Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizyka ogólna dla AiR cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-FAR-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka ogólna dla AiR cz. 2
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wektory i działania na wektorach, iloczyn skalarny i wektorowy, pochodna funkcji, całki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (80 godz.):

- udział w wykładach 40 godz.

- udział w ćwiczeniach 40 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (100 godz.):

- przygotowanie do wykładu 10 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

- przygotowanie do egzaminu 40 godz.

- przygotowanie do sprawdzianów 20 godz.

- udział w procesie oceniania 10 godz.

Łącznie: 180h godz. (6 ECTS)


Od roku akademickiego 2023/24 :

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (45 godz.):

- udział w wykładach 30 godz.

- udział w ćwiczeniach 15 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (75 godz.):

- przygotowanie do wykładu 10 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 10 godz.

- przygotowanie do egzaminu 30 godz.

- przygotowanie do sprawdzianów 15 godz.

- udział w procesie oceniania 10 godz.

Łącznie: 120h godz. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W01 - zna definicje podstawowych wielkości termodynamicznych oraz ich jednostki SI: temperatura, współczynnik rozszerzalności cieplnej, ciepło, ciepło właściwe,

W02 - zna elementarne zjawiska fizyczne z zakresu termodynamiki: rozszerzalność cieplna, przemiany fazowe, cykle termodynamiczne (podstawy działania silników cieplnych)

W03 - zna podstawowe prawa fizyczne oraz modele z zakresu termodynamiki: I i II zasadę termodynamiki, równanie gazu doskonałego,

W04 - zna definicje podstawowych wielkości elektrycznych i magnetycznych oraz ich jednostki SI: ładunek elektryczny, natężenie pola elektrycznego, potencjał elektryczny, natężenie prądu elektrycznego, opór elektryczny, pojemność elektryczna, indukcyjność, indukcja magnetyczna,

W05 - zna elementarne zjawiska fizyczne z zakresu elektryczności i magnetyzmu: pole elektryczne i magnetyczne oraz ich źródła, oddziaływanie ładunków elektrycznych, oddziaływania magnetyczne, przewodnictwo elektryczne, siła elektromotoryczna, zjawisko indukcji elektromagnetycznej, moc i energia w obwodach prądu elektrycznego, zjawiska rezonansu w obwodach RLC,

W06 - zna podstawowe prawa fizyczne z zakresu elektryczności i magnetyzmu: prawo Coulomba, prawo Gaussa, prawo Farady'a, prawa Kirchhoffa, prawo Ohma,

W07 - zna definicje podstawowych wielkości fizycznych stosowanych w optyce: natężenie światła, współczynnik załamania,

W08 - zna elementarne zjawiska fizyczne z zakresu optyki falowej i geometrycznej: interferencja i dyfrakcja światła, polaryzacja fal elektromagnetycznych, zasada działania anteny, zjawisko załamania światła, zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia, zasada działania soczewek cienkich, rozszczepienie światła (dyspersja)


Efekty przedmiotowe W01-W08 realizują efekty kierunkowe:

K_W02 oraz K_W03 dla AiR,


Od roku akademickiego 2023/24 :

W01 - zna definicje podstawowych wielkości termodynamicznych oraz ich jednostki SI: temperatura, współczynnik rozszerzalności cieplnej, ciepło, ciepło właściwe,

W02 - zna elementarne zjawiska fizyczne z zakresu termodynamiki: rozszerzalność cieplna, przemiany fazowe, cykle termodynamiczne (podstawy działania silników cieplnych)

W03 - zna podstawowe prawa fizyczne oraz modele z zakresu termodynamiki: I i II zasadę termodynamiki, równanie gazu doskonałego,

W04 - zna definicje podstawowych wielkości elektrycznych i magnetycznych oraz ich jednostki SI: ładunek elektryczny, natężenie pola elektrycznego, potencjał elektryczny, natężenie prądu elektrycznego, opór elektryczny, pojemność elektryczna, indukcyjność, indukcja magnetyczna,

W05 - zna elementarne zjawiska fizyczne z zakresu elektryczności i magnetyzmu: pole elektryczne i magnetyczne oraz ich źródła, oddziaływanie ładunków elektrycznych, oddziaływania magnetyczne, przewodnictwo elektryczne, siła elektromotoryczna, zjawisko indukcji elektromagnetycznej, moc i energia w obwodach prądu elektrycznego,,

W06 - zna podstawowe prawa fizyczne z zakresu elektryczności i magnetyzmu: prawo Coulomba, prawo Farady'a, prawa Kirchhoffa, prawo Ohma,


Efekty przedmiotowe W01-W06 realizują efekty kierunkowe:

K_W02 oraz K_W03 dla AiR,

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01- potrafi wykorzystywać podstawowe narzędzia matematyczne oraz poznane wielkości i prawa fizyczne do opisu zjawisk fizycznych z zakresu termodynamiki, elektryczności, magnetyzmu i optyki

U02 - potrafi interpretować zjawiska fizyczne w oparciu o poznane prawa i modele fizyczne

U03 – rozumie potrzebę dalszego rozwijania wiedzy z fizyki i potrafi zaplanować jej dalsze rozwijanie


Efekty przedmiotowe U01- U03 realizują efekty kierunkowe:

K_U01, K_U03, K_U07 oraz K_U15 dla AiR,


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 – jest świadomy ograniczeń modeli stosowanych do opisu zjawisk fizycznych

K02 - potrafi pogłębiać swoją wiedzę w oparciu o znajomość podstawowych zjawisk fizycznych i rządzących nimi praw

K03 - ma świadomość możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy z fizyki w praktyce inżynierskiej

K04 - rozumie rolę pomiaru doświadczalnego, metod teoretycznych oraz symulacji komputerowych w praktyce inżynierskiej; ma świadomość ograniczeń technologicznych, aparaturowych i metodologicznych w badaniach przyrody


Efekty kierunkowe K01 - K04 realizują efekty przedmiotowe:

K_K01, K_K02, K_K03 oraz K_K04 dla AiR
Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny z demonstracjami, symulacjami, elementami opowiadań i pogadanki


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowe

- doświadczenia

- obserwacje

z elementami giełdy pomysłów (burzy mózgów) i pogadanki.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Tematyka wykładu obejmuje podstawowe zjawiska oraz prawa fizyczne z zakresu termodynamiki oraz elektryczności i magnetyzmu . Ćwiczenia mają na celu nabycie umiejętności wykorzystania poznanych praw i modeli do rozwiązywania problemów praktycznych.

Pełny opis:

1. Fale mechaniczne, dźwięk

2. Termodynamika: temperatura, rozszerzalność cieplna ciał,

3. Równanie gazu doskonałego, przemiany fazowe

4. Ciepło, ciepło właściwe, I zasada termodynamiki

5. II zasada termodynamiki, cykle termodynamiczne, podstawa działania silników cieplnych

6. Ładunki elektryczne, prawo Coulomba, pole elektryczne

7. Prawo Gaussa i jego zastosowanie

8. Elektrostatyczna energia potencjalna, potencjał elektryczny

9. Elektrostatyczne właściwości przewodników, kondensatory (pojemność elektryczna)

10. Prąd elektryczny, prawo Ohma, siła elektromotoryczna

11. Prawa Kirchhoffa, analiza obwodów prądu stałego

12. Moc w obwodach elektrycznych, prąd przemienny,

13. Pole magnetyczne, punktowy ładunek elektryczny w polu magnetycznym, przewodnik liniowy w polu magnetycznym, silniki prądu stałego

14. Źródła pola magnetycznego, prawo Biota-Savarta, prawo Ampera

15. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej, prawo Faraday'a, reguła Lenza

16. Samoindukcja, indukcyjność wzajemna, transformatory, magnetyzm materii (ferromagnetyki, paramagnetyki, diamagnetyki)

17. Obwody RL, RC, LC oraz RLC ze źródłem napięcia stałego i zmiennego

18. Równania Maxwella, fale elektromagnetyczne

19. Elementy optyki falowej: interferencja, dyfrakcja

20. Elementy optyki geometrycznej: załamanie światła, rozszczepienie światła, soczewki cienkie

Od roku akademickiego 2023/24 :

1. Termodynamika: temperatura, rozszerzalność cieplna ciał,

2. Równanie gazu doskonałego, przemiany fazowe

3. Ciepło, ciepło właściwe, I zasada termodynamiki

4. II zasada termodynamiki, cykle termodynamiczne, podstawa działania silników cieplnych

5. Ładunki elektryczne, prawo Coulomba, pole elektryczne

6. Elektrostatyczna energia potencjalna, potencjał elektryczny

7. Elektrostatyczne właściwości przewodników, kondensatory (pojemność elektryczna)

8. Prąd elektryczny, prawo Ohma, siła elektromotoryczna

9. Prawa Kirchhoffa, analiza obwodów prądu stałego

10. Moc w obwodach elektrycznych, prąd przemienny,

11. Pole magnetyczne, punktowy ładunek elektryczny w polu magnetycznym, przewodnik liniowy w polu magnetycznym, silniki prądu stałego

12. Źródła pola magnetycznego

13. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej, prawo Faraday'a, reguła Lenza

14. Samoindukcja, indukcyjność wzajemna, transformatory, magnetyzm materii (ferromagnetyki, paramagnetyki, diamagnetyki), obwody RL

15. Elementy optyki geometrycznej i falowej

Literatura:

1. R. Resnick, D. Halliday, J. Walker, Podstawy fizyki, tom 1, 2, 3, 4,5

2. Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, część 1, 2, 3, 4, 5

3. J. W. Sawieliew, Kurs fizyki, tom 1 i 2.

4. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka, tom 1 i 2.

5. A. Piekara, Mechanika ogólna.

6. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, tom 1.

7. R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z

fizyki

8. H.C. Ohanian , J. T. Markert, "Physics for engineers and scientists”

9. Sears and Zemansky's University Physics with Modern Physics

10. Moebs et al. „Fizyka dla szkół wyższych”, przetłumaczony amerykański podręcznik „University physics”, przez fundację OpenStax działającą przy Rice University w USA (otwarty zasób edukacyjny)

https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-tom-2

https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-tom-3

11. D. C. Giancoli, Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics, 4th edition

12. P. G. Hewitt, „Fizyka wokół nas”, PWN, W-wa 2015

Zbiory zadań:

1. J. Walker, Zbiór zadań, Podstawy Fizyki, Halliday/Resnick /Walker, PWN,

2. J. Jędrzejewski, W. Kruczek, A. Kujawski, Zbiór zadań z fizyki dla

kandydatów na wyższe uczelnie, WNT

3. J. Kalisz, M. Massalska, J. Massalski, Zbiór zadań z fizyki z

rozwiązaniami, PWN,

4. J. Araminowicz, Zbiór zadań z fizyki, PWN,

5. Zbiór zadań z fizyki dla wyzszych uczelni technicznych pod

redakcją A. N. Kucenki, J. W. Rublewa, PWN

6.. Mulas, R. Rumianowski, J. Wawrzynski, Podstawy Fizyki -

zadania testowe, wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997.

7. Fizyka, wybór testów, pod red. A. Persony, wyd. Medyk

Warszawa 1998

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

2 sprawdziany z ćwiczeń oraz aktywność na zajęciach: prace domowe, samodzielne i dobrowolne rozwiązywanie zadań przy tablicy,

Egzamin pisemny z wykładu złożony z 18 pytań testowych i 3 zadań otwartych: weryfikacja W01-W08, U01-U03, K01 - K04. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie 2 sprawdzianów (80%) oraz aktywności na zajęciach (20%).

Ocena z egzaminu na podstawie wyniku procentowego:

ndst – poniżej 50%

dst – 51%-60%

dst plus- 61%-70%

db-71%-80%

db plus- 81%-90%

bdb-91%-100%

W okresie obowiązywania systemu nauczania zdalnego zaliczenie ćwiczeń nastąpi oparciu o dwa sprawdziany przeprowadzone w formie zdalnej. Zaliczenie wykładu odbędzie się w oparciu o tradycyjną lub zdalną formę egzaminu (z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych).

Od roku akademickiego 2023/24 :

1 sprawdzian z ćwiczeń oraz aktywność na zajęciach: prace domowe, samodzielne i dobrowolne rozwiązywanie zadań przy tablicy.

Egzamin pisemny z wykładu złożony z 21 pytań testowych: weryfikacja W01-W08, U01-U03, K01 - K04. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie 1 sprawdzianu (80%) oraz aktywności na zajęciach (20%).

Ocena z egzaminu na podstawie wyniku procentowego:

ndst – poniżej 50%

dst – 51%-60%

dst plus- 61%-70%

db-71%-80%

db plus- 81%-90%

bdb-91%-100%

W okresie obowiązywania systemu nauczania zdalnego zaliczenie ćwiczeń nastąpi oparciu o jeden sprawdzian przeprowadzony w formie zdalnej. Zaliczenie wykładu odbędzie się w oparciu o tradycyjną lub zdalną formę egzaminu (z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Fedus
Prowadzący grup: Kamil Fedus, Mikołaj Karawacki, Krzysztof Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Fedus
Prowadzący grup: Jolanta Domysławska, Kamil Fedus, Mikołaj Karawacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Fedus
Prowadzący grup: Jolanta Domysławska, Kamil Fedus, Jan Iwaniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)