zdobywa podstawową wiedzę w zakresie astronomii, która pozwala mu na samodzielne pogłębianie swojej wiedzy w określonych kierunkach (K_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

poziom kursu pozwala na naturalne włączenie się w kolejne, bardziej wyspecjalizowane wykłady astronomiczne (K_K04)

Metody dydaktyczne:

wykład konwencjonalny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Wykład ma na celu szczegółowe poznanie studentów, rozpoczynających studia na kierunku astronomii, z podstawowymi pojęciami i treściami klasycznych działów astronomii.

Pełny opis:

Na wykładach omówione będą w szczególności:

Historia i podział astronomii

Rozwój narzędzi i metod obserwacyjnych

Elementy astronomii sferycznej

Wyznaczanie prędkości tangencjalnych i radialnych

Problem odległości w astronomii

Prawa kinematyki i zasady dynamiki

Ruch ciał w układzie słonecznym - elementy orbit

Struktura i własności Układu Słonecznego

Dynamika Ziemi

Jasności gwiazd - systemy fotometryczne

Widma gwiazd, klasyfikacja widmowa

Diagram H-R

Mechanizmy promieniowania

Interpretacja widm gwiazdowych

Powstawanie i budowa gwiazd

Źródła energii gwiazd

Ewolucja gwiazd

Końcowe stadia ewolucji - gwiazdy kompaktowe

Tory ewolucyjne gwiazd o różnych masach na diagramie H-R

Układy podwójne - wyznaczanie mas i promieni gwiazd

Gwiazdy zmienne fizycznie - pulsacje

Droga Mleczna: struktura, kinematyka, rozkład mas - problem Ciemnej Materii.

Obserwacyjne podstawy kosmologii: galaktyki, gromady galaktyk, prawo Hubble'a, promieniowanie mikrofalowe tła, problem gęstości energii-materii

Zasady kosmologiczne

Modele ewolucji Wszechświata

Problem Ciemnej Energii

Obieg materii kosmicznej w cyklach: powstawanie gwiazd - wzbogacanie chemiczne ośrodka - tworzenie kolejnych generacji obiektów

Powstawanie dysków protoplanetarnych - formacja planet

Powstanie Układu Słonecznego

Detekcja i klasyfikacja egzoplanet

Podstawowe środowiska i typy reakcji chemicznych w kosmosie

Problem powstania życia na Ziemi

Życie pozaziemskie i inne cywilizacje

Literatura:

E. Rybka: Astronomia ogólna, PWN, Warszawa, 1983

J. Kreiner: Astronomia z Astrofizyką, PWN, Warszawa, 1992

Karttunen, H., Kroger, P., Oja, H., Poutanen, M., Donner, K. J.: Fundamental Astronomy, Springer, Berlin, 2007 (w języku angielskim)

Michael Zeilik, Stephen A. Gregory "Introductionary Astronomy & Astrophysics", Thomson Learning (w jęz. angielskim)

Tematyczne artykuły specjalistyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceny: egzamin pisemny obejmujący przekrojowo zagadnienia z kursu.

Kryteria oceny: uzyskanie odpowiedniej ilości punktów za: krótkie opracowanie wybranego tematu, rozwiązanie 2 -3 zadań rachunkowych oraz zadowalające odpowiedzi na wybrane pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Toma Tomov
Prowadzący grup: Dariusz Kubicki, Maciej Mikołajewski, Toma Tomov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Mikołajewski, Toma Tomov
Prowadzący grup: Maciej Mikołajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Strobel
Prowadzący grup: Andrzej Strobel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Strobel
Prowadzący grup: Andrzej Strobel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Strobel
Prowadzący grup: Andrzej Strobel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gracjan Maciejewski
Prowadzący grup: Gracjan Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)