Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bio-nanomateriały

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-BIONANO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0538) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami fizycznymi
Nazwa przedmiotu: Bio-nanomateriały
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmiot specjalistyczny do wyboru IBI
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 35 godz.):

- udział w wykładach - 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (40 godz.):

- przygotowanie do wykładu- 10

- czytanie literatury- 10

- przygotowanie do egzaminu-20


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada uporządkowaną, rozszerzoną wiedę z zakresu matematyki, fizyki oraz podstawową wiedzę z zakresu metod badania biomateriałów i nanomateriałów (K_W01 dla fizyki technicznej).

W2: Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych osiągnięciach z zakresu biomateriałów i nanomateriałów (K_W02 dla fizyki technicznej)

W3: Zna zasadę działania układów pomiarowych i aparatury badawczej specyficznej takiej jak: mikroskop sił atomowych (AFM), (K_W04 dla fizyki technicznej).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi zastosować posiadaną wiedzę przy badaniu bio i nano materiałów, potrafi wyciągać wnioski z eksperymentów (K_U01 dla fizyki technicznej)

U2: Student umie planować i przeprowadzać eksperymenty z użyciem AFM, wie jaką metodę badawczą zastosować w konkretnych przypadkach (K_U02 dla fizyki technicznej)

U3: Student potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze (książkach i publikacjach naukowych) na temat bio i nanomateriałów (K_U03 dla fizyki technicznej)

U4: Potrafi zaadoptować wiedzę z zakresu fizyki i informatyki do badania biomateriałów i nanomateriałów (K_U05 dla fizyki technicznej)

U5. Student potrafi przedstawić wyniki badań eksperymentalnych w formie prezentacji pisemnej lub multimedialnej (K_U07 dla fizyki technicznej)

U6: Student potrafi określić kierunek dalszego uzupełniania wiedzy w zakresie badań nad bio i nano materiałami (K_U09 dla fizyki technicznej).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi krytycznie oceniać odbierane treści na temat bio i nano materiałów. Zna ograniczenia własnej wiedzy w tym zakresie (K_K01 dla fizyki technicznej).

K2: Student rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy nt. nowoczesnych osiągnięć w dziedzinie uzyskiwania i badania biomateriałów i nanomateriałów (K_K03 dla fizyki technicznej).


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Na zajęciach omówione zostaną najnowsze osiągnięcia nauki i techniki pozwalające uzyskać i badań biomateriały i nanomateriały. Omówione zostaną techniki głównie badania takie jak Mikroskopia sił atomowych (metoda eksperymentalna) oraz wspomniane zostaną metody modelowania molekularnego (metoda teoretyczna) pozwalające zbadać właściwości bio i nanomateriałów. Na zajęciach omawiane będą min. Nanorurki węglowe, grafen, inteligentne nośniki leków, materiały pozwalające wbudowywać się w ludzki organizm.

Pełny opis:

W pierwszej części studenci dowiedzą się co to są bio i nano materiały, jakie mamy ich rodzaje i zastosowania. Dowiedzą się jakie badania naukowe oraz wdrożenia bio i nanomateriałów prowadzi się obecnie, bądź udało się przeprowadzić w ostatnich latach. Omówione zostaną podstawowe techniki badawcze stosowane w badaniu bio i nanomateriałów.

W kolejnych częściach studenci poznają od strony teoretycznej urządzenia i metodykę badań biomateriałów za pomocą aparatury naukowej dostępnej na Wydziale WFAiIS. Studenci poznają technikę mikroskopii sił atomowych AFM wykorzystywanej do charakteryzowania nano-materiałów i biomateriałów. Studenci dowiedzą się jak wykorzystując tą metodę badawczą obrazować można grafen otrzymany metodą eksfoliacji oraz nanorurki węglowe i molekuły DNA.

W ostatniej części studenci w praktyce wykonają pomiary mechaniczne pojedynczych molekuł DNA lub polisacharydów z wykorzystaniem sondy AFM jako sensora siły.

Literatura:

1. M. Lewandowska K.Kurzydłowski, „Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne”, PWN, Warszawa, 2015

2. M. Jurczyk, „Bionanomateriały”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2008

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny- K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U07

Kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny (pytania otwarte/pytania zamknięte)

Kryteria oceniania:

ndst – 0-49% pkt

dst- 50-59% pkt

dst plus- 60-69% pkt

db- 70-79% pkt

db plus- 80-89% pkt

bdb- 90-100% pkt

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pepłowski
Prowadzący grup: Łukasz Pepłowski, Janusz Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pepłowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Pepłowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.