Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dozymetria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-DOZY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dozymetria
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmiot uzupełniający-IBI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do odbioru wykładów wymagana jest elementarna wiedza z fizyki ogólnej i analizy matematycznej oraz znajomość podstaw mechaniki kwantowej. Ponadto do udziału w ćwiczeniach nieodzowna jest znajomość treści przedstawianych na bieżąco w wykładach, prowadzonych równolegle.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (60 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.

- udział w ćwiczeniach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (90 godz.):

- przygotowanie do wykładu- 5 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń – 20 godz.

- czytanie literatury- 20 godz.

- przygotowanie do egzaminu- 25 godz.

- przygotowanie do kolokwium – 20 godz.


Łącznie: 150 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student ma wiedzę dotyczącą promieniowania jonizującego i jego głównych rodzajów, zna mechanizmy powstawania promieniowania i sposoby oddziaływania z materią, orientuje się w zakresie najważniejszych zastosowań promieniowania - K_W01;


W2: Student zna wielkości dozymetryczne i podstawowe sposoby ich obliczania oraz najważniejsze metody pomiaru dawek - K_W01, K_W02, K_W05;


W3: Student zna zasady ochrony radiologicznej - K_W02, K_W04.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty uczenia się – umiejętności U1: Student szacuje dawki od zewnętrznych i wewnętrznych źródeł promieniowania jonizującego - K_U01;


U2: Student ocenia stopień narażenia na promieniowanie jonizujące poprzez odniesienie do norm i dawek granicznych - K_U02;


U3: Student czyta i interpretuje schematy rozpadów promieniotwórczych i tablice nuklidów, umie wyszukać dane niezbędne do określenia dawek promieniowania - K_U03, K_U04;


U4: Student potrafi wybrać metodę wyznaczenia (pomiaru) dawki i stosować zasadę ALARA do konkretnego przypadku - K_U02, K_U03.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość zagrożeń związanych z obecnością promieniowania w otoczeniu człowieka i docenia potrzebę dążenia do precyzyjnego wyznaczenia dawek - K_K01;


K2: Student analizuje i bilansuje zagrożenia i korzyści związane z zastosowaniem promieniowania jonizującego - K_K02;


K3: Student potrafi merytorycznie dyskutować na temat korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem energii jądrowej i technik jądrowych w przemyśle, medycynie i badaniach naukowych - K_K03.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)


Metoda dydaktyczna poszukująca:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić jakościowy i ilościowy opis promieniowania jonizującego, sposoby jego oddziaływania z materią i charakterystyki intensywności tego oddziaływania. Zaprezentowane zostaną metody określania dawek promieniowania, także z uwzględnieniem skutków biologicznych dla organizmów żywych. Omówione zostaną podstawowe elementy fizyki jądrowej wraz z najważniejszymi zastosowaniami promieniowania jonizującego i energii jądrowej. Na tym tle określone zostaną główne cele i metody dozymetrii. Rozwiązywanie zadań rachunkowych w ramach ćwiczeń ma na celu utrwalenie i przećwiczenie praktycznego wykorzystania wiedzy prezentowanej na wykładzie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie najważniejszych wiadomości z zakresu podstaw fizyki jądrowej i dozymetrii, zarówno w zakresie ochrony radiologicznej, dozymetrii medycznej i innych (niemedycznych) zastosowań dozymetrii (np. datowanie luminescencyjne). Zostaną omówione poniższe zagadnienia:

1. budowa atomu i jądra, modele jądrowe,

2. oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią, jonizacja pośrednia i bezpośrednia

3. promieniowanie jądrowe, rozpad promieniotwórczy (alfa, beta, gamma)

4. zastosowania promieniowania i podstawy wykorzystania energii jądrowej,

5. źródła promieniowania, zarówno sztuczne jak i naturalne,

6. podstawowe wielkości służące do opisu zagadnienia dozymetrii (współ. absorpcji, rozpraszania i osłabiania oraz związki między nimi, pomiar dawki),

7. mierniki dozymetryczne,

8. wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe, zastosowanie promieniowania jonizującego w medycynie nuklearnej,

9. zasady ochrony przed promieniowaniem jonizującym

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Łobodziec, Dozymetria promieniowania jonizującego w radioterapii (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, wydanie I - 1995 i II – 1999).

2. W. B. Mann, S. B. Garfinkel, Promieniotwórczość i jej badanie (PWN, Warszawa 1966).

3. A. Z. Hrynkiewicz (red.), Człowiek i promieniowanie jonizujące (PWN, Warszawa 2001).

4. P. Jaracz, Promieniowanie jonizujące w środowisku człowieka (Wyd. UW, Warszawa 2001).

5. B. Dziunikowski, O fizyce i energii jądrowej (Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2001).

Literatura uzupełniająca:

1. W. Szymański, Elementy nauki o promieniowaniu jądrowym dla kierunków ochrony środowiska (Wyd. UMK, Toruń 1999).

2. J. Araminowicz, K. Małuszyńska, M. Przytuła, Laboratorium Fizyki Jądrowej (PWN, Warszawa 1984 lub inne wydania).

3. A. Strzałkowski, Wstęp do fizyki jądra atomowego (PWN, Warszawa 1990).

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny w formie zadań lub ustny w formie pytań

Ćwiczenia: kolokwium jedno lub dwa

[0-59%] - ndst

[60-69%] - dst

[70-79%] - dst plus

[80- 86%] - db

[87-92%] - db plus

[93-100%] - bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pawlak
Prowadzący grup: Natalia Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pawlak
Prowadzący grup: Natalia Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)