Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Astronomia współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-AWSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Astronomia współczesna
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Astronomia ogólna, fizyka ogólna. Język angielski.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy: 90g


30g praca z udziałem nauczycieli - wykład

30g praca indywidualna - przygotowanie się do bieżących zajęć

30g praca indywidualna - przygotowanie się do egzaminu


Efekty uczenia się - wiedza:


W1:


zna podstawowe metody badawcze, instrumentarium i problemy naukowe astronomii obserwacyjnej w różnych obszarach widma elektromagnetycznegoEfekty te wpisują się w efekty kształcenia dla kierunku Astronomia studiów drugiego stopniaK_W01


posiada pogłębioną wiedzę z obszarów fizyki ściśle powiązanych z astronomiąK_W03


zna procesy fizyczne zachodzące w gwiazdach, galaktykach, ośrodku międzygwiazdowym i międzygalaktycznym, posiada pogłębioną wiedzę w zakresie astronomii obserwacyjnej


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:


rozpoznaje narzędzia badawcze i charakterystyczne problemy w róznych zakresach widma


U2:


potrafi zrozumieć publikowane w literaturze analizy w zakresie współczesnej astronomii obserwacyjnejEfekty te wpisują się w efekty kształcenia dla kierunku Astronomia studiów drugiego stopniaK_U04


ma świadomość związku współczesnych badań wszechświata z rozwojem fizyki na poziomie fundamentalnym

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:


potrafi wskazać podstawowe problemy i narzeęzia badawcze współczesnej astronomii obserwacyjnejEfekty te wpisują się w efekty kształcenia dla kierunku Astronomia studiów drugiego stopniaK_K01


zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład multimedialny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Student poznaje ograniczenia obserwacji z powierzchni Ziemii oraz narzędzia i techniki obserwacyjne w poszczególnych zakresach widma elektromagnetycznego.

Pełny opis:

Tematyka wykładów obejmuje:

Budowę atmosfery Ziemi

Astronomię w zakresie optycznyczm

Astronomię w zakresie UV, X, gamma, IR, mikrofal i radiowym

Literatura:

P. Lena ,,Observational astronomy''

Metody i kryteria oceniania:

wykład: egzamin ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)