Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizyka ogólna 4 - fizyka materii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-FOG4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka ogólna 4 - fizyka materii
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość:

- fizyki ogólnej w zakresie podstaw mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, oraz podstaw elektrostatyki,

- podstaw rachunku różniczkowego i całkowego, w tym obliczania pochodnych cząstkowych oraz różniczki zupełnej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (80 godz.):

- udział w wykładzie 40 godz.

- udział w ćwiczeniach 40 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (90 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń 60 godz.

- przygotowanie do egzaminu 20 godz.

- przygotowanie do sprawdzianów 10 godz.


Łącznie: 170 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W01- posiada wiedzę o podstawowych pojęciach, prawach i modelach dotyczących struktury materii,

W02 - zna podstawowe zjawiska i prawa fizyczne dotyczące mechanicznych własności układów makroskopowych z ciągłym rozkładem masy oraz zna ich mikroskopową interpretację,

W03 - zna podstawowe prawa opisujące zjawiska termiczne i zjawiska transportu, oraz rozumie istotę funkcjonowania podstawowych urządzeń je wykorzystujących,

W04 - rozumie ograniczoność fizyki klasycznej i konieczność wprowadzenia fizyki kwantowej dla opisu zjawisk mikroświata,

W05 - rozumie znaczenie eksperymentu fizycznego w procesie poznawania praw przyrody i ich wykorzystywania praktycznego,

W06 - dysponuje wiedzą i słownictwem z zakresu klasycznej fizyki materii pozwalającym na samodzielne uzupełnianie wykształcenia.


Efekty przedmiotowe W01-W04 oraz W06 realizują efekty kierunkowe:

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05 dla AS,

K_W01, K_W03, K_W05 dla F,

K_W02, K_W08 dla FT.

Efekt przedmiotowy W05 realizuje efekty kierunkowe:

K_W07 dla AS,

K_W02 dla F,

K_W03 dla FT.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U01 - wyjaśnić podstawowe cechy i modele opisujące różne formy istnienia materii

U02 – potrafi postawić, przeanalizować i rozwiązać proste problemy dotyczące klasycznych fenomenologicznych zagadnień teorii sprężystości, mechaniki płynów i termodynamiki,

U03 - opisać istotę podstawowych metod eksperymentalnych dotyczących zjawisk termicznych i zjawisk transportu,

U04 - samodzielnie wyszukać potrzebną informację dotyczącą klasycznej fizyki materii

U05 - rozumie potrzebę dalszego pogłębiania swej wiedzy z fizyki


Efekty przedmiotowe U01-U03 realizują efekty kierunkowe:

K_U01, K_U02 dla AS,

K_U01, K_U04 dla F,

K_U01dla FT.

Efekt przedmiotowy U04 realizuje efekty kierunkowe:

K_U06 dla AS,

K_U05 dla F,

K_U03 dla FT.

Efekt przedmiotowy U05 realizuje efekty kierunkowe:

K_U11 dla AS,

K_U09 dla F,

K_U12 dla FT.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość:

K01 - ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

K02 - roli wiedzy naukowej w formułowaniu poglądów społecznych i rozwoju technicznym społeczeństw.


Efekty przedmiotowe K01-02 realizują efekty kierunkowe:

K_K01 dla AS,

K_K01 dla F,

K_K01 dla FT.


Metody dydaktyczne:

wykład z demonstracjami,

ćwiczenia rachunkowe

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Kurs "Fizyka ogólna 4 - fizyka materii" stanowi czwartą część kursu omawiającego podstawy fizyki. Omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące struktury materii opisywane w języku fizyki klasycznej (fenomenologicznej), statystycznej i kwantowej. Studenci poznają podstawowe pojęcia dotyczące fizyki ośrodków ciągłych, termodynamiki i fizyki statystycznej, fizyki kwantowej, jądrowej i cząstek elementarnych. Zajęcia zapoznają studenta z metodami analizy własności materii, w szczególności z rolą obserwacji i eksperymentu, z istotą tworzenia modelu badanego zjawiska, oraz znaczeniem formułowania ogólnych wniosków (praw).

Pełny opis:

Zakres kursu obejmuje następujące grupy tematyczne:

1. Drobinowa struktura materii

2. Własności mechaniczne ciał stałych

3. Mechanika płynów

4. Dyfuzja i statystyczny opis gazów

5. Kinetyczna teoria gazów

6. Temperatura i zerowa zasada termodynamiki

7. Ciepło i pierwsza zasada termodynamiki

8. Druga zasada termodynamiki i maszyny cieplne

9. Entropia i trzecia zasada termodynamiki

10. Przemiany fazowe

11. Transport ciepła

12. Kwantowa natura materii

Ćwiczenia polegają na analizie problemów i rozwiązywaniu zadań ilustrujących zagadnienia omawiane na wykładzie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sz. Szczeniowski: Fizyka doświadczalna T1, T2, T5, T6, PWN, 1976.

2. A.K.Wróblewski, J.A. Zakrzewski: Wstęp do fizyki; T1, PWN 1976, T2.1 i T2.2, PWN 1989/91.

3. R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands: Feynmana wykłady z Fizyki, PWN, 2014.

4. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Podstawy fizyki, PWN 2015/16, T2 i T5.

5 A. N. Matwiejew: Fizyka cząsteczkowa, PWN (1989).

Literatura uzupełniająca:

1. M. Kamińska, A. Witkowski, J. Ginter: Wstęp do termodynamiki fenomenologicznej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2005.

2.6. K. Huang: Podstawy fizyki statystycznej, PWN 2006.

3. S. Wiśniewski: Termodynamika techniczna, WNT, 2005.

4. H. Gould, J. Tobochnik: Statistical and Thermal Physics; Princeton University Press 2010; (wolny dostęp http://www.compadre.org/stp/).

5. S. J. Blundell, K. M. Blundell: Concepts in Thermal Physics, Oxford University Press 2006.

6. A. I. Anzelm, Podstawy fizyki statystycznej i termodynamiki, PWN (1978).

7. E. Skrzypczak, Z. Szeflński, Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych, PWN (2012).

8. Z. Leś, Podstawy fizyki atomu, PWN (2014).

9. A.K.Wróblewski, Historia Fizyki, PWN(2006)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

kartkówki na ćwiczeniach: weryfikacja U01-U03

2 kolokwia na ćwiczeniach: weryfikacja U01-U03

aktywność na zajęciach: weryfikacja U01-U03

prace domowe: weryfikacja U01-U05

egzamin pisemny: weryfikacja W01-W06, U01-U05, K01-K02.

Kryteria oceniania ćwiczeń:

- zaliczenie każdego z dwu kolokwiów na min. 50% punktów,

- możliwość podwyższenia oceny max. o 1 za aktywność na ćwiczeniach i dobre rezultaty z kartkówek i zadań domowych.

Kryteria oceniania egzaminu:

- egzamin pisemny, wynik pozytywny po uzyskaniu minimum 50% pkt.

Ocena z egzaminu i z ćwiczeń na podstawie uzyskanego wyniku procentowego:

ndst: mniej niż 50%

dst: 50% - mniej niż 58%

dst plus: 58% - mniej niż 66%

db: 66% - mniej niż 74%

db plus: 74% - mniej niż 82%

bdb: 82%-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Iwaniszewski
Prowadzący grup: Jan Iwaniszewski, Katarzyna Walczewska-Szewc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Literatura:

1 D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, T2, T5, PWN (2006),

2 M. Kamińska, A. Witkowski, J. Ginter, Wstęp do termodynamiki fenomenologicznej, Wyd. UW (2005),

3 A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski: Wstęp do Fizyki, PWN, T1 (1976), T2.1 i T2.2 (1991),

4 Sz. Szczeniowski: Fizyka doświadczalna, T1-6 PWN,

5 A. N. Matwiejew: Fizyka cząsteczkowa, PWN (1989),

6 S. Wiśniewski, Termodynamika techniczna, WNT (2005),

7 H. Gould, J. Tobochnik, Statistical and Thermal Physics, Princeton Univ. Press (2010),

8 S. J. Blundell, K. M. Blundell, Concepts in Thermal Physics, Oxford Univ. Press (2006),

9 F. Reif: Fizyka statystyczna, PWN (1973),

10 R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z Fizyki, T1.2, PWN,

11 A. I. Anzelm, Podstawy Fizyki statystycznej i termodynamiki, PWN (1978),

12 K. Huang: Podstawy Fizyki statystycznej, PWN (2006),

13 E. Skrzypczak, Z. Szefliński, Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych, PWN (2012),

14 Z. Leś, Podstawy fizyki atomu, PWN (2014)

http://www.fizyka.umk.pl/~jiwanisz/wyklady/FOG4/FOG4.html

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Iwaniszewski
Prowadzący grup: Jan Iwaniszewski, Katarzyna Walczewska-Szewc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Literatura:

1 D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, T2, T5, PWN (2006),

2 M. Kamińska, A. Witkowski, J. Ginter, Wstęp do termodynamiki fenomenologicznej, Wyd. UW (2005),

3 A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski: Wstęp do Fizyki, PWN, T1 (1976), T2.1 i T2.2 (1991),

4 Sz. Szczeniowski: Fizyka doświadczalna, T1-6 PWN,

5 A. N. Matwiejew: Fizyka cząsteczkowa, PWN (1989),

6 S. Wiśniewski, Termodynamika techniczna, WNT (2005),

7 H. Gould, J. Tobochnik, Statistical and Thermal Physics, Princeton Univ. Press (2010),

8 S. J. Blundell, K. M. Blundell, Concepts in Thermal Physics, Oxford Univ. Press (2006),

9 F. Reif: Fizyka statystyczna, PWN (1973),

10 R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z Fizyki, T1.2, PWN,

11 A. I. Anzelm, Podstawy Fizyki statystycznej i termodynamiki, PWN (1978),

12 K. Huang: Podstawy Fizyki statystycznej, PWN (2006),

13 E. Skrzypczak, Z. Szefliński, Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych, PWN (2012),

14 Z. Leś, Podstawy fizyki atomu, PWN (2014)

http://www.fizyka.umk.pl/~jiwanisz/wyklady/FOG4/FOG4.html

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Iwaniszewski
Prowadzący grup: Jan Iwaniszewski, Katarzyna Walczewska-Szewc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Literatura:

1 D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, T2, T5, PWN (2006),

2 M. Kamińska, A. Witkowski, J. Ginter, Wstęp do termodynamiki fenomenologicznej, Wyd. UW (2005),

3 A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski: Wstęp do Fizyki, PWN, T1 (1976), T2.1 i T2.2 (1991),

4 Sz. Szczeniowski: Fizyka doświadczalna, T1-6 PWN,

5 A. N. Matwiejew: Fizyka cząsteczkowa, PWN (1989),

6 S. Wiśniewski, Termodynamika techniczna, WNT (2005),

7 H. Gould, J. Tobochnik, Statistical and Thermal Physics, Princeton Univ. Press (2010),

8 S. J. Blundell, K. M. Blundell, Concepts in Thermal Physics, Oxford Univ. Press (2006),

9 F. Reif: Fizyka statystyczna, PWN (1973),

10 R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z Fizyki, T1.2, PWN,

11 A. I. Anzelm, Podstawy Fizyki statystycznej i termodynamiki, PWN (1978),

12 K. Huang: Podstawy Fizyki statystycznej, PWN (2006),

13 E. Skrzypczak, Z. Szefliński, Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych, PWN (2012),

14 Z. Leś, Podstawy fizyki atomu, PWN (2014)

http://www.fizyka.umk.pl/~jiwanisz/wyklady/FOG4/FOG4.html

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)