Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizyka i zastosowania laserów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-FZLAS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka i zastosowania laserów
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Fizyka s2, przedmioty wszystkie
Fizyka s2. Przedmioty specjalistyczne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z fizyki atomowej, molekularnej i optyki oraz z matematyki na poziomie studiów pierwszego stopnia

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 60 godz.):

- udział w wykładach – 45

- udział w ćwiczeniach – 15

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 70 godz.):

- przygotowanie do wykładu i ćwiczeń – 30

- przygotowanie do egzaminu i kolokwium – 40

Łącznie: 130 godz. (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma wiedzę o najistotniejszych osiągnięciach z dziedzin nauki i dyscyplin naukowych powiązanych z fizyką i zastosowaniami laserów – fizyka: K_W04, fizyka techniczna: K_W02

W2: zna zasadę działania laserowych układów pomiarowych i aparatury, badawczej specyficznych dla obszaru zastosowań fizyki laserów – fizyka: K_W03, fizyka techniczna K_W04

W3: posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki laserów – fizyka: K_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów laserowych i wnioskowaniu w dziedzinie fizyki laserów – fizyka: K_U01, fizyka techniczna: K_U01)

U2: potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki do zagadnień fizyki laserów – fizyka: K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności; potrafi precyzyjnie formułować pytania; rozumie potrzebę dalszego kształcenia się– fizyka: K_K01, fizyka techniczna: K_K01

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy z zakresu:

- fizyki laserów, działania poszczególnych typów laserów,

- właściwości światła laserowego,

- nowoczesnej optyki, w tym elementów optyki nieliniowej,

- materiałów i układów optyki laserowej,

- wybranych zastosowań laserów,

- wskazanie kryteriów wyboru określonego typu lasera do określonych zadań.

Wykład wspomagany jest prezentacjami w Power Point. Szczegółowe wyjaśnienia są przeprowadzane klasycznie, na tablicy. Studenci mają prawo żądać wyjaśnień w trakcie wykładu. Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań związanych z wykładem.

Pełny opis:

Wykład ma zadanie dać podstawy studentom do sprawnego operowania wiedzą w zakresie nowoczesnych technik optycznych, przygotować ich do korzystania z literatury, w tym obcojęzycznej (szeroko wprowadzane terminy angielskie) oraz przygotować do podejmowania decyzji przy projektowaniu eksperymentów optycznych z wykorzystaniem laserów.

W szczególności chodzi o:

- wskazanie roli poszczególnych elementów laserów w generacji światła i ich wpływu na właściwości światła laserowego,

- opis optyki laserowej i elementów spektroskopii ośrodków czynnych,

- uwypuklenie różnic między światłem naturalnym a laserowym (spójność, monochromatyczność, natężenie, kolimacja)

- opis stacjonarny wzmacniaczy światła i generatorów (laserów) oraz opis dynamiki laserów i właściwości impulsów ultrakrótkich,

- nieliniowe mieszanie częstotliwości optycznych,

- zastosowanie wzmacniaczy światła, wzmacnianie impulsów,

- szczegółowy opis właściwości wybranych laserów gazowych, barwnikowych, stałych i ich zastosowania,

- podstawy metrologii laserów i technik pomiarowych światła,

- wybrane zastosowania laserów w nauce i technice,

- zagadnienia bezpieczeństwa pracy z laserami.

Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań rachunkowych dotyczących zagadnień przedstawianych na wykładzie. W szczególności pozwalają zaprojektować konkretne parametry systemów laserowych, przewidzieć ich zachowanie i opisać je ilościowo.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Demtröder Spektroskopia laserowa, PWN, Warszawa 1993.

2. F. Kaczmarek, "Wstep do fizyki laserow", PWN, Warszawa 1986

3. K. Shimoda. Wstęp do fizyki laserów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

4. B. Ziętek, Lasery, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2008.

Literatura uzupełniająca:

A. E. Siegman, Lasers, Oxford University Press, 1986

1. B. Ziętek, Optoelektronika, Wyd. UMK, Toruń 2005

2. A. Yariv, Quantum Electronics, ed. III, John Wiley & Sons, New York 1989.

3. N. W. Karłow, Wykłady z fizyki laserów, WNT, Warszawa 1989.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Egzamin- W1, W2, W3, K1

Kolokwium- U1, U2, K1

Kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń rachunkowych oraz wyniku egzaminu pisemnego z zagadnień teoretycznych omówionych na wykładzie. Ćwiczenia zaliczane są na podstawie 1 kolokwium.

ndst - < 50 %

dst - 50-59 %

dst plus - 60-69 %

db - 70-79 %

db plus - 80-89 %

bdb - 90-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Lisak
Prowadzący grup: Daniel Lisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Lisak
Prowadzący grup: Daniel Lisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Lisak
Prowadzący grup: Daniel Lisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Lisak
Prowadzący grup: Daniel Lisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)