Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Opracowywanie serwisów sieciowych cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-OPSS-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Opracowywanie serwisów sieciowych cz.1
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość obsługi systemów operacyjnych oraz przeglądarek sieciowych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: (35 h)

- wykład 15 h,

- laboratorium 20 h,


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: (55 h)

- przygotowanie do wykładu – 5h

- przygotowanie do laboratorium – 20h

- realizacja zadań, projektów – 10h

- przygotowanie do testu zaliczeniowego – 10h

- przygotowanie do kolokwium – 10h


Łącznie:90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: posiada wiedzę z zakresu budowy i działania komputerów, (K_W02, K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W02: ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie technologii sieciowych, (K_W02, K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W03: ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie projektowania komunikacji człowiek-komputer, (K_W08 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W04: zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu technologii sieciowych, (K_W03, K_W05 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W05: zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu komunikacji człowiek-komputer, (K_W05, K_W08 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W06: posiada wiedzę etyczną, rozumie zagrożenia stosowania technologii informatycznych, ma podstawową wiedzę do określenia poziomu bezpieczeństwa wybranych systemów informatycznych, (K_W11, K_W12 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W07: potrafi opisać komunikację między hostami na tle modelu OSI, (K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W08: rozumie podstawowe działanie protokołu HTTP(s) oraz jego rolę w modelu klient - serwer, (K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W09: potrafi opisać podstawową architekturę serwisów WWW (K_W03 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

W10: rozumie i jest świadomy różnic wynikających z wykonywania kodów po stronie serwera i po stronie klienta, (K_W03, K_W06 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W11: potrafi opisać działanie serwisów wykorzystujących język (X)HTML, CSS, (K_W05, K_W06 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W12: ma świadomość optymalizacji działania serwisów WWW, (K_W06 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

W13: jest świadomy zagrożeń związanych z wykorzystywaniem architektury WWW (K_W12 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia).Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi podczas planowania i realizacji serwisów informatycznych, dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne oraz prawne (K_U07 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

U02: potrafi na podstawie dostarczonej specyfikacji zaprojektować oraz zrealizować prosty system działający w środowisku WWW (K_U01, K_U04, K_U10, KU13 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

U03: potrafi wykorzystywać narzędzie programistyczne w realizacji projektów (K_U10, KU22 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

U04: posiada umiejętność tworzenia prostych aplikacji internetowych (K_U08, K_U13 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

U05: potrafi zaprojektować dobry interfejs użytkownika dla aplikacji internetowych (K_U21 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

U06: stosuje i rozumie potrzebę wykorzystywania różnych metod zabezpieczeń związanych z wymianą informacji w systemach informatycznych (K_U18, K_U21 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),,

U07: tworzy samodzielnie proste serwisy WWW korzystając z języków skryptowych (HTML, CSS), a także potrafi analizować sposób działania i modyfikować gotowe skrypty (K_U12, K_U13, K_U22, Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

U08: zna wartość innych form edukacji, tj. kursy, egzaminy/certyfikaty, warsztaty, które związane są ze szczegółowymi obszarami wiedzy wokół informatycznej (K_U23, Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)

U09: rozumie potrzebę wymiany informacji w grupach osób zajmujących się informatyką, potrafi pracować indywidualnie i w zespole (K_U24, Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia)
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania powodowanego pojawianiem się nowych technologii (K_K01 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

K02: ma świadomość skutków wadliwie działających systemów informatycznych, które mogą doprowadzić do strat moralnych i finansowych, a nawet utraty zdrowia czy zagrożenia życia (K_K02, K_K05 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

K03: ma świadomość problemów etycznych oraz praw autorskich (K_K02 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

K04: potrafi precyzyjnie określać problemy i formułować odpowiednie pytania, potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych (K_K04, K_K05 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),

K05: rozumie i docenia znaczenie rzetelności w działaniach własnych i innych osób (K_K02, K_K03, K_K06 Informatyka Stosowana, studia pierwszego stopnia),


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa,

- klasyczna metoda problemowa,

- projektu,

- studium przypadku.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wykorzystywanymi obecnie technologiami internetowymi oraz różnymi językami skryptowymi umożliwiającymi tworzenie serwisów WWW.

Pełny opis:

W pierwszej części zajęć omówione zostaną podstawowe składniki architektury WWW, takie jak przeglądarka WWW, serwer HTTP, serwer aplikacji, czy podstawy działania protokołu HTTP. Uczestnicy poznają między innymi podstawy języka HTML, XHTML, CSS. Przedstawione zostaną również podstawowe zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa aplikacji WWW. Uczestnicy wykorzystując różne technologie będą samodzielnie tworzyć oraz publikować interaktywne witryny internetowe.

Program zajęć:

1. Prezentacja wykorzystywanych technik informatycznych,

2. Podstawy sieci komputerowych na tle modelu komunikacji typu klient - serwer,

3. Podstawy języka (X)HTML,

4. Podstawy języka CSS,

5. Konstruowanie formularzy,

6. Box model

7. Tworzenie witryny internetowej z zastosowaniem różnych poznanych technik,

Wymagania wstępne:

- podstawowa znajomość obsługi komputera i systemów operacyjnych Windows, Linux

- zalecana umiejętność czytania materiałów i specyfikacji w języku angielskim

Literatura:

1. PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Luke Welling, Laura Thomson, Wydanie czwarte, wyd. Helion, ISBN: 978-83-246-0821-8

2. JavaScript. Praktyczny kurs, Marcin Lis, wyd. Helion, ISBN: 978-83-246-2000-5

3. HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty, Włodzimierz Gajda, wyd. Helion, ISBN: 83-246-0885-0 1.Tworzenie stron WWW, Bartosz Czyżkowski, Wydawnictwo Mikom 2006

4. Tworzenie szkolnych stron WWW, Maria Sokół, Wydawnictwo Helion 2005

5. PHP, Podręcznik tworzenia stron WWW, Julie C. Meloni, Wydawnictwo Mikom 2001

6. Tworzenie stron WWW, PHP 4, ćwiczenia praktyczne, Andrzej Kierzkowski, Wydawnictwo Helion 2001

7. PHP i MySQL, Aplikacje bazodanowe?, Hugh E. Williams, David Lane, Wydawnictwo Helion 2005

8. Java Script, Ćwiczenia praktyczne? Marcin Lis, Wydawnictwo Helion 2002

9. www.moodle.org

10. www.drupal.pl

11. www.joomla.pl/

12. http://www.alison.com

Metody i kryteria oceniania:

- wykład na zaliczenie (test on-line, pytania zamknięte) obejmuje efekty przedmiotowe W01-W13, K01-K05.

Kryteria oceniania: Próg zaliczenia wynosi 60%.

- laboratorium zaliczane na ocenę na podstawie sprawdzianów realizowanych podczas zajęć (minimum 2 kolokwia). Ocena końcowa wynika z sumy uzyskanych punktów na wszystkich sprawdzianach.

Obejmuje weryfikację efektów przedmiotowych: U01-U09, K04, K05.

Kryteria oceniania:

0-49% ndst

50-59% dst

60-69% dst+

70-79% db

80-89% db+

90-100% bdb

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Piotr Ablewski, Krzysztof Dobosz, Michał Pierzchalski, Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Piotr Ablewski, Michał Pierzchalski, Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Piwiński
Prowadzący grup: Piotr Ablewski, Michał Pierzchalski, Mariusz Piwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)