Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona praw autorskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OPA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ochrona praw autorskich
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WPiA/course/view.php?id=167
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 15 godz.):

- udział w wykładzie 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 15 godz.):

- przygotowanie do wykładu 5 godz.

- przygotowanie do egzaminu 10 godz.Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W01 - ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną

W02 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej


Efekty przedmiotowe W01-W02 realizują efekty kierunkowe:

K_W07 i K_W09 dla F

K_W11 dla FT

K_W11 i KW12 dla AS

K_W13 dla AiR

K_W12 i K_W14 dla IS


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01 – rozumie potrzebę dalszego kształcenia i potrafi je samodzielnie planować i realizować

U02 - umie planować i realizować pracę indywidualną i w zespole oraz ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania


Efekty przedmiotowe U01-U02 realizują efekty kierunkowe:

K_U09 i K_U10 dla F

K_U12 dla FT

K_U11 i KU12 dla A

K_U15 dla AiR

K_U23 dla IS


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 – rozumie i docenia znaczenie prawnych aspektów prowadzenia badań oraz uczciwości intelektualnej


Efekty przedmiotowe K01 realizują efekty kierunkowe:

K_K03 dla F

K_K05 dla FT

K_K03 dla A

K_K04 dla AiR

K_K02 dla IS


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

- studium przypadku


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji

Skrócony opis:

Tematyka wykładu obejmuje ogólna charakterystykę prawa własności intelektualnej i najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa autorskiego

Pełny opis:

1.Wprowadzenie (2):

- pojęcie i rodzaje dóbr niematerialnych,

- charakter praw na dobrach niematerialnych,

- system źródeł prawa własności intelektualnej

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne (11 h):

- przedmioty prawa autorskiego,

- podmioty prawa autorskiego,

- autorskie prawa osobiste,

- autorskie prawa majątkowe,

- dozwolony użytek chronionych utworów,

- rodzaje i treść praw pokrewnych,

- obrót prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,

- naruszenie i środki ochrony praw autorskich i praw pokrewnych

III. Przestępstwa przeciwko prawom autorskim (2 h)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

2. R. Markiewicz, Zabawy z prawem autorskim, Warszawa 2015

3. R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Warszawa 2018

4. A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019,

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

zaliczenie pisemne w formie testu: weryfikacja W01-W02, U01-

U02, K01

Kryteria oceniania:

Ocena na podstawie wyniku procentowego:

ndst – poniżej 50%

dst – 51%-60%

dst plus- 61%-70%

db- 71%-80%

db plus- 81%-90%

bdb- 91%-100%

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: Natalia Daśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: Natalia Daśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: Natalia Daśko, Katarzyna Krupa-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: Daria Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Daśko
Prowadzący grup: Katarzyna Krupa-Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.