Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bazy danych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-BAZY2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bazy danych II
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student przystępujący do tego przedmiotu powinien:

1) znać podstawy systemów operacyjnych

2) znać podstawowe algorytmy i struktury danych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

170 godzin lekcyjnych

w tym:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 85 h (30 h wykładu, 45 h ćwiczeń, 10 h konsultacji)

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 45 h (bieżące przygotowanie do kolejnych wykładów, ćwiczeń i sprawdzianów)

- czas poświęcony na pracę nad projektem bazodanowym - 20 h

- czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 20 h (przygotowanie do egzaminu)

- czas wymagany do odbycia obowiązkowych praktyk: 0 h


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1 - zna reguły algebry relacyjnej (informatyka stosowana K_W03)

W2 - zna zasady przetwarzania transakcyjnego (informatyka stosowana K_W03)

W3 - zna zasady optymalizacji zapytań (informatyka stosowana K_W03)

W4 - zna i rozumie mechanizmy bezpieczeństwa stosowane w bazach danych (informatyka stosowana K_W07)

W5 - zna i rozumie niestandardowe modele baz danych: obiektowe bazy danych/dedukcyjne bazy danych (informatyka stosowana K_W03)

W6 - rozumie działanie rozproszonych baz danych (informatyka stosowana K_W03).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1 - potrafi tworzyć model konceptualny bazy danych z wykorzystaniem diagramów ER (EER) i transformować go do modelu relacyjnego (informatyka stosowana K_U01)

U2 - potrafi przeanalizować poprawność schematu, zidentyfikować zależności funkcyjne i zredukować schemat do odpowiedniej postaci normalnej (informatyka stosowana K_U01)

U3 - potrafi wykorzystać język DDL do definiowania obiektów baz danych (tabel, widoków, procedur składowanych i wyzwalanych) (informatyka stosowana K_U01. KU_10)

U4 - potrafi budować złożone zapytania w języku SQL (informatyka stosowana K_U06, K_U10)

U5 - potrafi zarządzać bezpieczeństwem bazy danych i autoryzacją (informatyka stosowana K_U10, K_U13)

U6 - potrafi zaprojektować aplikacje bazodanowe z użyciem jednej z metod dostępu(OLE DB, ODBC, JDBC, ADO.NET) (informatyka stosowana K_U10)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1 - rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia się i poszerzania swojej wiedzy (informatyka stosowana K_K01)

K2 - rozumie konsekwencje złych modeli bazodanowych (informatyka stosowana K_K02)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami i technologiami niezbędnymi do projektowania, implementowania i wykorzystywania systemu bazy danych, w szczególności z:

- funkcjami i strukturą systemów baz danych

- relacyjnym modelem danych oraz relacyjnymi bazami danych.

- językiem zapytań do relacyjnych baz danych

- projektowaniem baz danych

- programowaniem serwerów baz danych

Wymagania: Zaliczone Systemy operacyjne, Algorytmy i struktury danych oraz Sieci komputerowe

Pełny opis:

Program wykładu przewiduje przedstawienie następujących zagadnień:

1. Model encji – związków

2. Relacyjny model danych (algebra relacyjna, rachunek relacyjny)

3. SQL (ewentualnie rozszerzenia PL/SQL, T-SQL)

4. Projektowanie baz danych (zależności funkcjonalne, postaci normalne)

5. Przetwarzanie transakcyjne i optymalizacja zapytań

6. Problemy bezpieczeństwa w bazach danych (schemat uprawnień, kopie bezpieczeństwa)

7. Fizyczna organizacja baz danych (organizacja plików, typy plików, indeksy, pamięci zewnętrzne, RAID)

8. Data mining (eksploracja danych) oraz hurtownie danych

9. Obiektowo zorientowane i obiektowe relacyjne systemy bazy danych

10. Rozproszone i równoległe systemy baz danych

11. Kierunki rozwoju (genomiczne bazy danych – bioinformatyka, mobilne bazy danych, XML,...)

12. Sposoby komunikacji z bazami danych

Literatura:

1. Elmasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz danych, Wyd. Helion, (4th Edition), 2005

2. Date C. J., An Introduction to Database System, Adison-Wesley Pub. Comp., również WNT – W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000

3. R. Ramakrishnan, J. Gehrke, Database Management Systems, 2nd edition, WCB/McGraw-Hill, 2001

4. S. Sumathi, S. Esakkirajan, Fundamentals of Relational Database Management Systems, Springer 2007

5. J.D. Ullman, Systemy baz danych, WNT, Warszawa 1988.

6. J.D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach, ocny projektu oraz zaliczenia na ocenę pozytywna co najmniej dwóch sprawdzianów.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz wyniku egzaminu. Egzamin składa się z trzech części: testu wielokrotnego wyboru sprawdzającego podstawową wiedzę i umiejętności, części praktycznej - umiejętności budowania złożonych kwerend, programowania baz danych, budowy schematów baz danych, itp. oraz z tradycyjnej formy egzaminu pisemnego (teoria/zadania "rachunkowe").

Egzamin sprawdza osiągnięcie efektów W1-W5, U2-U4

Sprawdziany – W1-W6, U1-U5

Projekt bazy danych - W3, U1-U6

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Andrysiak
Prowadzący grup: Tomasz Andrysiak, Michał Meina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Meszyński
Prowadzący grup: Michał Meina, Sebastian Meszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Przewidywany program wykładu:

1. Wprowadzenie do nie-relacyjnych baz danych, problematyka oraz skrótowy przegląd modeli danych

2. Indeksy

3. Transakcje

4. Bazy równoległe

5. Partycjonowanie danych oraz spójność

6. ACID oraz BASE

7. Koncepcja Ewentualnej Spójności oraz Twierdzenie Brewera

8. Odwrócony indeks i wyszukiwanie pełnotekstowe

9. Bazy danych klucz-wartość

10. Dokumentowe bazy danych / obiektowe bazy danych

11. Bazy danych XML

12. Grafowe bazy danych

13. Elementy analizy danych

Przewidywany program laboratorium:

1. Narzędzia oraz organizacja pracy

2. Bazy Dokumentowe: na przykładzie MongoDB oraz koncepcja Query-by-Example

3. Bazy Dokumentowe: modelowanie danych oraz zapytania

4. Bazy Klucz-wartość: modelowanie I

5. Bazy Klucz-wartość: modelowanie II

6. Bazy Klucz-wartość: partycjonowanie i ewentualna spójność

7. Odwrócony indeks i wyszukiwanie pełnotekstowe I

8. Odwrócony indeks i wyszukiwanie pełnotekstowe II

9. Memcache na przykładzie REDIS

10. Bazy grafowe

11. Bazy grafowe

12. Bazy XML - modelowanie i programowanie

13. Bazy XML - zapytania

14. Bazy obiektowe

15. SPARCQL

16. Apache Spark

17. Projekt

Literatura:

1. Martin Fowler i Pramod J. Sadalage, “NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence”

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Meszyński
Prowadzący grup: Sebastian Meszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Przewidywany program wykładu:

1. Wprowadzenie do nie-relacyjnych baz danych, problematyka oraz skrótowy przegląd modeli danych

2. Indeksy

3. Transakcje

4. Bazy równoległe

5. Partycjonowanie danych oraz spójność

6. ACID oraz BASE

7. Koncepcja Ewentualnej Spójności oraz Twierdzenie Brewera

8. Odwrócony indeks i wyszukiwanie pełnotekstowe

9. Bazy danych klucz-wartość

10. Dokumentowe bazy danych / obiektowe bazy danych

11. Bazy danych XML

12. Grafowe bazy danych

13. Elementy analizy danych

Przewidywany program laboratorium:

1. Narzędzia oraz organizacja pracy

2. Bazy Dokumentowe: na przykładzie MongoDB oraz koncepcja Query-by-Example

3. Bazy Dokumentowe: modelowanie danych oraz zapytania

4. Bazy Klucz-wartość: modelowanie I

5. Bazy Klucz-wartość: modelowanie II

6. Bazy Klucz-wartość: partycjonowanie i ewentualna spójność

7. Odwrócony indeks i wyszukiwanie pełnotekstowe I

8. Odwrócony indeks i wyszukiwanie pełnotekstowe II

9. Memcache na przykładzie REDIS

10. Bazy grafowe

11. Bazy grafowe

12. Bazy XML - modelowanie i programowanie

13. Bazy XML - zapytania

14. Bazy obiektowe

15. SPARCQL

16. Apache Spark

17. Projekt

Literatura:

1. Martin Fowler i Pramod J. Sadalage, “NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)