Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Energoelektronika w symulacji komputerowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-KK-ENERSYK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0713) Elektryczność i energetyka
Nazwa przedmiotu: Energoelektronika w symulacji komputerowej
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Dobra znajomość podstaw elektrotechniki, podstaw elektroniki, podstaw automatyki. Zaliczony wykład z Energoelektroniki (opcjonalnie)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 h

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 15 h

- czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 15 h

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu automatyki i robotyki, dotyczącą energoelektroniki i układów przekształtnikowych - (Automatyka i Robotyka: K_W05),

W2 - ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów energoelektronicznych i elementów mocy - (Automatyka i Robotyka: K_W08),

W3 - orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych automatyki i robotyki - (Automatyka i Robotyka: K_W10)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - (Automatyka i Robotyka: K_U01),

U2 - ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych - (Automatyka i Robotyka: K_U03),

U3 - potrafi porównać rozwiązania projektowe układów przekształtnikowych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, szybkość działania, koszt itp.) - (Automatyka i Robotyka: K_U08),

U4 - potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich - (Automatyka i Robotyka: K_U14),

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia - (Automatyka i Robotyka: K_K01),

K2 - potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębieniu zrozumienia danego tematu - (Automatyka i Robotyka: K_K02),

K3 - potrafi rozwiązywać problemy z zakresu energoelektroniki samodzielnie lub w zespole - (Automatyka i Robotyka: K1_K08),

Metody dydaktyczne:

Stanowisko komputerowe wyposażone w odpowiednie oprogramowanie.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć z Energoelektorniki w symulacji komputerowej jest wykorzystanie wiedzy teoretycznej w zakresie przekształtników energoelektronicznych do opracowania ich modeli symulacyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Tunia, R. Barlik, Teoria przekształtników, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003

K. Mikołajuk, Podstawy analizy obwodów energoelektronicznych, PWN, Warszawa, 1998

M. Nowak M., R. Barlik, Poradnik inżyniera energoelektronika, WNT, Warszawa ,1998

K. Krykowski, Energoelektronika, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007

M.P. Kaźmierkowski, R. Krishnan, F. Blaabjerg, Control in Power Electronics Selected Problems, San Diego: Academic Press, Elsevier Science, 2002, (wer. anglojęzyczna)

B. Bose, Power electronics and motor drives – advances and trends, Academic Press, Elsevier, 2006, (wer. anglojęzyczna)

Literatura uzupełniająca:

J.R. Rodríguez et al., PWM regenerative rectifiers: state of the art, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 52, no. 1, 2005, (wer. anglojęzyczna)

P.W. Wheeler, et al., Matrix Converters: A Technology Review, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 49, no. 2, 2002, (wer. anglojęzyczna)

P. Szcześniak, Analiza i badania matrycowo – reaktancyjnych przemienników częstotliwości, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2009

W. Kołomyjski, Modulation Strategies for Three-level PWM Converter-fed Induction Machine Drives, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2009

L. Franquelo, et. al., The age of multilevel converters arrives, IEEE INDUSTRIAL ELECTRONICS MAGAZINE, 2008, (wer. anglojęzyczna)

H. Akagi, Active Harmonic Filters, PROCEEDINGS OF THE IEEE, Vol. 93, No. 12, 2005, (wer. anglojęzyczna)

B. Singh, K. Al-Haddad, A Review of Active Filters for Power Quality Improvement, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, VOL. 46, NO. 5, 1999, (wer. anglojęzyczna)

R. Krishnan, S. Srinivasan,Topologies for uninterruptible power supplies, IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 1993, (wer. anglojęzyczna)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot obejmuje 30 godzin laboratoryjnych. W ramach zaliczenia przewidziane jest kolokwium i/lub projekt.

Kryteria oceniania są omawiane w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Niewiara
Prowadzący grup: Łukasz Niewiara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Niewiara
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.