Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza sygnałów biomedycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ASYGBIO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0548) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z matematyką i statystyką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza sygnałów biomedycznych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Analiza matematyczna

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 (15 wykład + 15 ćwiczenia)

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 30

Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 15


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 – posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu własności sygnałów biomedycznych.

K_W04 – posiada wiedzę na temat metod i technik analizy sygnałów biomedycznych


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 – potrafi zastosować wybrane metody analizy sygnałów do rozwiązywania problemów z dziedziny analizy sygnałów biomedycznych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności; potrafi precyzyjnie formułować pytania; rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przybliżenie podstawowych zagadnień z dziedziny analizy sygnałów. Szczególny nacisk położony będzie na sygnały biomedyczne, w tym z tomografii optycznej.

Pełny opis:

Typy sygnałów i sposoby ich parametryzacji

Częstotliwościowa oraz czasowo-częstotliwościowa analiza sygnałów.

Filtracja sygnałów. Filtry rekursywne, nierekursywne, adaptacyjne.

Zastosowania metod analizy sygnałów w ciągu analizy danych w tomografii optycznej.

Literatura:

Zieliński T.P.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, WKŁ, Warszawa, 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu i ćwiczeń na podstawie egzaminu praktycznego.

Oceniana wiedza dotycząca sygnałów i sygnałów biomedycznych (K_W01,

K_W04) oraz umiejętność jej praktycznego zastosowania (K_U02).

Kryteria oceniania:

50-60% punktów - ocena: 3

60-70% punktów - ocena: 3+

70-80% punktów - ocena: 4

80-90% punktów - ocena: 4+

90-100% punktów - ocena 5

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)