Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Magistrale przemysłowe i transmisje danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-MAPIT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Magistrale przemysłowe i transmisje danych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~slawg/magis/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien znać fizykę ogólną, podstawy elektroniki i informatyki. Konieczna jest również znajomość tematyki związanej z mikrokontrolerami.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 33 h

- czas wymagany do przygotowania się do wykładu: 12 h

- czas wymagany do przygotowania się do laboratorium: 15 h

- czas wymagany do przygotowania się do zaliczenia przedmiotu: 15 h

Łącznie: 75 h (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu uczestnik:

W1: zna i rozumie procesy konstruowania oraz projektowania cyfrowych interfejsów komunikacyjnych w układach automatyki i robotyki K_W07

W2: ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów sprzętowych w magistralach i sieciach komunikacyjnych K_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu uczestnik:

U1: zna ograniczenia szeregowej transmisji danych (K_U08)

U2: orientuje się w sposobach zabezpieczenia transmisji przed zakłóceniami (K_U10)

U3: orientuje się w przemysłowych standardach komunikacyjnych (m.in. Powerlink, CAN, Modbus) (K_U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu uczestnik:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i widzi potrzebę dalszego kształcenia w obszarze transmisji danych (K_K01),

K2: ma świadomość społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w obszarze transmisji danych oraz związanej z tym odpowiedzialności K_K03


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z tematyką transmisji danych cyfrowych przy wykorzystaniu różnych mediów. Szczególny nacisk położono na dolne warstwy modelu transmisyjnego wg OSI. Przedstawiono także rozwiązania i algorytmy stosowane w sieciach.

Pracownia pozwala przybliżyć i utrwalić wiedzę teoretyczną.

Pełny opis:

Plan wykładu:

1. Podstawowe pojęcia: reprezentacja, magazynowanie, transmisja danych, topologie sieci

2. Transmisja przewodowa:

(a) Szeregowe standardy transmisji danych: RS232, USB, 1-Wire, I2C, SPI, ETHERNET

(b) Zabezpieczenia transmisji danych przed zakłóceniami

(c) Sieci domowe (M-Bus, KNX/EIB)

3. Transmisja bezprzewodowa

(a) Propagacja fal radiowych

(b) budowa i parametry anten

(c) Rodzaje modulacji analogowych i cyfrowych

(d) Parametry opisujące jakość kanału transmisyjnego

(e) Procedury antykolizyjne

(f) Schemat blokowy radiowego systemu transmisyjnego

(g) Metody rozpraszania widma

(h) Algorytmy kompresji i szyfrowania danych

(i) Protokoły sprawdzające niezawodność transmisji i korygujące błędy

(j) Przykładowe systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej

4. Wykorzystanie światłowodów jako medium transmisyjnego

Plan laboratorium:

1. Szeregowa transmisja danych USB

2. Transmisja danych poprzez sprzęg I2C

3. Interfejs JTAG i kontroler TAP

4. Identyfikacja radiowa RFID

5. Transmisja Powerlink

6. Wykorzystanie sieci internetowej do komunikacji z systemami pomiarowo-kontrolnymi

7. Standard CAN i CANopen

8. Sposoby zabezpieczania transmisji danych przed zakłóceniami.

9. Transmisja danych Modbus RTU

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prezentacja do wykładu

2. Instrukcje do ćwiczeń oraz literatura wymieniona w instrukcji do danego ćwiczenia

Literatura uzupełniająca:

1. Waldemar Nawrocki, Rozproszone systemy pomiarowe, WKŁ, Warszawa 2006

2. Krzysztof Wesołowski, Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, WKŁ, 2003

3. Krzysztof Perlicki, Systemy transmisji optycznej WDM, WKŁ, Warszawa 2007

4. Agnieszka Chodorek, Robert R.Chodorek, Andrzej R.Pach, Dystrybucja danych w sieci Internet, WKŁ, Warszawa 2007

5. Sławomir Kula, Systemy teletransmisyjne, WKŁ, Warszawa 2005

6. Simon Haykin, Systemy telekomunikacyjne, cz. 1 i 2, WKŁ Warszawa 2004

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu odbywa się poprzez test, który obejmuje tematykę wykładu. Odbywa się w formie pisemnej lub ustnej. Do zaliczenia wymagana jest poprawna odpowiedź na co najmniej połowę pytań. Poprzez test weryfikowane jest osiągnięcie efektów kształcenia W1, W2. Uzyskana ocena stanowi podstawę do ostatecznej oceny z przedmiotu wg tabeli:

ndst - (50% max liczby punktów)

dst- (60% max liczby punktów)

dst plus- (70% max liczby punktów)

db- (80% max liczby punktów)

db plus- (85% max liczby punktów)

bdb- pkt (95% max liczby punktów)

Warunkiem koniecznym do zaliczenia pracowni jest wykonanie wszystkich ćwiczeń. Przed rozpoczęciem każdego ćwiczenia wymagana jest znajomość tematyki opisanej w instrukcji jako: zagadnienia do przygotowania. Przygotowanie do wykonania ćwiczenia kontrolowane jest sprawdzianem pisemnym lub ustnym w trakcie zajęć (sprawdzane są efekty U1, U2, U3). Uzyskana ocena stanowi składnik do ostatecznej oceny z pracowni. Aktywność i czynne podejście uczestnika do ćwiczenia również zostaje ocenione (osiągnięcie efektów: K1, K2, K3). Uzyskana ocena stanowi podstawę do ostatecznej oceny wg tabeli:

ndst - (50% max liczby punktów)

dst- (60% max liczby punktów)

dst plus- (70% max liczby punktów)

db- (80% max liczby punktów)

db plus- (85% max liczby punktów)

bdb- pkt (95% max liczby punktów)

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Grzelak
Prowadzący grup: Jarosław Czoków, Sławomir Grzelak, Kamil Wyrąbkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)