Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Matematyka-wyrównanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-MAT-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka-wyrównanie
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 30 godz.):

- udział w ćwiczeniach –30

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (15 godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń – 15


Łącznie: 45 godz. ( 0 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W01 – zna sposoby prezentowania liczb,

W02 – zna pojęcia funkcji, granicy i ciągłości funkcji, definicje i podstawowe własności funkcji elementarnych,

W03 - zna pojęcie pochodnej i różniczki, podstawowe wzory rachunku różniczkowego,

W04 – zna pojęcie całki nieoznaczonej i oznaczonej, podstawowe wzory i metody rachunku całkowego,

W05 – zna definicję i istotę rozkładu funkcji na szereg Taylora,

W06 – zna pojęcie równania różniczkowego, metody rozwiązywania równań 1 rzędu o zmiennych rozdzielonych oraz liniowych 1 i 2 rzędu,

W07 – zna podstawowe pojęcia dotyczące dotyczące rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych,

W08 – zna podstawowe metody dokonywania przybliżeń w obliczeniach liczbowych oraz w relacjach funkcyjnych,


Efekty przedmiotowe W01-W08 realizują efekty kierunkowe:

K_W02 dla AS,

K_W04 dla F,

K_W01 dla FT,

K_W01 dla AiR,

K_W01 dla IS.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi poprawnie zaprezentować rezultat obliczeń oraz dokonać oszacowania wielkości liczbowej,

U2 – potrafi wykorzystać podstawowe własności funkcji i szczegółowe własności funkcji elementarnych do przekształcania i upraszczania wyrażeń matematycznych,

U3 – potrafi obliczyć obliczyć pochodne i różniczki funkcji jednej zmiennej,

U4 - potrafi obliczyć całkę nieoznaczoną i oznaczoną prostych funkcji,

U5 – potrafi dokonać rozwinięcia funkcji w szereg Taylora i wykorzystać je przybliżenia funkcji lub wyrażenia liczbowego

U6 – potrafi rozwiązać równanie różniczkowe zwyczajne 1 rzędu o rozdzielonych zmiennych, równanie różniczkowe liniowe 1 rzędu oraz liniowe 2 rzędu o stałych współczynnikach,

U7 – potrafi obliczyć pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych oraz wyznaczyć jej różniczkę zupełną,

U8 - rozumie potrzebę dalszego pogłębiania swej wiedzy matematycznej


Efekty przedmiotowe U01-U07 realizują efekty kierunkowe:

K_U02 dla AS,

K_U01 dla F,

K_U01 dla FT,

K_U07 dla AiR,

K_U01 dla IS.

Efekt przedmiotowy U08 realizuje efekty kierunkowe:

K_U11 dla AS,

K_U09 dla F,

K_U12 dla FT,

K_U15 dla AiR,

K_U23 dla IS.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 – jest świadomy ograniczeń swej wiedzy matematycznej


Efekt przedmiotowy K01 realizują efekty kierunkowe:

K_K01 dla AS,

K_K01 dla F,

K_K01 dla FT,

K_K01 dla AiR,

K_K06 dla IS.Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Głównym celem kursu wyrównawczego z matematyki jest pomoc w opanowaniu materiału omawianego na zajęciach z Analizy matematycznej I dla I roku studiów stopnia pierwszego w oparciu o przećwiczenie wybranych zagadnień realizowanych w szkole średniej na poziomie rozszerzonym z matematyki.

Pełny opis:

Ramowy plan zagadnień poruszanych na zajęciach:

• Wyrażenia algebraiczne

• Funkcje elementarne

• Ciągi i granica ciągu

• Funkcje i granica funkcji

• Pochodne funkcji

• Całkowanie

• Równania różniczkowe (wybrane rodzaje)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, T. I-II (PWN, Warszawa, 2021, lub dowolne starsze wydanie)

Literatura uzupełniająca:

Każdy podręcznik lub zbiór zadań z rachunku różniczkowego i całkowego., np.

1. B. Gdowski, E. Pluciński, Zbiór zadań z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006)

Metody i kryteria oceniania:

nie dotyczy

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Witkowski
Prowadzący grup: Michał Makowski, Miłosz Michalski, Marcin Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Głównym celem kursu wyrównawczego z matematyki jest pomoc w opanowaniu materiału omawianego na zajęciach z Analizy matematycznej I dla I roku studiów stopnia pierwszego w oparciu o przećwiczenie wybranych zagadnień realizowanych w szkole średniej na poziomie rozszerzonym z matematyki.

Pełny opis:

Ramowy plan zagadnień poruszanych na zajęciach:

• Wyrażenia algebraiczne

• Funkcje elementarne

• Ciągi i granica ciągu

• Funkcje i granica funkcji

• Pochodne funkcji

• Całkowanie

• Równania różniczkowe (wybrane rodzaje)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, T. I-II (PWN, Warszawa, 2021, lub dowolne starsze wydanie)

Literatura uzupełniająca:

Każdy podręcznik lub zbiór zadań z rachunku różniczkowego i całkowego., np.

1. B. Gdowski, E. Pluciński, Zbiór zadań z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006)

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)