Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Miernictwo wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-MIERWIEL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Miernictwo wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z podstaw elektroniki. Wymagane jest również zaliczenie przedmiotów: Fizyka ogólna i Matematyczne podstawy metrologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h (wykład),


- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 45h


Łącznie : 75 h (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu kursu uczestnik:


W1: posiada podstawową wiedzę z metrologii dotyczącą w szczególności przetworników i czujników pomiarowych, zna analogowe i cyfrowe systemy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (K_W03 dla AiR, K_W06 dla fizyki technicznej),
W2: posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych stosowanych w metrologii
(K_W08 dla AiR, K_W06, K_W08 dla fizyki technicznej)
W3: posiada wiedzę z zakresu modelowania, w tym także z użyciem przyrządów wirtualnych, oraz analizy danych pomiarowych z użyciem właściwie dobranych środowisk programistycznych (K_W04 dla AiR, K_W03 dla fizyki technicznej)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi uzupełniać wiedzę związaną z metrologią korzystając z literatury, dokumentacji, internetu (K_U01 dla AiR, K_U03 dla fizyki technicznej)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi krytycznie ocenić wiedzę z zakresu metrologii i dostrzegać jej aspekty pozatechniczne (K_K01, K_K05 dla AiR, K_K01, K_K02 dla fizyki technicznej)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:


- opis


- wykład informacyjny (konwencjonalny)


-pokazy aparatury pomiarowej (generator, multimetr)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z praktyczną stroną metrologii (miernictwem). Poruszane są problemy budowy systemów pomiarowych zarówno cyfrowych jak i analogowych. Omówiono przykładowe rozwiązania realizacji pomiaru różnych wielkości oraz sposoby przetwarzania i reprezentacji sygnału. Szczególny nacisk położono na rozwiązania z wykorzystaniem komputera jako narzędzia do obróbki i magazynowania danych.

Pełny opis:

1. Wstęp do metrologii

2. Wzorce i jednostki miar

3. Dokładność pomiaru oraz błędy pomiarowe

4. Przetworniki i czujniki pomiarowe

5. Analogowe systemy pomiarowe

6. Cyfrowe systemy pomiarowe

1. Wstęp do metrologii

2. Wzorce i jednostki miar

3. Dokładność pomiaru oraz błędy pomiarowe

4. Przetworniki i czujniki pomiarowe

5. Analogowe systemy pomiarowe

6. Cyfrowe systemy pomiarowe

7. Oprogramowanie aparatury pomiarowej

8. Pomiar wielkości elektrycznych (rezystancja, napięcie, natężenie, przewodnictwo elektryczne)

9. Pomiary wielkości nieelektrycznych (ciśnienia, temperatura, przewodnictwo cieplne)

10. Modelowanie i analiza danych pomiarowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Prezentacja do wykładu

2. Instrukcje do pracowni oraz literatura wymieniona w instrukcji do danego ćwiczenia

3. S. Tumański, Technika pomiarowa, WNT 2007

4.J.Dusza, P.Gąsior, G.Tarapata, Podstawy pomiarów, OW PW 2019

5. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT 2015

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

50-60% - ocena: 3

60-70% - ocena: 3+

70-80% - ocena: 4

80-90% - ocena: 4+

90-100% - ocena 5

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)