Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Miernictwo komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-MIERKO-Wyk
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Miernictwo komputerowe
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z podstaw elektroniki. Wymagane jest również zaliczenie przedmiotów: Fizyka ogólna i Matematyczne podstawy metrologii.

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h (wykład),

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 45h

Łącznie : 75 h (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu uczestnik:

W1: posiada podstawową wiedzę z metrologii dotyczącą w szczególności przetworników i czujników pomiarowych, zna analogowe i cyfrowe systemy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (K_W03 dla AiR, K_W06 dla fizyki technicznej),


W2: posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych stosowanych w metrologii


(K_W08 dla AiR, K_W06, K_W08 dla fizyki technicznej)


W3: posiada wiedzę z zakresu modelowania, w tym także z użyciem przyrządów wirtualnych, oraz analizy danych pomiarowych z użyciem właściwie dobranych środowisk programistycznych (K_W04 dla AiR, K_W03 dla fizyki technicznej)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu kursu uczestnik:


U1: potrafi uzupełniać wiedzę związaną z metrologią korzystając z literatury, dokumentacji, internetu (K_U01 dla AiR, K_U03 dla fizyki technicznej)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu uczestnik:


K1: potrafi krytycznie ocenić wiedzę z zakresu metrologii i dostrzegać jej aspekty pozatechniczne (K_K01, K_K05 dla AiR, K_K01, K_K02 dla fizyki technicznej)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- opis

- wykład informacyjny (konwencjonalny)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z praktyczną stroną metrologii (miernictwem). Poruszane są problemy budowy systemów pomiarowych zarówno cyfrowych jak i analogowych. Omówiono przykładowe rozwiązania realizacji pomiaru różnych wielkości oraz sposoby przetwarzania i reprezentacji sygnału. Szczególny nacisk położono na rozwiązania z wykorzystaniem komputera jako narzędzia do obróbki i magazynowania danych.

Pełny opis:

1. Wstęp do metrologii

2. Wzorce i jednostki miar

3. Dokładność pomiaru oraz błędy pomiarowe

4. Przetworniki i czujniki pomiarowe

5. Analogowe systemy pomiarowe

6. Cyfrowe systemy pomiarowe

7. Pomiar wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

8. Przyrządy wirtualne

9. Modelowanie i analiza danych pomiarowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prezentacja do wykładu

2. Instrukcje do pracowni oraz literatura wymieniona w instrukcji do danego ćwiczenia

3. S. Tumański, Technika pomiarowa, WNT 2007

4.J.Dusza, P.Gąsior, G.Tarapata, Podstawy pomiarów, OW PW 2019

5. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT 2015

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia W1, W2 oraz W3 oraz umiejętność U1 są weryfikowane poprzez egzamin. Mogą pojawić się pytania dotyczące rozwiązania rzeczywistego problemu lub analizy optymalnego rozwiązania (weryfikacja efektu uczenia się U1 i K1). Wymaga to dokładnego zapoznania się z przedstawionym materiałem oraz aktywnego podejścia do przedmiotu. Egzamin odbywa się w formie pisemnej.

Kryteria oceniania:

50-60% - ocena: 3

60-70% - ocena: 3+

70-80% - ocena: 4

80-90% - ocena: 4+

90-100% - ocena 5

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pawlak
Prowadzący grup: Michał Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pawlak
Prowadzący grup: Michał Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pawlak
Prowadzący grup: Michał Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pawlak
Prowadzący grup: Michał Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)