Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Miernictwo komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-MIERKO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0714) Elektronika i automatyzacja
Nazwa przedmiotu: Miernictwo komputerowe
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~lehu/MK/
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z podstaw elektroniki. Wymagane jest również zaliczenie przedmiotów: Fizyka ogólna i Matematyczne podstawy metrologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h (wykład),

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 15h

- czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania: 15h

- czas wymagany do odbycia obowiązkowych praktyk: 0h

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu uczestnik:

W1: zna jednostki podstawowe układu SI; zna najważniejsze jednostki pochodne układu SI, ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna elementy teorii niepewności pomiarowych, zna i rozumie metody pomiaru podstawowych wielkości - K_W03;

W2: ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych (w tym elementów energoelektronicznych, elementów mocy oraz czujników), analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz prostych systemów elektrycznych i elektronicznych - K_W08.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu uczestnik:

U1: potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych

źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - K_U01;

U2: ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych - K_U03;

U3: potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów i układów i systemów elektronicznych - K_U09.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu uczestnik:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia - K_K01;

K2: ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową - K_K06.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z praktyczną stroną metrologii (miernictwem). Poruszane są problemy budowy systemów pomiarowych zarówno cyfrowych jak i analogowych. Omówiono przykładowe rozwiązania realizacji pomiaru różnych wielkości oraz sposoby przetwarzania i reprezentacji sygnału. Szczególny nacisk położono na rozwiązania z wykorzystaniem komputera jako narzędzia do obróbki i magazynowania danych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładu oraz pracowni.

Pełny opis:

1. Pojęcia podstawowe z zakresu miernictwa

2. Wzorce, jednostki miar i metody pomiarowe

3. Dokładność pomiaru

4. Przetworniki pomiarowe

5. Wzmacniacze operacyjne

6. Cyfrowa technika pomiarowa

7. Przyrządy wirtualne

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prezentacja do wykładu

2. Instrukcje do pracowni oraz literatura wymieniona w instrukcji do danego ćwiczenia

Literatura uzupełniająca:

1. Nawrocki W.: Komputerowe systemy pomiarowe

2. Nawrocki W.: Rozproszone systemy pomiarowe

3. Metzger P.: Anatomia PC. Kompendium

4. Smith S.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

5. Pełka R.: Mikrokontrolery. Architektura, programowanie, zastosowania

6. Świsulski D.: Komputerowa technika pomiarowa. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW

7. Katalogi i noty aplikacyjne firmy Analog Devices (www.analog.com)

8. Katalogi i noty aplikacyjne firmy Motorola (www.motorola.com)

9. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia W1, W2 dla wykładu zostaną zweryfikowane poprzez egzamin. Mogą pojawić się pytania dotyczące rozwiązania rzeczywistego problemu lub analizy optymalnego rozwiązania. Wymaga to dokładnego zapoznania się z przedstawionym materiałem oraz aktywnego podejścia do przedmiotu. Egzamin odbędzie się w formie pisemnej. Do uzyskania pozytywnej oceny wymagane jest zdobycie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów.

Pracownia zostanie zaliczona na podstawie kompletu raportów z przeprowadzonych ćwiczeń. Przed przystąpieniem do ćwiczenia będzie weryfikowane przygotowanie związanych z nim zagadnień: U1, U2, U3. Poprzez aktywność oceniane będzie osiągnięcie efektów kształcenia: K1, K2.

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Wydźgowski
Prowadzący grup: Andrzej Korcala, Przemysław Płóciennik, Krzysztof Wiśniewski, Leszek Wydźgowski, Michał Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Wydźgowski
Prowadzący grup: Dariusz Dziczek, Andrzej Korcala, Przemysław Płóciennik, Krzysztof Wiśniewski, Leszek Wydźgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.