Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bazy danych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-BAZY2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Bazy danych II
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student przystępujący do tego przedmiotu powinien:

1) znać podstawy systemów operacyjnych

2) znać podstawowe algorytmy i struktury danych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

170 godzin lekcyjnych

w tym:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 85 h (30 h wykładu, 45 h ćwiczeń, 10 h konsultacji)

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 45 h (bieżące przygotowanie do kolejnych wykładów, ćwiczeń i sprawdzianów)

- czas poświęcony na pracę nad projektem bazodanowym - 20 h

- czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 20 h (przygotowanie do egzaminu)

- czas wymagany do odbycia obowiązkowych praktyk: 0 h


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1 - zna reguły algebry relacyjnej (informatyka stosowana K_W03)

W2 - zna zasady przetwarzania transakcyjnego (informatyka stosowana K_W03)

W3 - zna zasady optymalizacji zapytań (informatyka stosowana K_W03)

W4 - zna i rozumie mechanizmy bezpieczeństwa stosowane w bazach danych (informatyka stosowana K_W07)

W5 - zna i rozumie niestandardowe modele baz danych: obiektowe bazy danych/dedukcyjne bazy danych (informatyka stosowana K_W03)

W6 - rozumie działanie rozproszonych baz danych (informatyka stosowana K_W03).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1 - potrafi tworzyć model konceptualny bazy danych z wykorzystaniem diagramów ER (EER) i transformować go do modelu relacyjnego (informatyka stosowana K_U01)

U2 - potrafi przeanalizować poprawność schematu, zidentyfikować zależności funkcyjne i zredukować schemat do odpowiedniej postaci normalnej (informatyka stosowana K_U01)

U3 - potrafi wykorzystać język DDL do definiowania obiektów baz danych (tabel, widoków, procedur składowanych i wyzwalanych) (informatyka stosowana K_U01. KU_10)

U4 - potrafi budować złożone zapytania w języku SQL (informatyka stosowana K_U06, K_U10)

U5 - potrafi zarządzać bezpieczeństwem bazy danych i autoryzacją (informatyka stosowana K_U10, K_U13)

U6 - potrafi zaprojektować aplikacje bazodanowe z użyciem jednej z metod dostępu(OLE DB, ODBC, JDBC, ADO.NET) (informatyka stosowana K_U10)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1 - rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia się i poszerzania swojej wiedzy (informatyka stosowana K_K01)

K2 - rozumie konsekwencje złych modeli bazodanowych (informatyka stosowana K_K02)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami i technologiami niezbędnymi do projektowania, implementowania i wykorzystywania systemu bazy danych, w szczególności z:

- funkcjami i strukturą systemów baz danych

- relacyjnym modelem danych oraz relacyjnymi bazami danych.

- językiem zapytań do relacyjnych baz danych

- projektowaniem baz danych

- programowaniem serwerów baz danych

Wymagania: Zaliczone Systemy operacyjne, Algorytmy i struktury danych oraz Sieci komputerowe

Pełny opis:

Program wykładu przewiduje przedstawienie następujących zagadnień:

1. Model encji – związków

2. Relacyjny model danych (algebra relacyjna, rachunek relacyjny)

3. SQL (ewentualnie rozszerzenia PL/SQL, T-SQL)

4. Projektowanie baz danych (zależności funkcjonalne, postaci normalne)

5. Przetwarzanie transakcyjne i optymalizacja zapytań

6. Problemy bezpieczeństwa w bazach danych (schemat uprawnień, kopie bezpieczeństwa)

7. Fizyczna organizacja baz danych (organizacja plików, typy plików, indeksy, pamięci zewnętrzne, RAID)

8. Data mining (eksploracja danych) oraz hurtownie danych

9. Obiektowo zorientowane i obiektowe relacyjne systemy bazy danych

10. Rozproszone i równoległe systemy baz danych

11. Kierunki rozwoju (genomiczne bazy danych – bioinformatyka, mobilne bazy danych, XML,...)

12. Sposoby komunikacji z bazami danych

Literatura:

1. Elmasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz danych, Wyd. Helion, (4th Edition), 2005

2. Date C. J., An Introduction to Database System, Adison-Wesley Pub. Comp., również WNT – W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000

3. R. Ramakrishnan, J. Gehrke, Database Management Systems, 2nd edition, WCB/McGraw-Hill, 2001

4. S. Sumathi, S. Esakkirajan, Fundamentals of Relational Database Management Systems, Springer 2007

5. J.D. Ullman, Systemy baz danych, WNT, Warszawa 1988.

6. J.D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach, ocny projektu oraz zaliczenia na ocenę pozytywna co najmniej dwóch sprawdzianów.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz wyniku egzaminu. Egzamin składa się z trzech części: testu wielokrotnego wyboru sprawdzającego podstawową wiedzę i umiejętności, części praktycznej - umiejętności budowania złożonych kwerend, programowania baz danych, budowy schematów baz danych, itp. oraz z tradycyjnej formy egzaminu pisemnego (teoria/zadania "rachunkowe").

Egzamin sprawdza osiągnięcie efektów W1-W5, U2-U4

Sprawdziany – W1-W6, U1-U5

Projekt bazy danych - W3, U1-U6

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pepłowski
Prowadzący grup: Michał Meina, Piotr Pepłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pepłowski
Prowadzący grup: Michał Meina, Piotr Pepłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pepłowski
Prowadzący grup: Michał Meina, Piotr Pepłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pepłowski
Prowadzący grup: Tomasz Andrysiak, Piotr Pepłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Andrysiak
Prowadzący grup: Tomasz Andrysiak, Michał Meina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Andrysiak
Prowadzący grup: Michał Meina, Sebastian Meszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.