Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dydaktyka fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-DYDFIZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka fizyki
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty do wyboru dla Fizyki s1
Strona przedmiotu: http://dydaktyka.fizyka.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. wstępne wiadomości z fizyki ogólnej

2. wskazane wstępne wiadomości z dydaktyki ogólnej i pedagogiki

Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Całkowity nakład pracy studenta:

90 godzin (30 wykład, 30 lektura własna, 30 studium materiałów uzupełniających on-line i/lub obserwacja pokazów i lekcji interaktywnych)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - posiada wiedzę o podstawowych koncepcjach, zasadach i teoriach dydaktyki (fizyka K_W01)

W2 - posiada wiedzę o historycznym rozwoju teorii edukacji i ich implementacji (fizyka K_W01)

W3 – zna podstawowe metody, formy i środki dydaktyczne

W4 – rozumie znaczenie nauki i edukacji dla rozwoju społeczeństwa (fizyka K_W01)

W5 - ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych systemu edukacji (fizyka K_W07)

W6 - ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań etycznych związanych z działalnością dydaktyczną (fizyka K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi w sposób zrozumiały, używając właściwej metodologii wyjaśnić proste zagadnienia interdyscyplinarne na poziomie szkoły podstawowej (fizyka K_U01)

U2 - potrafi posługiwać się terminologią naukową i stosowaniem niezbędnej metodologii opisu zjawisk fizycznych i przyrodniczych (fizyka K_U03),

U3 - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w polskiej i obcej literaturze fachowej i popularno-naukowej, a także w Internecie (fizyka K_U04)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie złożoność problematyk edukacyjnych i pedagogicznych (fizyka K_K01)

K2 - ma świadomość odpowiedzialności społecznej zawodu nauczyciela (fizyka K_K02)

K3 - rozumie znaczenie prawnych aspektów zawodu nauczyciela oraz uwarunkowań etycznych roli wychowawcy młodzieży (fizyka K_K03


Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja problemowa; laboratorium i ćwiczenia

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- panelowa
- referatu
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie podstawowych koncepcji i metod dydaktycznych tak w zakresie kształcenia ogólnego jak nauk przyrodniczych, a w szczgólnosci fizyki na poziomie szkoły podstawowej. Student nabiera podstawowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu nauczyciel.

Pełny opis:

1. Dydaktyka jako nauka – przedmiot, metodologia, cele. Dydaktyka ogólna, dydaktyki szczegółowe, pedagogika, psychologia rozwojowa.

2. Rozwój historyczny podstawowych koncepcji dydaktycznych. Uwarunkowania społeczne systemów nauczania.

3. Cele ogólnospołeczne systemów oświatowych, uwarunkowania ekonomiczne; system oceny systemów w OECD.

4. Organizacja systemu oświatowego w Polsce i innych krajach UE. System kształcenia nauczycieli oraz wspomagania pracy szkoły.

5. Metody dydaktyczne podające i aktywizujące; koncepcje konstruktywizmu

6. Środki dydaktyczne, w tym multimedialne, ich klasyfikacja, ocena i dobór.

7. Dobór właściwej formy nauczania a realizacja szczegółowych celów przedmiotowych

8. Organizacja procesu nauczania-uczenia się, aktywizacja ucznia (nauczanie pozaszkolne), praca badawcza uczniów, projekty uczniowskie, konkursy i olimpiady – metodologie przygotowania;

9. Klasyfikacja lekcji, przykłady struktur różnych typów lekcji, przygotowanie nauczyciela, plany, scenariusze lekcji i konspekty, dokumentowanie przebiegu lekcji, ewaluacja i refleksja nauczyciela.

10. Rola kompetencji merytorycznych, pedagogicznych oraz osobowości nauczyciela fizyki w procesie dydaktyczno - wychowawczym. Rozwój zawodowy nauczyciela.

11. Analiza dydaktyczna obowiązujących standardów nauczania z zakresu gimnazjum. Przegląd typologii podręczników.

12. Metody oraz kryteria i normy oceny wyników nauczania. Ocena wewnętrzna, zewnętrzna, pomiar kształtujący i sprawdzający, konstrukcja narzędzi pomiarowych. System egzaminów i rankingi.

13. Przykłady szczegółowych problematyk dydaktycznych w zakresie nauk humanistycznych.

14. Przykłady szczegółowych problematyk dydaktycznych w przedmiotach przyrodniczych.

15. Miejsce nauki w kształtowaniu świadomości i zachowań społecznych w świecie współczesnym.

Literatura:

Monk M., Dillon J., Learning to teach physics, The Falmers Press, London, Washington, D.C., 1995

Lewis J.I., Nauczanie fizyki, PWN, Warszawa, 1982

Hopmann S.,Riquarts K., Didaktik and/or Curriculum, IPN Kiel, 1995

Sawicki M., Zasady i metody nauczania fizyki, kurs podst., PZWS, Warszawa, 1973

Sawicki M., Nauczanie fizyki, cz. I - IV, PWN, Warszawa, 1976

Sawicki M., Metodologiczne podstawy nauczania przyrodoznawstwa, Ossolineum, 1981

Kruszewski K., Zmiana i wiadomość - perspektywa dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa, 1987

Szydłowski H., Nauczanie fizyki a wiedza potoczna uczniów, WN UAM, Poznań, 1992

Rogers E.M., Fizyka dla dociekliwych, Cz. I-V, PWN, Warszawa, 1974

Wróblewski A.,Zakrzewski J., Wstęp do fizyki, PWN,Warszawa, 1976

Cooper L.N., Istota i struktura fizyki, PWN, Warszawa, 1975

Bolton W., Zarys fizyki (dla nauczycieli), PWN, Warszawa, 1982

Resnick R., Halliday D., Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych, PWN, Warszawa, 1984

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Aktywność na zajęciach.

Dyskusja i prezentacja końcowa

Ćwiczenia: aktywność na zajęciach (umiejętność rozwiązywania zadań z fziyki na poziomie szkolnym), sprawdziany między-semestralne

Praktyki zawodowe:

Wskazana obserwacja lekcji interaktywnych prowadzonych dla szkół na terenie UMK

Wskazane uczestnictwo w lekcjach w szkołach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Karwasz
Prowadzący grup: Grzegorz Karwasz, Krzysztof Rochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Karwasz
Prowadzący grup: Grzegorz Karwasz, Krzysztof Rochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)